Sárkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 12.) önkormányzati rendelete

a közművelődésről

Hatályos: 2021. 11. 16

Sárkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 12.) önkormányzati rendelete

a közművelődésről

2021.11.16.

Sárkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat közigazgatási területén található közösségi színterekre, azok fenntartóira, működtetőire, alkalmazottaira, valamint a közművelődési tevékenység megvalósulásában résztvevőkre.

2. Az Önkormányzat által biztosított közművelődési alapszolgáltatások

2. § Az Önkormányzat a helyi közművelődés támogatása során kötelező alapszolgáltatásának tekinti

a) a művelődő közösségek létrejöttének elősegítését, működésük támogatását, fejlődésük segítését, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítását, melynek keretében

aa) biztosítja a helyszínt a művelődési közösségek számára a rendszeres és az alkalomszerű művelődési vagy közösségi tevékenységük végzéséhez a 3. § (2) bekezdésében nevesített, közösségi színtérnek helyet adó ingatlanokban;

ab) bemutatkozási lehetőségeket teremt a művelődő közösség fejlődése, szakmai teljesítményük elismerése céljából számukra, a községi programokon, esetenként a település közigazgatási határain kívül rendezett eseményeken, valamint támogatja a bemutatókon, versenyeken való részvételüket.

b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztését, melynek keretében

ba) gondoskodik az egyetemes és a nemzeti kultúra értékeinek megismertetéséről, az ünnepek kultúrájának gondozásáról, a Nemzeti Ünnepek, a megemlékezések méltó megtartásáról;

bb) biztosítja a gyermek- és ifjúsági korosztály számára a művelődésüket elősegítő családi napokat, interaktív játszóházat, előadások, valamint az életkori sajátosságuknak megfelelő rendezvények megszervezését;

bc) évente megszervezi a Sárkeszi Falunapot,

bd) biztosítja a település lakosságának művelődéséhez, a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a színházi előadások, könnyű- és komolyzenei koncertek, előadói estek megrendezését;

be) támogatja az önkéntes tevékenységként megvalósuló programokat.

c) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítását, melynek keretében

ca) támogatja a helytörténettel, népművészettel, népi iparművészettel, a település kulturális örökségével foglalkozó egyének munkáját, csoportok működését;

cb) szervezi az ünnepek kultúrájának gondozása érdekében a települési szokások figyelembevételével, a művelődési közösségek, a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítésével foglalkozó közösségek bevonásával az állami, a nemzeti a társadalmi és településhez kötődő ünnepek helyi alkalmait, támogatja azok megvalósítását,

cc) gondoskodik a település helytörténetét bemutató, hagyományait felelevenítő rendezvények megszervezéséről.

3. Az Önkormányzat közművelődési feladatellátásának módja, szervezeti keretei

3. § (1) Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásáról elsősorban az általa fenntartott közösségi színterek üzemeltetésével gondoskodik.

(2) A közművelődési feladatokat a Faluház Közösségi Színtér (8144 Sárkeszi, Petőfi S. u. 45.) közösségi színtér üzemeltetésével látja el.

(3) A képviselő-testület biztosítja, hogy a településen a lakosság önszerveződő közösségei megfelelő rendszerességgel és időtartamban vehessék igénybe a színtér szolgáltatásait, ennek érdekében meghatározza és jóváhagyja a közösségi színtér használati szabályzatát.

4. § Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásában együttműködik:

a) a Nádasdladány településen működő köznevelési-oktatási intézményekkel;

b) a településen közművelődési tevékenységet is ellátó civil szervezetekkel;

c) az egyházakkal, felekezetekkel;

d) a közművelődési feladatokat ellátó országos, megyei, kistérségi és más települési szervezetekkel.

4. A közművelődési tevékenység finanszírozása

5. § (1) Az Önkormányzat e rendeletben megfogalmazott közművelődéssel kapcsolatos alapszolgáltatásait költségvetéséből finanszírozza. Ennek forrása a központi költségvetésből származó közművelődési feladatok támogatása, az önkormányzat saját bevétele, egyéb szervezetektől pályázati úton elnyerhető támogatások.

(2) Az Önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások támogatására kiírt pályázatokhoz szükséges önrész mértékét az éves költségvetési rendeletében határozza meg.

(3) Az Önkormányzat költségvetésében forrást biztosít a település közművelődési feladatokat ellátó civil szervezeteinek támogatására.

(4) Az önkormányzat támogatási keretet biztosíthat:

a) a civil szervezetek számára;

b) művészeti egyesületek működési költségeinek támogatására

c) az alkotóművészek támogatására,

d) a közművelődési megállapodások fedezetére.

5. Záró rendelkezések

6. §1

7. § Ez a rendelet 2021. november 15-én lép hatályba.

1

A 6. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.