Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete

a „Keszthelyi Babaköszöntő-csomag”-ról

Hatályos: 2021. 11. 01

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete

a „Keszthelyi Babaköszöntő-csomag”-ról

2021.11.01.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-a (1) bekezdésének 8.a pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. A Rendelet célja

1. § (1) Keszthely Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) szociális rászorultságtól függetlenül biztosítja az e rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén a Keszthelyi Babaköszöntő-csomagot alanyi jogon járó támogatásból.

(2) Az önkormányzat a Keszthelyen bejelentett állandó lakóhellyel rendelkező gyermek részére, alanyi jogon járó támogatásként az e rendeletben meghatározott juttatást biztosítja.

(3) Az e rendeletben meghatározott természetbeni támogatás fedezetéről a képviselő-testület minden évben a költségvetés tervezésekor dönt

(4) A támogatás jogosultsági feltételeinek fennállását – a képviselő-testület által átruházott hatáskörben eljárva – a polgármester nyilvántartásba vétellel állapítja meg. A támogatás megállapítására hivatalból, Keszthely Város Anyakönyvvezetője, illetve Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete Védőnői Szolgálata bejelentése alapján kerül sor.

(5) A kérelmező által benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmának ellenőrzése érdekében a hivatal megkeresheti:

a) a polgárok személyi adatait és lakcímét nyilvántartó szervet,

b) a védőnői szolgálatot, és

c) a kormányhivatalt.

2. Jogosultsági feltételek

2. § (1) Az Önkormányzat támogatást nyújt az újszülött gyermek születésével kapcsolatos költségekhez, babaköszöntő csomag formájában.

(2) Babaköszöntő csomag támogatásra az a gyermek jogosult, akinek legalább az egyik szülője, szülő hiányában törvényes képviselője a gyermek születésekor bejelentett keszthelyi lakóhellyel rendelkezik.

(3) Babaköszöntő csomag támogatásra jogosult az a gyermek, akinek - örökbefogadás esetén - az egyik vagy mindkét örökbefogadó szülője, a gyermek születését vagy a gyermek hat hónapos korának betöltése előtt történt örökbe fogadását megelőzően, legalább hat hónapja a városban lakóhellyel rendelkezik.

(4) A támogatás formája természetbeni, egyszeri, legfeljebb bruttó 10.000.-Ft értékű támogatási csomag, amely babaápolási szereket és a gyermek gondozását segítő termékeket tartalmaz.

(5) A támogatást egy gyermek után csak egy alkalommal és csak az egyik szülő jogosult igénybe venni. Amennyiben mindkét szülő (törvényes képviselő) esetében fennállnak a jogosultsági feltételek, de a szülők (törvényes képviselők) nem közös háztartásban nevelik a gyermeket, úgy az a szülő jogosult a támogatást igénybe venni, akinél a gyermek elhelyezésre került.

3. § (1) A szülőnek (törvényes képviselőnek) nyilatkoznia kell a jogosultságot igazoló adatokról a Rendelet 1. mellékletét képező nyomtatványon. A nyomtatványt a gyermek védőnője adja át a szülő részére, vagy az a Polgármesteri Hivatalban igényelhető.

(2) Amennyiben a nyilatkozat a Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete védőnői szolgálata részére kerül leadásra, azt a védőnői szolgálat 5 napon belül továbbítja a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal részére.

(3) Amennyiben a szülők nem közös háztatásban nevelik gyermeküket, ennek tényéről a gondviselő szülőnek, vagy törvényes képviselőnek nyilatkozni kell a formanyomtatványon.

(4) A támogatási csomagokat a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és Igazgatási Osztályán lehet átvenni legkésőbb a születés időpontját követő 3 hónapon belül.

3. Adatkezelés

4. § (1) A polgármester az e rendeletben szabályozott támogatásra való jogosultság fennállásának elbírálása, támogatás biztosítása és fenntartása céljából nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza

a) az e rendelet alapján jogosult személyek

aa) természetes személyazonosító adatait,

ab) belföldi lakó- vagy tartózkodási helyét,

b) a Babaköszöntő-csomag átvételének időpontját.

c) a babacsomagot átvevő személy családi és utónevét, valamint lakcímét, ha az átvevő személy nem az anya.

(2) A Keszthelyi Polgármesteri Hivatal a babacsomagra való jogosultság feltételeit a gyermek személyazonosító igazolványából, születési anyakönyvi kivonatából, az örökbefogadást engedélyező gyámhivatal által az örökbefogadás tényéről kiállított hatósági bizonyítvány alapján, vagy személyiadat- és lakcímnyilvántartásból betekintéssel ellenőrzi.

(3) A babacsomag átvételekor a (2) bekezdés c) pontja szerinti személy köteles a bejelentésben foglalt személyes adatait igazolni.

5. § (1) A Keszthelyi Polgármesteri Hivatal jegyzője az adatokat a babacsomagra való jogosultság megállapítása céljából, valamint a babacsomag átvételének a helyét, idejét, továbbá az átvevő személy családi és utónevét, valamint lakcímét az átvételre való jogosultság és az átvétel ténye megállapítása céljából az iratkezelésre vonatkozó szabályok szerint kezeli.

(2) Az adatkezelés időtartama a babacsomag átvétele hiányában a bejelentéstől, illetve az átvételtől számított egy év. A kezelt személyes adatok megismerésére harmadik személy nem jogosult.

4. Záró rendelkezések

6. § E rendelet 2021. november 1. napján lép hatályba és rendelkezéseit a 2021. november 1. napján vagy azt követően született gyermekek esetében kell alkalmazni.

1. melléklet

K É R E L E M
BABAKÖSZÖNTŐ-CSOMAG TÁMOGATÁSHOZ
Törvényes képviselő adatai:

Név:

Születési név:

Születési hely, év, hó, nap:

Anyja neve:

Lakóhely:

Tartózkodási hely:

Telefon*:

Gyermek adatai:

Név:

Születési hely, év, hó, nap:

Anyja neve:

Lakóhely:

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a gyermeket a saját háztartásomban nevelem.
Babaköszöntő csomag-támogatás megállapítása érdekében hozzájárulok a saját és gyermekem személyes adatainak kezeléséhez.
Keszthely,………………….
kérelmező aláírása
*nem kötelező megadni