Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete

Keszthely Város területén lévő taxiállomások igénybevételének rendjéről

Hatályos: 2021. 11. 02

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete

Keszthely Város területén lévő taxiállomások igénybevételének rendjéről

2021.11.02.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-a (1) bekezdésének 8.a pontjában, továbbá a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 12. § (3) és 49. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet célja, hogy meghatározza Keszthely város közigazgatási területén a személytaxiállomások idénybevételi rendjére vonatkozóan a közterület rendeltetéstől eltérő használatának szabályait.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed Keszthely Város közigazgatási területén minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságra és egyéb szervezetre, intézményre.

(3) A rendelet területi hatálya Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete vagy a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete Városstratégiai Bizottsága által kijelölt taxiállomásokra terjed ki.

(4) Taxiállomásnak minősül a közterületnek olyan kijelölt része, amely a személytaxi-szolgáltatást végző személytaxi utasfelvételi céllal történő tartózkodására szolgál.

2. § (1) Keszthely város közterületein személytaxi-szolgáltatási tevékenység az alábbi taxiállomásokon végezhető:

a) a Széchenyi utca Fő tér felőli szakasza,

b) a Rákóczi tér déli oldalán található terület,

c) a Fő téri gyógyszertár előtti terület,

d) a Mártírok útján, az autóbusz állomás északi oldalán.

(2) A kijelölt taxiállomásokat kizárólag azok a személytaxi-szolgáltatást végző vállalkozások vehetik igénybe, amelyek a taxiállomások igénybevételéhez érvényes közterület-használati szerződéssel rendelkeznek.

(3) A kijelölt taxiállomásokat csak személytaxik utasfelvétel céljából történő várakozására lehet használni. A taxiállomást más járművek sem megállás, sem várakozás céljára nem használhatják.

2. A közterület-használat módja

3. § (1) A közterületet rendeltetésétől eltérő célra használni csak a közterület használatára kiírt pályázat alapján a közterület tulajdonosával kötött közterület-használati hatósági szerződés (a továbbiakban: szerződés) megkötésével az 1. mellékletben meghatározott minimum mértékű közterület-használati díj fizetését követően lehet.

(2) Személytaxi-szolgáltatás tevékenység folytatása céljából a közterületen kizárólag a rendelet 2. melléklete szerint meghatározott helyen levő és férőhelyszámú taxiállomások vehetők igénybe.

(3) Taxiállomás területének igénybevételére a pályázati felhívást Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete által e rendeletben meghatározottak alapján Keszthely Város Polgármestere teszi közzé, közterület-használati hatósági szerződés a pályázati felhívásra benyújtott érvényes és eredményes pályázat alapján köthető.

(4) A polgármester a pályázati feltételeket e rendeletben foglaltak alapján állapítja meg. A pályáztatás történhet a 2. § (1) bekezdés a)–d) pontjaiban meghatározott állomáshelyekre külön- külön, vagy együttesen.

(5) A pályázat eredményét Keszthely Város Polgármestere átruházott hatáskörben állapítja meg, a benyújtott dokumentumok és pályázati felhívásban meghatározott feltételek alapján. A polgármester köti meg a nyertes pályázóval, pályázókkal a közterület-használati hatósági szerződést.

(6) A taxiállomások igénybevételéről szóló közterület-használati szerződés legfeljebb öt éves határozott időtartamra jön létre.

(7) A polgármester jogosult a taxiállomások igénybevételi rendjének megállapítása érdekében a pályázati feltételek, előnyök között referenciaigazolás benyújtását előírni. A polgármester jogosult a keszthelyi állandó lakosok részére viteldíj kedvezmény (5%) biztosítását kiírni, a pályázó vállalása esetén azt pályázati előnyként meghatározni. A pályázati felhívás közzétételekor a polgármester jogosult a férőhelyek után fizetendő díjak mértékét versenyeztetésre kiírni.

4. § A taxiállomás használójának a közterületet úgy kell használnia, hogy ne zavarja sem a közterület más részeinek, sem a szomszédos ingatlanoknak a rendeltetésszerű használatát.

5. § (1) A közterület-használati hatósági szerződés megkötésére irányuló pályázatot annak kell benyújtania, aki a közterületet használni kívánja. Pályázni jogosult minden természetes és jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság és egyéb szervezet, intézmény, aki vagy akinek a tagjai a tevékenység végzésére engedéllyel rendelkeznek.

(2) A pályázatnak tartalmaznia kell:

a) a pályázó nevét, elérhetőségét (telefonszám, e-mail) lakóhelyének, székhelyének címét, adóazonosító számát,

b) a közterület igénybevételének célját és időtartamát,

c) a közterület nagyságát, helyének és a használat módjának,

d) a folytatni kívánt tevékenységhez szükséges hatósági engedélyek másolatát,

e) a helyi adóhatóság igazolását arról, hogy lejárt helyi adótartozása nem áll fenn,

f) a pályázati felhívás szerint referenciaigazolást, illetve a 3. § (7) bekezdése alapján a további vállalásokra vonatkozó nyilatkozatokat,

g) vezetői jogosultság igazolását, külön a tevékenység végzésére vonatkozóan,

h) személytaxis, személyszállító szolgáltató képesítéssel rendelkezik.

(3) A szerződés megkötése megtagadható, amennyiben a pályázónak Keszthely Város Önkormányzattal szemben bármilyen jogcímen lejárt tartozása áll fenn.

6. § (1) A szerződés nem pótolja vagy helyettesíti a jogszabályban előírt egyéb hatósági vagy szakhatósági engedélyek beszerzését, mely a pályázó feladata.

(2) Aki a taxiállomást e rendeletben előírt közterület-használati szerződés nélkül, vagy attól eltérően használja, és felszólítást követően a szabálytalan használatot nem szünteti meg, továbbá akinek a taxiállomás használatára vonatkozó közterület-használati szerződését szerződésszegés miatt mondták fel, azzal 5 évig nem köthető taxiállomás használatára vonatkozó közterület-használati szerződés.

(3) A rendelet 2. mellékletében megjelölt taxiállomásokon kívül Keszthely Város érdekében (különösen turisztikai szempontból jelentős rendezvények idejére) ideiglenesen egyéb helyszíneken is engedélyezhető személytaxi-szolgáltatási tevékenység végzése. Az ideiglenes taxiállomás létesítésének engedélyezése Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete Városstratégiai Bizottsága hatáskörébe tartozik.

3. Záró rendelkezések

7. §1

8. §2

9. §3

10. §4

11. §5

12. §6

13. §7

14. § Ez a rendelet 2021. november 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

Személytaxi állomások igénybevételének minimális díja

1. Taxik állomáshelyenként 27.500 Ft/jármű/év

2. melléklet

Személytaxi állomások helyének és férőhelyszámának megállapítása

1. a Széchenyi utca Fő tér felőli szakasza - 5 db hely

2. a Rákóczi tér déli oldalán található területe - 4 db hely

3. a Fő téri gyógyszertár előtti területe - 2 db hely

4. a Mártírok útján, az autóbusz állomás északi oldala - 4 db hely

1

A 7. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 8. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 9. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 10. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 11. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 12. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 13. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.