Tarcal község képviselő testületének 17/2017 (X.11.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa rászorultsági szabályairól, az igénylés feltételeiről

Hatályos: 2017. 10. 12

Tarcal község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk /2/ bekezdésében  biztosított felhatalmazás alapján,  a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.tv. 13.§ (1) bekezdés 8.a pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1.§


/1/ Az e rendelet szerint szociálisan rászorulónak minősülő háztartások, szociális célú tűzifa támogatásban részesülhetnek.


/2/ Szociális célú tüzifa támogatás lakcímenként csak egy háztartás részére állapítható meg, függetlenül az azonos lakcímen szereplő háztartások számától.

2.§


Szociálisan rászoruló az a háztartás, amelyben az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, egyedülálló esetén 350%-át nem haladja meg.


3.§


A támogatás mértéke háztartásonként  0,8 erdei m3 tűzifa.

4.§


/1/ A támogatást a jelen rendelet melléklete szerinti kérelem nyomtatvány, és az ahhoz szükséges igazolások 2017. december 15–ig - a Tarcali Közös Önkormányzati Hivatalhoz - történő, maradéktalan benyújtásával kell igényelni.


/2/ A kérelmek elbírálásáról a Képviselőtestület Szociális, Oktatási, Kulturális és Sportbizottsága határozattal dönt.


/3/ A tűzifa támogatások kiszállítása a támogatási kérelmek beérkezésének sorrendjében történik.


/4/ A kérelem elbírálása során előnyben kell részesíteni azon háztartásokat, amelyeknek valamely tagja

a.)     aktív korúak ellátásában,

b.)    időskorúak járadékában, 

c.)     települési támogatásban, különösen lakásfenntartási támogatásban részesül, vagy

d.)    halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.


/5/ Tarcal Község Önkormányzat Képviselőtestülete vállalja, hogy a szociális célú tüzifa támogatásban részesülőktől semmilyen jogcímen ellenszolgáltatást nem kér.

5.§


Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, s 2018. április 30-án hatályát veszti.              Dr. Kovács Zoltán                                                                 Butta László

                     jegyző                                                                             polgármester