Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XI. 4.) önkormányzati rendelete

A településkép védelméről szóló 25/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 06 - 2021. 11. 05

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XI. 4.) önkormányzati rendelete

A településkép védelméről szóló 25/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelete módosításáról

2021.11.06.

A Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény. 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2. § (2) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. §-ban és 57. § (2)-(3) bekezdéseiben meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészi Iroda, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály, valamint a partnerségi eljárás szabályiról szóló 12/2017. (VII. 25.) önkormányzati rendeletben meghatározott partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §1

2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2021. november 6-án hatályát veszti.

(2) Az 1. § 2021. november 5-én lép hatályba.

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.