Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XI. 8.) önkormányzati rendelete

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XI. 8.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Hatályos: 2021. 11. 11 - 2022. 02. 15

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XI. 8.) önkormányzati rendelete

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XI. 8.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

2021.11.11.

Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben eljárva, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, 2. §-ában 26. §-ában és a 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A támogatásra vonatkozó általános jogszabályok

A rendelet célja, hatálya

1. § (1) E rendelet célja, hogy Somogyzsitfa településen élők részére támogatást nyújtson szociális rászorultsága alapján, tekintettel a törvényi felhatalmazásra meghatározza a természetben nyújtott szociális ellátás, átmeneti segély, egyszeri tűzifa juttatást ellátási forma jogosultsági feltételeit, és az igénylés, odaítélés menetét.

(2) E rendelet hatálya kiterjed Somogyzsitfa Község közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező állampolgárokra.

(3) E rendelet alkalmazásakor a család, az egyedül élő és a háztartás alatt a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (továbbiakban: Sztv.) meghatározottakat kell érteni.

A támogatás feltételei

2. § (1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatást háztartásonként legalább 1 m3 legfeljebb 5 m3 tűzifát biztosít annak a személynek, aki

a) Aktív korúak ellátására jogosult,

b) Időskorúak járadékára jogosult

c) települési támogatás keretében a lakhatással összefüggő rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesül,

d) Halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel, továbbiakban adható azoknak, aki benyújtja jövedelem igazolását és az alábbi feltételek közül legalább egynek megfelel

e) akinek 1 főre számított havi családi jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 180 %-át nem haladja meg

f) egyedülálló esetén a havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át nem haladja meg

g) egyedülálló, 70 év feletti személy esetén jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át nem haladja meg

(2) Az (1) bekezdés a)–d) pontjaiban írt feltételeknek megfelelő személyeknek előnyt kell élvezniük a tűzifa biztosítása során.

(3) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.

(4) Az önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.

3. § (1) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra – függetlenül a 2. § -ban meghatározott feltétel teljesülésétől – az a személy, család

a) aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett,

b) azon ingatlan vonatkozásában, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető.

(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem kérhető.

4. § A 2. § -ban meghatározott jövedelmi viszonyoktól eltérően, szociális célú tűzifa támogatásban részesíthető kivételes méltányosságból az, aki rendkívüli élethelyzetbe került (természeti csapás, katasztrófa, baleset, hosszabb orvosi kezelés, stb.) és segítség nélkül a létfenntartása veszélybe kerülhet. Ilyen esetben a támogatás iránti kérelem elbírálásához szükséges igazolások beszerzésétől el lehet tekinteni, amennyiben vélelmezhető, hogy a kérelmező a feltételeknek megfelel.

5. § (1) A tűzifa támogatásban részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak.

(2) Amennyiben a támogatott kérelmében valótlan nyilatkozatot tesz, vagy a részére kiszállított tűzifa egy részét, vagy egészét eladja, a tűzifa bruttó árát és a kiszállított mennyiségre jutó szállítási költséget köteles az Önkormányzat részére visszatéríteni.

A támogatás igénylésének menete

6. § (1) A támogatás megállapítása iránti eljárás a rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre indul.

(2) A kérelmeket november 12. napjáig a Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatalban lehet benyújtani.

(3) A kérelmek elbírálása Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörébe tartozik, aki a támogatásról a kérelem benyújtását megállapító határidőt követő következő rendes ülésén dönt.

(4) A döntést követően a polgármester gondoskodik a tűzifa kiszállításáról a pályázati kiírás szerinti határidőig.

(5) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával igazolja.

(6) A kérelemhez csatolni kell a feltüntetett jövedelmeket tartalmazó igazolásokat és azt a határozatot, amelyben a megállapított ellátás, jogcím alapján a kérelmező tűzifa juttatásban részesülhet.

7. § A támogatás kizárólagos forrása az Önkormányzat számára megállapított kiegészítő támogatás. A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket – függetlenül attól, hogy azok a 2. § meghatározott feltételeknek megfelelnek-e és a 6. §-ban meghatározott határidőre érkeztek-e – el kell utasítani.

II. Fejezet

Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet 2021. november 11-én lép hatályba, és 2022. február 15-én hatályát veszti.

1. melléklet

Kérelem
......................................................... (név) (szül. hely és idő: ........................) Somogyzsitfa…….…………………..u…… szám alatti lakos kérem, hogy részemre Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselőtestületének a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 13/2021.(XI.8.) önkormányzati rendelete alapján szíveskedjenek természetbeni juttatásként tűzifát biztosítani.
A tűzifa támogatásra a rendelet szerint azért vagyok jogosult, mert*:
· aktív korúak ellátására vagyok jogosult, a megállapító határozat száma:
· időskorúak járadékára vagyok jogosult, a megállapító határozat száma
· lakhatási célú települési támogatásra vagyok jogosult, a megállapító határozat száma:
· halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel: igen nem, határozat száma:
· akinek 1 főre számított havi családi jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 180 %-át nem haladja meg,
· egyedülálló esetén a havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át nem haladja meg,
A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme:

jövedelem típusa

kérelmező

házastárs, élettárs

a kérelmezővel közös háztartásban élő további
személyek

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó ebből:közfoglalkoztatásból származó

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó

Nyugellátás, megváltozott munkaképességű személyek ellátásai, egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások

Önkormányzat, járási hivatal és az állami foglalkoztatási szerv által folyósított rendszeres pénzbeli ellátások

Egyéb jövedelem

Összes jövedelem

Egy főre eső jövedelem:____________ Ft
*(A megfelelő aláhúzandó és kitöltendő.)
A kérelemhez csatolni kell a feltüntetett jövedelmet tartalmazó igazolásokat és azt a határozatot, amelyben a megállapított ellátás, jogcím alapján a kérelmező tűzifa juttatásban részesülhet.
Somogyzsitfa, 2021…………………………….
……………………………………

2. melléklet

Átvételi elismervény
................................................................................ (név) …………... .................................................................................... szám alatti lakos aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselőtestületének a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 13/2021. (XI. 8.) önkormányzati rendelete alapján megállapított természetbeni juttatásként ……….m3 mennyiségű kemény lombos tűzifát átvettem.
Somogyzsitfa, 202.. ……………………………….
…………………………………….. ……………………………….