Tarcal község képviselő testületének 5/2017 (III.29.) önkormányzati rendelete

a lakáshoz jutás helyi támogatásáról

Hatályos: 2019. 02. 01 - 2021. 01. 28

Tarcal Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésébenmeghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

ÁLTALÁNOS RÉSZ

1.§


A rendelet célja Tarcal Község népességmegtartó erejének fokozása, a lakónépesség számának növelése, az itt élők, vagy letelepedni szándékozó személyek és családok tarcali lakáshoz és lakóhelyhez  jutásának elősegítése az önkormányzat támogatásával.

A rendelet hatálya

2.§


/1/ A rendelet személyi hatálya kiterjed minden olyan nagykorú magyar és az Európai Unió tagállamának tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárra, valamint letelepedési engedéllyel rendelkező külföldi állampolgárra


            a./ aki Tarcal község közigazgatási területén lakóhellyel rendelkezik, vagy


b./ akinek lakóhelye nem Tarcal község közigazgatási területén van, de Tarcalon kíván  letelepedni és lakóhelyet létesíteni, és


            c./ a kérelem benyújtásának időpontjáig 40. életévét még nem töltötte be, továbbá


d./ legalább 2 éves folyamatos foglalkoztatási jogviszonnyal (munkaviszony, közalkalmazotti,  köztisztviselői, szolgálati jogviszony) rendelkezik. A 2 éves foglalkoztatási jogviszony számításánál a közfoglalkoztatásijogviszonyt figyelmen kívül kell hagyni.


/2/ A támogatásban részesíthetők köre:


            a./ házasok,

            b./ élettársi kapcsolatban együtt élők

            c./ gyermeküket egyedül nevelők.

A támogatás formája és mértéke

3.§


/1/ A támogatás forrása Tarcal község önkormányzat éves költségvetésében e célra elkülönített összeg.


/2/ A támogatás formája egyszeri, vissza nem térítendő támogatás.


/3/ A támogatás mértéke 200.000,- Ft.

A támogatás feltételei

4.§


/1/ A támogatás Tarcal község közigazgatási területén

    

              a./ új vagy használt lakás, lakóház megvásárlására,

              b./ új lakóház építésére

              vehető igénybe a kérelmező lakhatásának megoldására.


/2/ Nem adható támogatás azon kérelmezőnek


a./ akinek – és a vele együtt költöző családtagjai bármelyikének – Tarcal község közigazgatási területén bármely lakóingatlanban 50 %-os, vagy azt meghaladó mértékű tulajdoni hányada van, vagy lakóingatlanban tulajdona volt, – kivéve ha azt örökléssel szerezte -,


            b./ aki résztulajdon megvásárlásához kéri a támogatást,


c./ aki az építési hatóság szakvéleménye szerint műszakilag nem megfelelő, lakhatatlan állapotú lakást vásárol,


d./ aki önkormányzati tulajdonú lakás bérlője és ezen lakás megvásárláslához kéri a támogatást,


e./ aki a Polgári törvénykönyv 8:1.§-ában meghatározott hozzátartozójától, vagy közeli hozzátartozójától vásárolja a lakóingatlant,


f./ akinek a kérelem benyújtásakor bármely közüzemi szolgáltató felé – víz- és csatornadíj, hulladékszállítási díj, valamint gázdíj - lejárt esedékességű tartozása van,


g./ akinek Tarcal község önkormányzata felé bármely adónem tekintetében lejárt esedékességű köztartozása áll fenn,


h./ aki az új vagy használt lakást nem lakás céljára kívánja használni.„

Az eljárás rendje

5.§


/1/ A támogatás iránti kérelmeket a Tarcali Közös Önkormányzati Hivatalban, az 1. melléklet szerinti nyomtatványon, az előírt mellékletekkel együtt lehet benyújtani,

           

a./  lakás, lakóház vásárlása esetén az adásvételi előszerződés, adásvételi szerződés megkötését     követő 1 éven belül,


b./ új lakás, lakóház építése esetén, az építés befejezését követően 1 éven belül, a használatbavételi engedély britokában.


/2/ A kérelemhez az alábbi mellékleteket kell csatolni:

a./ ügyvéd, vagy közjegyző által hitelesített, ellenjegyeztt adásvételi előszerződést, vagy adásvételi szerződést,


b./ építés esetén az érintett ingatlan tulajdoni lapjának 30 napnál nem régebbi hiteles másolatát, másrészt használatbavételi engedély másolatát,


c./ a legalább 2 éves folyamatos foglalkoztatási jogviszony igazolására szolgáló munkaszerződést, egyéb jogviszonyban történő foglalkoztatás esetén  az erre vonatkozó megállapodást, kinevezést stb.


d./ a tartozásmentességről szóló igazolásokat a 4.§ /2/ bekezdés f./ és g./ pontjában foglalt közüzemi és adótartozásokról,


            e./ a kérelmező személyes adatok kezeléséhez történő hozzájárulást tartalmazó nyilatkozatát./3/ A támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg be kell mutatni:

a./ a pályázó és a támogatással megszerzett lakóingatlanba vele együtt beköltözők személyi vagy személyazonosító igazolványát,


            b./ lakcímigazolványát,


            c./ házassági anyakönyvi kivonatát,


            d./ a gyermek születési anyakönyvikivonatát,


            e./ minden olyan egyéb okiratot, amely a jogosultság elbírálásának alapjául szolgáló adatokat tartalmazza.

6.§


/1/ A támogatási kérelem elbírálásáról Tarcal Község Önkormányzat Képviselőtestülete Szociális, Oktatási, Kulturális és Sportbizottsága dönt, a kérelem benyújtását követő legközelebbi ülésén, de legkésőbb 30 napon belül.

           

/2/ A megítélt támogatás folyósítására, a jogosulttal az önkormányzat képviseletében a polgármester a 2. melléklet szerinti szerződést köt.

A támogatás visszafizetésének szabályai


7.§


A támogatás azonnal, egy összegben visszafizetendő – a jegybanki alapkamat mértékének megfelelő késedelmi kamattal együtt, amely a felszólítás kézhezvételétől esedékes - amennyiben a támogatott,


a./ a támogatásból létesített, vagy megvásárolt lakást, a támogatás folyósításától számított 5 éven belül elidegeníti, s a vételárat nem Tarcal község közigazgatási területén található lakóingatlan megvásárlására, építésére fordítja,


b./ a támogatásból létesített, vagy megvásárolt lakást, a támogatás folyósításától számított 5 éven belül nem lakás céljára, vagy bármely más célra bérbeadás útján hasznosítja,


             c./ a támogatás megszerzése érdekében valótlan adatokat közölt, vagy egyéb megtévesztő magatartást tanúsított.

Záró rendelkezések


8.§


A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Dr. Kovács Zoltán sk.                                                           Butta László sk.

         jegyző                                                                         polgármester

Mellékletek