Sárkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 10.) önkormányzati rendelete

a természetben nyújtott szociális célú tüzelőanyag támogatás jogosultsági feltételeiről

Hatályos: 2021. 11. 13- 2022. 04. 15

Sárkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 10.) önkormányzati rendelete

a természetben nyújtott szociális célú tüzelőanyag támogatás jogosultsági feltételeiről

2021.11.13.

Sárkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 13. § (1) bekezdés 8.a pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Sárkeszi Község közigazgatási területén állandó bejelentett lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyre.

2. § A helyi önkormányzat szociális célú tüzelőanyag vásárlási költségéhez - előzetes igény bejelentés alapján - a központi költségvetés vissza nem térítendő támogatást biztosít, melyet az önkormányzat az erdőgazdálkodó által biztosított tüzelőanyag vásárlására fordít, a szociálisan rászoruló helyi lakosság természetbeni támogatása céljából.

3. § (1) Az önkormányzat a Belügyminisztérium döntése alapján a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC törvény 3. mellékletének I. 2.2.1. pontjában szabályozott települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás keretében 32 m3 kemény lombos tűzifa mennyiségre 15.000,- Ft/erdei m3+ Áfa, összesen 609.600.-Ft összegű támogatásban részesült, mely összegek az erdőgazdálkodók által szabott ár részbeni fedezetéül szolgálnak.

(2) Az (1) bekezdés szerinti összeget az önkormányzat bruttó 1.270,- Ft/erdei m3 önrész figyelembe vételével 40.640.-Ft-tal, valamint a szállítási költség áfával növelt összegével egészít ki.

4. § (1) A képviselő-testület szociális célú tűzifa támogatást nyújt, tűzifa formájában, természetben annak a Sárkeszi község közigazgatási területén lévő lakás tulajdonosának, bérlőjének vagy albérlőjének a kérelmére, lakásának téli fűtésével kapcsolatos kiadásai viseléséhez, akinek a lakása fával, is fűthető, és

a) a kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át,

b) egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át.”

(2) A támogatás megállapításakor előnyben kell részesíteni azt, aki

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerint

aa) aktív korúak ellátására,

ab) időskorúak járadékára, vagy

ac) tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására, települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülő) jogosult,

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.

(3) Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül csak egy kérelmező részére állapítható meg a támogatás.

(4) Az önkormányzat a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.

5. § (1) A szociális ellátás iránti kérelem az Úrhidai Közös Önkormányzati Hivatal Sárkeszi Kirendeltségén, terjeszthető elő, legkésőbb 2022. január 31-ig a rendelet 1. melléklete szerint kérelem nyomtatványon.

(2) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból származó, illetve őstermelői tevékenységből származó – jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelmét, nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni.

(3) A jövedelmi viszonyok igazolására szolgáló dokumentumok különösen:

a) rendszeres pénzellátással rendelkező személyek esetében a pénzellátás folyósításának igazolószelvénye, megállapító határozata,

b) jövedelemmel rendelkező

ba) foglalkoztatottaknál a munkáltató által kiállított hivatalos kereseti igazolás,

bb) egyéni vállalkozók, gazdasági társaság esetében a tárgyévet megelőző év személyi jövedelemadójának mértékéről szóló adóhatósági igazolás,

bc) alkalmi munkát végzők esetében az alkalmi munkavállalói könyv másolata, ennek hiányában a tevékenységet végző által adott nyilatkozat,

c) munkanélküli személy esetén a munkaügyi központ igazolása arról, hogy álláskereső és elhelyezkedése érdekében együttműködik a Munkaügyi Központtal.

(4) A szociális célú tüzelőanyag támogatás mértéke alkalmanként és kérelmenként minimum 1 erdei m3, maximum 2 erdei m3 lehet azzal, hogy a rendelet hatálya alatt háztartásonként legfeljebb 5 erdei m3 tűzifa kerülhet kiosztásra.

(5) A kérelmek elbírálásánál a képviselő-testület figyelembe veszi a kérelmező életvitelét és életkörülményeit is.

(6) A jogosultság és a kérelemben foglaltak valódiságának ellenőrzésére az eljárás során környezettanulmány végezhető.

(7) Az 4. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően szociális célú tüzelőanyag támogatásban részesíthető kivételes méltányosságból az is, aki (természeti csapás, katasztrófa, baleset, hosszabb orvosi kezelés stb. miatt) rendkívüli élethelyzetbe került és segítség nélkül a létfenntartása veszélybe kerülne.

6. § Az önkormányzat a támogatásból vásárolt tűzifát 2022. február 15-ig osztja ki. A támogatás pénzügyi felhasználására 2022. március 31-ig kerülhet sor, és az önkormányzat a felhasználásról 2022. április 15-ig a Magyar Államkincstár felé köteles elszámolni.

7. § Ez a rendelet 2021. november 13-án lép hatályba, és 2022. április 16-án hatályát veszti.