Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (XI. 12.) önkormányzati rendelete

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és azok igénybevételéről

Hatályos: 2022. 01. 01

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (XI. 12.) önkormányzati rendelete

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és azok igénybevételéről

2022.01.01.

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az 1993. évi III. tv. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 48. § (4) bekezdés, a 92. § (1) bekezdés a) pontja, a 132. § (4) bekezdés d) és g) pontjában, kapott, az 1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 29. § (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13. §. (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában megállapított feladatkörében eljárva a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és azok igénybevételéről a következő rendeletet alkotja

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Fábiánsebestyén Község közigazgatási területén a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény - a továbbiakban: Szt. - és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény – a továbbiakban Gyvt. - hatálya alá tartozó személyekre.

2. A hatáskör gyakorlásának szabályai

2. § A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokra való jogosultság megállapításáról és megszüntetéséről a Képviselőtestület által átruházott hatáskörben az IV. fejezet 19. §-ban meghatározott jogosult dönteni.

3. Általános eljárási rendelkezések

3. § (1) A települési támogatás megállapítása iránti kérelem az e rendelet 1. mellékletében meghatározott formanyomtatvány kitöltésével, az azon feltüntetett dokumentumok csatolása mellett postai úton, vagy Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatalában – a továbbiakban Hivatal - terjeszthető elő személyesen.

(2) A települési támogatásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező az e rendelet 1. melléklete szerinti formanyomtatványon – az azon szabályozott formában és módon – a feltüntetett dokumentumok csatolásán túlmenően írásban köteles saját és családja, közös háztartásban élő közeli hozzátartozója, illetve háztartása vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozni.

(3) A 6. §-ban foglalt ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról tizenöt napon belül köteles írásban értesíteni a Hivatalt.

(4) A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésének elrendelésére - az Szt. 17. §-ában foglaltak szerint - a hatáskört gyakorló jogosult.

II. Fejezet

Pénzbeli, természetbeni települési támogatások

4. rendkívüli települési támogatás

4. § Szociális rászorultság esetén jogosult számára az e rendeletben foglalt feltételek fennállása esetén pénzbeli és természetbeni ellátásként települési támogatás és rendkívüli települési támogatás állapítható meg.

5. § (1) Települési támogatás nyújtható pénzben és természetben:

a) lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez

b) gyógyszer-kiadások viseléséhez

(2) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás az alábbi költségek kifizetésére nyújthatók:

a) villanyáram díj

b) víz- és csatornadíj

c) szemétszállítás díj

d) gázdíj

e) egyéb tüzelő vásárlás

(3) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át, a gyermekét egyedül nevelők esetében az öregségi nyugdíj 300%-át.

(4) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatást legalább 2 hónapra, legfeljebb 6 hónapra lehet megállapítani. Összege 3.000,.Ft/hó-5.000 Ft/hó között állapítható meg, a fizetendő összegtől függően.

(5) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatással el kell számolni. A támogatás lejártakor a befizetést igazoló bizonylatot be kell mutatni.

(6) A gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át.

(7) A gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatást legalább 2 hónapra, legfeljebb 6 hónapra lehet megállapítani. Összege 3.000.-Ft/hó-5.000 Ft/ hó között állapítható meg, az orvos által igazolt gyógyszerek kiváltásához. Közgyógyellátásra jogosult személy nem igényelheti a gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatást.

(8) A gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatással el kell számolni. A támogatás lejártakor a gyógyszertári nyugtát be kell mutatni.

(9) A települési támogatás évente egyszer igényelhető. Azon személyek támogatási igénye elutasítható, aki az elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget.

6. § (1) Rendkívüli települési támogatás nyújtható pénzben és természetben:

a) élelmiszerre

b) ruhaneműre

c) gyermekintézmények étkezési térítési díjának megfizetésére

d) tüzelőre

e) a megélhetést érintő előre nem tervezhető többletkiadásokra, temetési költségekre

f) tanév kezdéshez

(2) Rendkívüli települési támogatás akkor nyújtható, ha a kérelmező, illetve a családja jövedelmi viszonyait figyelembe véve az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg:

a) családok esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át,

b) egyedül élő, illetve gyermekét egyedül nevelő szülő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át

(3) Temetési költségek viseléséhez rendkívüli települési támogatás annak állapítható meg, aki az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott.A támogatás iránti kérelmet a haláleset bekövetkeztétől 30 napon belül lehet előterjeszteni, a kérelemhez mellékelni kell a halotti anyakönyvi kivonatot, a kérelmező nevére kiállított temetési számlát, az eltemettető családjának jövedelemigazolásait.

(4) Rendkívüli települési támogatás nyújtható pénzbeli ellátásként, valamint természetbeni ellátásként élelmiszerre, gyermekintézmények étkezési térítési díjának megfizetésére, tüzelőre.Gyermekintézmények étkezési térítési díjának megfizetésére háztartásonként 3.000 - 10.000.- Ft között.Háztartásonként legfeljebb 10.000.-Ft értékű tartós élelmiszer biztosítható. Háztartásonként legfeljebb 3 q tűzifa biztosítható.

(5) A rendkívüli települési támogatás felhasználásáról a jogosultat el kell számoltatni. Ha elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, az újabb segélykérelmét el lehet utasítani.

(6) A rendkívüli települési támogatás összege háztartásonként, gyermeket nevelő családok esetében gyermekenként évente nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét.

(7) A temetési költség viseléséhez nyújtott rendkívüli települési támogatás összege – a temetkezési szolgáltatók által kimutatott költségek figyelembe vételével – egyszeri 15.000 Ft.

(8) A (2)-(3)-(4) meghatározottaktól méltánylást érdemlő esetekben el lehet térni, különösen:

a) krónikus, hosszantartó betegségből eredő jövedelem-kiesés

b) nagyobb összegű, váratlan, vagy nem tervezhető, és önhibán kívüli kiadások

c) elemi károsultság,

d) ) baleset,

e) egyéb támogatási formákból való kiszorulás.

(9) Az alkalmanként jelentkező többletkiadások között a lakhatás feltételeinek biztosítására tekintettel csak abban az esetben állapítható meg rendkívüli települési támogatás, ha a kérelmező, illetve a családja nem részesül települési támogatás keretében lakhatást célzó támogatásban.

(10) Az alkalmanként jelentkező többletkiadások között gyógyszer kiváltására tekintettel csak abban az esetben állapítható meg rendkívüli települési támogatás, ha kérelmező nem részesül települési támogatás keretében gyógyszer támogatásban.

5. Köztemetés

7. § Az Szt. 48.§-ában szabályozott köztemetés ügyben a polgármester jár el.

6. Gyermekszületési támogatás

8. § (1) A polgármester gyermekszületési támogatást állapít meg a legalább két éve fábiánsebestyéni állandó bejelentett lakcímmel rendelkező, életvitelszerűen Fábiánsebestyénben élő családnak – ha legalább a szülők egyikére fennáll a követelmény -, egyedül álló szülőnek, aki gyermek születését születési anyakönyvi kivonattal igazolja.

(2) A támogatás összege gyermekenként 100.000.- Ft.

(3) A polgármester gyermekszületési támogatást a gyermek születési anyakönyvi kivonatának bemutatása után hivatalból, kérelem benyújtását követően állapítja meg az aktuális évben született gyermekek szülei számára.

(4) Gyermekszületési támogatás nem állapítható meg annak a családnak, egyedül álló szülőnek, akinek a gyermekét állami gondozásba vették.

(5) A támogatás évente egy alkalommal (jellemzően december hónapban) kerül átadásra ünnepélyes keretek között.

(6) Az a szülő, aki az átadást követő 90 napon belül nem igényli a támogatást, a továbbiakban a támogatásra nem jogosult.

III. Fejezet

Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások

7. Szociális szolgáltatások

9. § (1) Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat alapszolgáltatási központ (Fábiánsebestyén Község Gondozási Központ) keretében az alábbi ellátásokat biztosítja alapellátás és szakosított ellátás keretében:

a) étkeztetés

b) házi segítségnyújtás

c) család- és gyermekjóléti szolgáltatás

d) bölcsődei szolgáltatás

e) támogató szolgálat

f) idősek otthona ( bentlakásos ellátás)

g) tanyagondnoki szolgálat.

(2) Az intézményvezető külön eljárás – így különösen szociális rászorultság vizsgálata, gondozási szükséglet vizsgálata – nélkül köteles ellátást nyújtani családsegítés, tanyagondnoki szolgálat szolgáltatásai esetén. Az intézményvezető külön eljárás nélkül köteles ellátást nyújtani ha a kérelmező életét, testi épségét vagy egészségét veszélyeztető, és másként el nem hárítható élethelyzetbe került.

(3) Külön eljárás keretében – így különösen szociális rászorultság vizsgálata, gondozási szükséglet vizsgálata – szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, támogató szolgálat, idősek otthona biztosítható.

(4) A személyes gondoskodásért fizetendő térítési díj csökkenthető, ha a személyes gondoskodást igénybe vevő személy jövedelme nem éri el a személyi térítési díj összegét, és térítési díj fizetésére jogszabály, szerződés, vagy bírósági határozat alapján köteles harmadik személy nincs.

(5) A személyes gondoskodásért fizetendő térítési díj elengedhető, ha a személyes gondoskodást igénybe vevő személy sem vagyonnal, sem jövedelemmel nem rendelkezik, és térítési díj fizetésére jogszabály, szerződés, vagy bírósági határozat alapján köteles harmadik személy nincs.

(6) A személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj csökkentéséről, elengedéséről az intézményvezető dönt a személyes gondoskodást igénybe vevő személy kérelme alapján. Az intézményvezető a döntését az Szt. 119/C § szerinti jövedelemvizsgálat alapján hozza meg.

8. Étkeztetés

10. § (1) A szociálisan rászorultak étkeztetése az Fábiánsebestyén Község Gondozási Központ útján történik.

(2) Szociálisan rászorult, [Szt. 62. § (2) bekezdésében adott felhatalmazás alapján]

a) életkoránál fogva, aki a 62. életévét betöltötte;

b) tartós, vagy átmeneti jelleggel fennálló olyan betegsége van, amely a mozgási képesség elnehezülésével jár (mozgása súlyosan nehezített, vagy mozgásra képtelen);

c) fogyatékosságuk, pszichiátriai beteg, és rendszeres pszichiátriai gondozásban részesül, vagy szenvedélybeteg és rendszeres addiktológiai gondozásban vesz rész, feltéve, ha nincs eltartásra köteles közeli hozzátartozója;

d) hajléktalan, feltéve hogy a jelen rendeletben foglalt feltételeknek megfelel.

(3) A fennálló betegségekről, a mozgási képesség elnehezüléséről, pszichiátriai, addiktológiai gondozás tényéről orvosi igazolást kell csatolni.

(4) A szociális étkeztetés térítési díját az önkormányzat e rendelet 2. mellékletében határozza meg, az étkeztetés intézményi térítési díjának alapja a normatív hozzájárulás összegével csökkentett önköltség egy ellátottra jutó napi összegének (a továbbiakban: élelmezési térítés) 80%-a.

9. Házi segítségnyújtás

11. § A Szt. 86. §. (1) bekezdés c pontjában meghatározottak alapján kötelező feladatként látja el a feladatot az Önkormányzat az intézményén keresztül. A házi segítségnyújtás óradíját e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

10. Család- és gyermekjóléti szolgáltatás

12. § (1) Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat a családsegítést Fábiánsebestyén Község Gondozási Központján keresztül biztosítja.

(2) A családsegítés ingyenes, térítési díjat az ellátás igénybe vételéért nem kell fizetni.

11. Bölcsődei szolgáltatás

13. § (1) Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat a bölcsődei szolgáltatást Fábiánsebestyén Község Gondozási Központján keresztül biztosítja.

(2) A bölcsődei szolgáltatás ingyenes, térítési díjat az ellátás igénybe vételéért nem kell fizetni.

12. Idősek Otthona

14. § (1) Az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyekről a Fábiánsebestyén Község Gondozási Központ Erzsébet Otthonában, mint az ápolást, gondozást nyújtó intézményben gondoskodik Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat.

(2) Az idősek otthona ellátásáért havonta fizetendő gondozási díjat e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat belépési hozzájárulást kér az Otthonba beköltöző személyektől, akik 2 ágyas, mellékhelyiséggel ellátott szobát kérnek.

(4) A belépési hozzájárulás a beköltözéskor fizetendő egyszeri 200.000.-Ft/fő összeg. Kérésre részletfizetés engedélyezhető.

(5) A belépési hozzájárulás elszámolása a Sztv. 117/C §. (5) bekezdésében foglaltak szerint történik.

13. Támogató Szolgáltatás

15. § A támogató szolgáltatás

a) személyi segítésének óradíját e rendelet 2. számú mellékelte tartalmazza.

b) a szállítási szolgáltatás [Citroen Jumper, Nissan Primastar] térítési díját e rendelet 2. melléklete tartalmazza. A Gondozási Központ vezetője a Támogató Szolgálat szállítási szolgáltatás térítési díját, gyermekkorú vagy középsúlyos, súlyos értelmi fogyatékos ellátottak esetén kérelemre elengedi.

14. Tanyagondnoki Szolgáltatás

16. § (1) A tanyagondnoki szolgáltatás térítésmentesen vehető igénybe.

(2) A Tanyagondnoki Szolgálat közreműködik a szociális étkeztetés biztosításában, így különösen a készétel szállításában. A szolgáltatásban résztvevő gépjárművek a Nissan Primastar és a Renault Trafic.

15. Térítési díjak

17. § A térítési díjjal kapcsolatban az Szt. 114. § - 119/B §-aiban foglaltakat, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993.(II.17.) Korm. rendelet előírásait kell alkalmazni.

16. Szociálpolitikai Kerekasztal

18. § (1) Fábiánsebestyén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete szociálpolitikai kerekasztalt működtet, mely szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülést tart.

(2) A Szociálpolitikai Kerekasztal tagjai: Fábiánsebestyén Község Gondozási Központ vezetője, Fábiánsebestyéni Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény vezetője, Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár vezetője, védőnő, Gyermekjóléti Szolgáltatást végző önálló családgondozó, községi háziorvos, körzeti megbízott, iskolai, óvodai gyermekvédelmi felelős, a polgármester.

IV. Fejezet

Eljárási szabályok

19. § (1) Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendkívüli települési támogatás megállapítását krízishelyzet esetén, valamint a köztemetés megállapítását a polgármester hatáskörébe utalja.

(2) A hatályba lépés napján már benyújtott, de el nem bírált kérelmek esetében is e rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

V. Fejezet

Záró rendelkezések

20. § Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba, és ezen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Polgármesterének 14/2020.(XII.01.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és azok igénybevételéről hatályát veszti.

1. melléklet

K É R E L E M települési támogatás igényléshez

1. A települési támogatás az alábbi okok alapján kérem megállapítani:

1.1. létfenntartást veszélyeztető, egyedi élethelyzet,

1.2. gyermekvédelmi támogatás

1.3. betegség,

1.4. haláleset

1.5. elemi kár elhárítása

1.6. válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása

1.7. iskoláztatás

1.8. gyermek fogadásának előkészítése

1.9. a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás

1.10. . a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése

1.11. a gyermek hátrányos helyzete miatt

1.12. rendkívüli gyógyszersegély, gyógyászati segédeszköz beszerzése.

(A megfelelő aláhúzandó.)

1.13. Indokaim:...............................................................................................................................................

2. személyi adatok

2.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok

2.1.1. Neve:

2.1.2. Születési neve:

2.1.3. Anyja neve:

2.1.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap):

2.1.5. Lakóhelye:

2.1.6. Bejelentkezés ideje:

2.1.7. Bejelentett tartózkodási helye:

2.1.8. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (megfelelő rész aláhúzandó).

2.1.9. Társadalombiztosítási Azonosító Jele:

2.1.10. Családi állapota:

2.1.11. Állampolgársága:

2.1.12. Idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):

2.1.12.1. szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy

2.1.12.2. EU kék kártyával rendelkező, vagy

2.1.12.3. bevándorolt/letelepedett, vagy

2.1.12.4. menekült/oltalmazott/hontalan.

2.1.13. Telefonszáma (nem kötelező megadni):

2.2. A kérelmező házastársára/élettársára vonatkozó adatok

2.2.1. Neve:

2.2.2. Születési neve:

2.2.3. Anyja neve:

2.2.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap):

2.2.5. Lakóhelye:

2.2.6. Bejelentkezés ideje:

2.2.7. Bejelentett tartózkodási helye:

2.2.8. Társadalombiztosítási Azonosító Jele:

2.2.9. Családi állapota:

2.2.10. Állampolgársága:

2.2.11. Telefonszáma (nem kötelező megadni):

3. . Kérelmezővel a fenti címen közös háztartásban élő családtagok

A

B

C

D

E

1

Név

Anyja neve

Születési helye, ideje

családi kapcsolat megnevezése

TAJ szám

2

3

4

5

6

4. Az elhunytra vonatkozó adatok (Megjegyzés: a 4.pontban megjelölt adatokat elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás céljából igényelt települési támogatás esetén kell kitölteni.)

4.1. Neve:

4.2. Születési neve:

4.3. Anyja neve:

4.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap):

4.5. Lakóhelye:

4.6. Rokoni kapcsolat:

4.7. Elhalálozás helye, ideje:

5. Nyilatkozatok

5.1. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

5.2. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján – ellenőrizheti.

5.3. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

Fábiánsebestyén, 202.................................. kérelmező

6. A kérelem elbírálásához szükséges dokumentumok

6.1. havi rendszeresen mérhető jövedelmek esetén a munkáltató által kifizetett mindennemű juttatással növelt, a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó keresetéről kiállított munkáltatói igazolás,

6.2. társadalombiztosítás keretében nyújtott ellátások esetén a kérelem benyújtását megelőző hónapban kifizetett ellátást igazoló irat,

6.3. nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, özvegyi és szülői nyugdíj, árvaellátás, baleseti hozzátartozói nyugellátások, korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék, közszolgálati járadék folyósítása esetén a nyugdíjfolyósító igazgatóság által év elején kiadott, az ellátás összegét tartalmazó irat, valamint a kérelem beadását megelőző hónap jövedelmét igazoló irat,

6.4. járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátás esetén az ellátás jogerős megállapítását igazoló irat, valamint a kérelem beadását megelőző hónap nettó jövedelmét igazoló irat,

6.5. társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagának kiszámításához: adóbevallással már lezárt időszakról jövedelemigazolás, a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző, még nem lezárt adóévi jövedelemről nyilatkozat,

6.6. gyermektartásdíj esetén a jogerős bírósági határozat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat mellett a ténylegesen fizetett tartásdíj utolsó havi átvételét bizonyító bankszámla kivonat vagy postai feladóvevény, ezek hiányában a törvényes képviselő által tett nyilatkozat,

6.7. egyéb, havi rendszerességgel nem mérhető jövedelem esetén nyilatkozat a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap nettó átlagjövedelméről,

6.8. iskolalátogatási igazolás,

6.9. felsőoktatási intézményben tanulók esetén az intézmény igazolása a kérelem benyújtását megelőző havi ösztöndíjról,

6.10. a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek egészségi állapotára vonatkozó igazolás,

7. Rendkívüli gyógyszerköltség miatt igényelt települési támogatás elbírálásához szükséges egyéb dokumentumok

7.1. gyógyszerköltség-igazolás a kérelmező egyhavi gyógyszerköltségéről,

7.2. gyógyászati segédeszköz igénylése esetén a szakorvos részletes egy hónapnál nem régebbi igazolása és a forgalmazók által kiállított egy hónapnál nem régebbi számla a költségekről,

8. Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez történő hozzájárulás céljából igényelt települési támogatás elbírálásához szükséges egyéb dokumentumok

8.1. a kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére kiállított eredeti számla a temetés költségéről,

8.2. a halotti anyakönyvi kivonat másolata

2. melléklet

2022. január 01-jétől alkalmazandó térítési díjak önköltségszámítás alapján

Megnevezés

Költség
(a)

Feladatfinan-szírozás

Különbség

Ellátotti létszám
( b)

Ellátotti napok száma ( c)

Önköltség
(a/b/c)

Megállapított térítési díj

Szociális étkeztetés


4.654.260.-


1.220.580.-


3.433.680.-


18


251


760-Ft/fő/nap


600.-Ft/nap

Szociális étkeztetés személyi térítési díja

Jövedelem

1-25000 Ft

25001-35000 Ft

35001-55000 Ft

55001 Ft felett

térítési díj %

0

50 %

70%

100%

térítési díj mértéke

Az ellátott napi jövedelme 30%-át nem haladhatja meg

300.-Ft/nap

420.-Ft/nap

600.-Ft/nap

Megnevezés
Házi segítségnyújtás

Költség
(a)

Feladatfinan-szírozás

Különbség

Ellátotti létszám
( b)

Éves munkaóra
( c)

Önköltség=
a/c

Megállapított térítési díj


Szociális segítés


82.600.-


25.000.-


57.600.-


1


240


240.-Ft/óra


240.-Ft/óra

Személyi gondozás


6.956.650.-


5.716.950.-


1.239.700.-


15


2530


490.-Ft/óra


240.-Ft/óra

Megnevezés

Költség
(a)

Feladatfinan-szírozás

Különbség

Éves munkaóra ( b)

Futott km
( c )

Önköltség

Megállapított térítési díj

Támogató szolgáltatás


17.599.000.-


11.730.000.-


5.869.000.-

Személyi segítés

1404

536.-Ft/óra

120.-Ft/óra

Személyi segítés szociális rászorultság nélkül

300.-Ft/óra

Szállítási díj

12224

216.-Ft/km

20.-Ft/km

Megnevezés

Költség
(a)

Feladatfinan-szírozás

Különbség

Ellátotti létszám
( b)

Ellátotti napok száma ( c)

Önköltség
a/b/c

Megállapított intézményi térítési díj

Megállapított térítési díj


Idősek Otthona


155.898.000.-


81.000.000.-


74.898.000.-


72


365


2.850.-Ft/nap


2.750.-Ft/nap


2.750.-Ft/nap

Ebből:

Reggeli

220.-Ft/nap

Tízórai

140.-Ft/nap

Ebéd

480.-Ft/nap

Uzsonna

140.-Ft/nap

Vacsora

220.-Ft/nap

Gondozási díj

1550.-Ft/nap

Megnevezés

Költség
(a)

Feladatfinan-szírozás

Különbség

Ellátotti létszám
( b)

Ellátotti napok száma ( c)

Önköltség
a/b/c

Megállapított intézményi térítési díj

Bölcsőde

16.703.000.-

13.620.000.-

3.083.000.-

8

230

1.675.-

0.-Ft