Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2009. (VI.26.) önkormányzati rendelete

A ZAJVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

Hatályos: 2011. 03. 01 - 2012. 05. 25

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

20/2009. (VI. 26.)

önkormányzati rendelete

a zajvédelem helyi szabályozásáról[1]


Békés Város Önkormányzata képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény 85. §-a (1) bekezdésének e) pontjában, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. §-a (1) bekezdésének c) pontjában és 48. §-ának (1) bekezdésében, valamint a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 1. §-ában kapott felhatalmazás alapján a zajvédelem helyi szabályozásáról az alábbi rendeletet alkotja:


1. §

A rendelet hatálya


(1) E rendelet hatálya a Békés Város közigazgatási területén kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki vagy amely állandó vagy ideiglenes jelleggel a település közigazgatási területén tartózkodik, illetve tevékenységet végez.

(2) E rendelet szabályait kell alkalmazni a település közigazgatási területén

a) környezeti zaj- és rezgésforrás működtetésével járó közterületi rendezvényekre,

b) a magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő tevékenységéből származó zajokra,

c) mobil zajforrások működtetésével kapcsolatos zaj- és rezgéskeltésre,

d) egyéb különleges zaj- és rezgéskeltésre.


2. §

Értelmező rendelkezések


E rendelet alkalmazásában:

a) hangerősítő, hangkeltő berendezés: bármilyen műszaki megoldású berendezés, amely környezeti zajt, rezgést idéz elő,

b) helyhez kötött, közterületi üzemeltetés: közhasználatra szolgáló minden olyan önkormányzati tulajdonban álló földterületen, amelyet közterület-használati engedély megléte esetén az engedélyben meghatározott jogosult használhat, és az ingatlan-nyilvántartásban ekként tartanak nyilván, az ezen a területen folytatott olyan tevékenység, ami nem jár a zajforrás helyváltoztatásával,

c) mobil közterületi üzemeltetés: közhasználatra szolgáló minden olyan önkormányzati tulajdonban álló földterületen, amelyet közterület-használati engedély megléte esetén az engedélyben meghatározott jogosult használhat, és az ingatlan-nyilvántartásban ekként tartanak nyilván, az ezen a területen folytatott olyan tevékenység, ami a zajforrás helyváltoztatásával jár,

d) különleges zajokozás: különleges zajokozásnak minősülnek különösen a szabadtéri sport, kulturális, szórakoztató, élőzenei rendezvények, bemutatók térzenék, ünnepségek,

e) veszélyes mértékű környezeti zaj:

ea) olyan környezeti zaj, amely meghaladja a külön jogszabályban megállapított zajszennyezettség (a továbbiakban: zajterhelés), illetőleg zajkibocsátás megengedett határértékét,

eb) olyan szabadidős zajforrástól származó zaj, amelyre jellegéből adódóan határértéket megállapítani nem lehet, mert azonos körülmények között nem ismételhető és érzékszervi észleléssel megállapíthatóan a hatásterületen élő lakosság nyugalmát zavarja.


3. §


(1) A településen lakók nyugalmának biztosítása érdekében a magánszemély tulajdonában, illetve használatában lévő építményeken és egyéb ingatlanokon zajjal járó, jelentős építési és bontási, kivitelezési tevékenység – a közvetlen veszélyelhárítástól eltekintve – nem végezhető:

a) munkanapokon 22.00 óra és 6.00 óra között,

b) szombati napokon, munkaszüneti napokon, vasárnap és ünnepnapokon 0.00-8.00 óra és 12.00-14.00 óra, valamint 20.00-24.00 között.

E rendelkezés alól közérdekből, illetve technológiai szükségességből a zajszint eseti meghatározásával az illetékes környezetvédelmi hatóság indokolt esetben, meghatározott időre szóló felmentést adhat.

(2) Az (1) bekezdés rendelkezéseit mind az építési telkeken, mind a felvonulási területeken, mind a közterületeken végzett tevékenységek esetében alkalmazni kell.

(3) Kertépítéssel és zöldfelület-fenntartással kapcsolatos, zajt keltő tevékenység (pl. robbanómotoros fűnyírás, motoros fakivágás, kerti traktor működtetése) nem végezhető:

a) munkanapokon 22.00 óra és 6.00 óra között,

b) szombati napokon és munkaszüneti napokon és vasárnap és ünnepnapokon 0.00-8.00 óra és 12.00-14.00 óra 20.00-24.00 között.


4. §


Pirotechnikai termékek szabadtéri felhasználása 22.00 óráig engedélyezhető, alkalmanként legfeljebb 20 percig terjedő időtartalomra. Kivételt képez az állami, önkormányzati ünnepi és a külön jogszabályban szabályozott szilveszteri tűzijáték időtartalma.


5. §[2]


(1) Tilos a hangerősítő, zajkibocsátó rendszerrel üzemelő riasztó berendezésekkel történő indokolatlan, különleges zajokozás.

(2) A hangerősítő, zajkibocsátó berendezések megfelelő műszaki állapotáról a tulajdonos köteles gondoskodni.

(3) A polgármester engedélyezi a közterületi rendezvényen bármilyen időtartamú hangosító berendezés üzemeltetését, élőzene illetve műsor szolgáltatását, amely alól kivételt képeznek az állami szervek, valamint az Önkormányzat és intézményei által szervezett ünnepségek programjához kapcsolódó koncertek, valamint a Békés Város Önkormányzata által jóváhagyott rendezvények.

(4) A polgármester engedélyezi a mobil szabadtéri hangerősítő berendezés üzemeltetését. A mobil szabadtéri hangerősítő berendezést naponta 08.00 és 20.00 óra között szabad üzemeltetni.

(5) Az engedély iránti kérelmet a zajforrás üzemeltetője a rendezvény tervezett időpontja előtt illetve a mobil szabadtéri hangosító berendezés használata előtt legalább 30 nappal köteles benyújtani a polgármesterhez. Amennyiben a kérelmet a tervezett üzemeltetés előtt kevesebb, mint 30 nappal nyújtják be, akkor a polgármester az engedély kiadását megtagadhatja.

(6) A (4) bekezdésben meghatározott engedélykérelem mellékletét kell képeznie:

a) a rendelet 1. mellékletét képező zajvédelmi adatlapnak, és

b) a zajforrás várható zajkibocsátására, hatásterületére vonatkozó dokumentumoknak.

(7) A polgármester a hangosító berendezés használatának időtartamát, teljesítményét korlátozhatja, vagy az engedély kiadását megtagadhatja, ha a kérelemből és annak mellékleteiben közölt adatokból az állapítható meg, hogy az alkalmazni kívánt hangosító berendezés használata vagy élőzene, műsor szolgáltatása során a zajkibocsátási határértékek nem betarthatók.

(8) A polgármester az engedélyt visszavonhatja, ha az engedélyben meghatározott feltételeket a kérelmező nem teljesítette.


6. §[3]

Szabálysértési rendelkezések


Aki e rendelet 3. § (1)-(3) bekezdésének, a 4. §-ának, 5. § (1)-(4) bekezdésének előírásait megszegi, szabálysértést követ el és 50.000,- forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.


7. §

Záró rendelkezések


(1) Ez a rendelet 2009. július 1. napján lép hatályba.

(2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet, a környezeti zaj és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet és a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII: 18.) KvVM rendelet vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

(3) E rendeletben meghatározott zajterhelési határértékeket az 1. számú melléklet tartalmazza.

(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a zajvédelemről szóló 19/1993. (V. 24.) számú rendelete.


E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja.[4]Békés, 2009. június 25.


Izsó Gábor s.k.                                                      Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka s.k.

    polgármester                                                                                jegyző


A rendelet kihirdetésre került: 2009. június 26-án.


Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka s.k.

                      jegyző1. sz. melléklet


a 20/2009. (VI. 25.) önkormányzati rendelet által szabályozott tevékenységek zajterhelési határértékei a zajtól védendő területekenSor-
számZajtól védendő terület

Határérték (LTH) az LAM
megítélési szintre*
(dB)nappal
06-22 óra

éjjel
22-06 óra

1.

Üdülőterület, különleges területek közül az egészségügyi területek

45

35

2.

Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű), különleges területek közül az oktatási létesítmények területe, a temetők, a zöldterület

50

40

3.

Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes terület

55

45

4.

Gazdasági terület

60

50


[1]

Módosította a 30/2009. (VIII. 28.), 10/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelet.

[2]

Módosította a 10/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. §-a.

[3]

Módosította a 10/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. §-a.

[4]

A 30/2009. (VIII. 28.) rendelettel beiktatott záradék.