Tarcal község képviselő testületének 4/2019 (V.2.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018.évi költségvetéséről szóló 1/2018. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 05. 03

Tarcal Község önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f / pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelembe véve a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság írásos véleményét, a következőket rendeli el:

1.§A rendelet 2.§./1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„2.§./1/ A Képviselőtestület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének:


      a./ költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül)    748 098 414 ,- Ft-ban

      b./ költségvetési  kiadási főösszegét (finanszírozási kiadás nélkül)      1 191 044 730 ,-Ft-ban

      c./ finanszírozási bevételek főösszegét                                                    453 311 757,- Ft-ban

      d./ finanszírozási kiadások főösszegét                                                       10 365 441,-  Ft-ban

      e./ bevételi főösszegét                                                                                1 201 410 171,-  Ft-ban

      f./ kiadási főösszegét                                                                                  1 201 410 171 ,-  Ft-ban


állapítja meg.”

2.§


A rendelet 3.§./8/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„3.§./8/ Az önkormányzat a kiadások között a  tartalék összegét  10 061 675  Ft-ban céltartalékként állapítja  meg.”

3.§


A rendelet 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 3,4,5.1.,-5.4.3.,- mellékletei helyébe jelen rendelet 1.1., 1.2., 1.3., 1.4.,2.1.,2.2.,3.,4.,5.1.,-5.4.3., mellékletei lépnek.

4.§


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Dr. Kovács Zoltán sk.                                                   Butta László sk.

                                                        jegyző                                                                   polgármester


Mellékletek