Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (XI. 4.) önkormányzati rendelete

a helyi lakáscélú önkormányzati támogatásról

Hatályos: 2021. 11. 05

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (XI. 4.) önkormányzati rendelete

a helyi lakáscélú önkormányzati támogatásról

2021.11.05.

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában foglaltak alapján meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. A rendelet célja

1. § A rendelet célja, hogy Kállósemjén Nagyközség képviselő-testülete önkormányzati támogatás nyújtásával segítse Kállósemjén Nagyközség közigazgatási területén élő, illetve itt letelepedni szándékozók lakásszerzését, lakáshelyzetük megoldását.

2. Támogatásban részesíthetők köre

2. § (1) Támogatásban részesíthető az a nagykorú személy vagy személyek:

1. akik nem töltötték be a 40. életévüket, házastársak esetében legalább az egyik fél nem töltötte be a 40. életévét;

2. akik Kállósemjén Nagyközség közigazgatási területén legalább a kérelem benyújtásának időpontjában lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek és életvitelszerűen a településen tartózkodnak, más településen nem rendelkeznek bejelentett tartózkodási hellyel;

3. akik az építési engedélyben vagy adásvételi szerződésben megjelölt ingatlanon kívül további ingatlantulajdonnal nem rendelkeznek (nem számít lakástulajdonnak az öröklés folytán haszonélvezettel terhelten szerzett 1/2 vagy annál kisebb lakástulajdoni hányad);

4. a kérelmező ilyen támogatást eddig Kállósemjén Nagyközség Önkormányzatától nem kapott;

5. a megvásárolt ingatlan legalább víz-, villany közművel ellátott;

6. kérelmező(k) háztartásában az egy főre eső havi nettó jövedelem összege nem haladja meg lakásvásárlás esetén a nettó 150.000,- Ft összeget, egyedülálló esetén a nettó 300.000,- Ft összeget, lakásépítés esetén kérelmező(k) háztartásában az egy főre eső havi nettó jövedelem, illetve egyedülálló esetén a havi nettó jövedelem összege nem haladja meg a nettó 300.000,- Ft összeget.

(2) Jelen rendelet szempontjából egyedülállónak minősül a hajadon, nőtlen, özvegy, elvált, házastársától külön élő magánszemély, kivéve, ha élettársa van.

3. Támogatás felhasználása

3. § Helyi lakáscélú támogatás nyújtható Kállósemjén Nagyközség közigazgatási területén lévő:

1. lakásépítéshez,

2. új vagy használt lakás megvásárlásához.

4. A támogatás formái és mértéke

4. § (1) Az Önkormányzat által nyújtható támogatási forma: vissza nem térítendő támogatás.

(2) A támogatás az önkormányzat költségvetésében elfogadott keretösszegből nyújtható. Amennyiben az adott évben ilyen keret nem áll rendelkezésre, ennek tényét tárgyév március 31-ig a helyben szokásos módon ki kell hirdetni.

(3) A támogatás összege:

1. lakásépítés esetén 500.000,- Ft,

2. lakás vásárlás esetén 200.000,- Ft.

(4) Az Önkormányzat a támogatást a kérelmek benyújtásának sorrendjében a mindenkori költségvetési rendeletben meghatározott a helyi lakáscélú támogatásra elkülönített összeg erejéig nyújtja.

(5) A támogatás csak a keretösszeg mértékéig ítélhető oda és folyósítható.

(6) Azon kérelmezők, akik a támogatás folyósításához szükséges feltételeknek megfelelnek, azonban a keretösszeg mértékének kimerülése miatt nem részesülnek támogatásban, azok a következő költségvetési időszakban jogosultak a támogatás igénybevételére.

(7) A tárgyévi költségvetési rendelet elfogadásáig a megelőző évi költségvetési rendeletben meghatározott összeget, és annak mértékét kell a támogatásra elkülönített összegnek tekinteni.

5. Kizáró okok

5. § Nem adható támogatás annak, aki vagy a vele együtt lakó, illetve együtt költöző személy valamelyike:

1. a kérelem benyújtását megelőzően már bármely önkormányzattól részesült helyi lakáscélú támogatásban,

2. a kérelmező a kérelemben olyan valótlan tényt, adatot közöl, amely számára a támogathatóság szempontjából jogosulatlan előnyt jelent,

3. az önkormányzat felé lejárt tartozással rendelkezik,

4. aki a támogatással érintett ingatlant a Ptk. 8:1. (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott hozzátartozójától vásárolja.

6. A támogatás visszafizetésének szabályai

6. § (1) A Képviselő-testület a támogatás feltételeinek fennállását a támogatási szerződésben vállalt 5 éves időtartamon belül bármikor ellenőrizheti. A támogatás azonnal egy összegben visszafizetendő – a jegybanki alapkamat mértékének megfelelő késedelmi kamattal együtt, amely a felszólítás kézhezvételétől esedékes - amennyiben a támogatott:

1. valótlan tények közlésével, adatok elhallgatásával, vagy más módon befolyásolta támogatásban részesítését;

2. a támogatás összegét a szerződésben rögzített céltól eltérően használta fel;

3. ha a kedvezményezett a támogatási szerződés aláírását követő 5 éven belül a támogatott ingatlant elidegeníti, kivéve, ha okirattal bizonyítja, hogy a településen új lakást épít, vagy vásárol;

4. a lakást részben, vagy egészben nem lakás céljára hasznosítja, illetve használja;

5. a felépíteni kívánt lakásra 2 éven belül nem szerez jogerős használatbavételi engedélyt.

(2) A Képviselő-testület a támogatás egy részének vagy egészének visszafizetése alól különös méltánylást érdemlő esetben az adóst mentesítheti. Nincs helye méltányosságnak a támogatás rosszhiszemű, jogtalan igénybevétele miatti visszatérítés esetén.

7. Az eljárási szabályok

7. § (1) A lakáshoz jutók önkormányzati támogatásával kapcsolatos döntési jogkört Kállósemjén Nagyközség Képviselő-testülete gyakorolja, a döntés előkészítését és véleményezését a Szociális és Oktatási Bizottság végzi.

(2) A lakáscélú helyi támogatásokkal kapcsolatos ügyekben Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete az összes körülmény gondos vizsgálatával és mérlegelésével zárt ülésén dönt.

(3) A képviselő-testület, illetve a bizottság a támogatás megítéléséhez, illetve kifizetéséhez környezettanulmány készítését indítványozhatja az ingatlan lakhatásra alkalmas állapotának igazolása céljából. Amennyiben az ingatlan lakhatásra nem alkalmas, a képviselő-testület a támogatási szerződésben a támogatás kifizetését feltételhez, illetve határidőhöz kötheti.

(4) A támogatás iránti kérelmet az 1. melléklet szerint formanyomtatványon a Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalába, a Képviselő-testületnek címezve az előírt mellékletekkel együtt lehet benyújtani:

a) 2020. július 31. napja és jelen rendelet hatályba lépése közötti időszakban vásárolt vagy épített lakás esetén a rendelet hatálybalépését követő 35 napon belül,

b) a rendelet hatálybalépését követően indult lakásvásárlás vagy lakásépítés esetén a szerződés megkötését, az építési napló megnyitását, árverésen szerzett ingatlan esetén a tulajdonszerzés jogerőssé válását követő 3 hónapon belül.

(5) A kérelemhez mellékelni kell:

1. vásárlás esetén az adás-vételi szerződés ügyvéd által ellenjegyzett egy példányát,

2. építés esetén a jogerős építési engedélyt,

3. kérelmező(k), illetve vele együtt költöző családtagok jövedelemigazolását.

(6) A támogatás iránti kérelem előterjesztésekor az igénylő köteles a jogosultsági feltételekre vonatkozóan nyilatkozatot tenni.

(7) A megítélt támogatás folyósítására a jogosulttal az önkormányzat képviseletében a polgármester támogatási szerződést köt. A támogatás összege a szerződéskötést követő 120 napon belül kerül kifizetésre.

8. § Ez a rendelet 2021. november 5-én lép hatályba.