Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X. 21.) önkormányzati rendelete

Nagyhalász Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2019. (X. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 22 - 2021. 10. 22

Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X. 21.) önkormányzati rendelete

Nagyhalász Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2019. (X. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.10.22.

Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Nagyhalász Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2019. (X. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1. melléklet

2. melléklet
Átruházott hatáskörök jegyzéke
Települési támogatás megállapítása iránti kérelmek elbírálása: Szociális és Egészségügyi Bizottság;
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjra érkezett pályázatokat elbírálása: Szociális és Egészségügyi Bizottság;
Lakhatáshoz kapcsolódó fűtési támogatás: Szociális és Egészségügyi Bizottság;
Rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmek: polgármester;
Önkormányzati alkalmazottak munkaviszonyának megállapításával megszüntetésével, fegyelmi eljárás lefolytatásával kapcsolatos jogkörök: polgármester;
Közfoglalkoztatottak munkaviszonyának megállapításával megszüntetésével, fegyelmi eljárás lefolytatásával kapcsolatos jogkörök: polgármester;
Köztemetés: polgármester;
Szilárd-hulladékgazdálkodás: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárd-hulladékgazdálkodási Társulás;
Szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátások, bölcsődei ellátás: Nagyhalászi Humánszolgáltató Társulás;
Ügyeleti ellátás, védőnői szolgálat: MEDI-AMB Nonprofit Kft;
2 millió Ft értékhatárt el nem érő használati, hasznosítási jog átengedése, ha a bérleti szerződésben meghatározott bérleti időszak az l évet nem haladja meg: polgármester;
2 millió Ft értékhatárt el nem érő ingó vagyon értékesítése: polgármester;
1 millió Ft piaci értéket el nem érő térítés nélkül kapott vagy felajánlott vagyon elfogadása: polgármester;
Önkormányzat követeléseiről – mint az önkormányzati vagyon részéről – való lemondás joga 100.000 Ft összeghatár alatt: polgármester;
5 millió forint értékhatár alatt ingatlanvásárlás: Pénzügyi és Vállalkozási Bizottság;
Lakás és helyiségbérleti szerződések megkötése: polgármester;
Nettó kétmillió forintot meg nem haladó beszerzések, szolgáltatások megrendelése: polgármester; 18. Településkép védelmével kapcsolatos eljárás: polgármester;
Településkép védelmével kapcsolatos eljárás: polgármester;”