Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2020. (V. 15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2020. 05. 16

Békés Város Önkormányzata Polgármesterének

8/2020. (V. 15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról


Békés Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Békés Város Önkormányzatának Polgármestere (a továbbiakban: Polgármester) az Önkormányzat 2019. évi költségvetése teljesítését:

a) 3.703.009.432 Ft költségvetési bevétellel,

b) 4.251.986.307 Ft finanszírozási bevétellel, amelyből

ba) Felhalmozási célú hitelfelvétel 246.937.240 Ft,

bb) Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele 3.343.123.731 Ft,

bc) Államháztartáson belüli megelőlegezések 53.889.082 Ft,

bd) Irányító szervtől kapott támogatás: 608.036.254 Ft

c) 5.083.280.820 Ft költségvetési kiadással, 

d) 655.206.626 Ft finanszírozási kiadással, amelyből

da) Megelőlegezés visszafizetés: 47.170.372 Ft

db) Irányító szerv átadott támogatás: 608.036.254 Ft

a rendelet 1–2. mellékleteiben foglaltak szerint hagyja jóvá.


2. § A Polgármester Békés Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) és intézményei költségvetési mérlegét a 3. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 


3. § A Polgármester az Önkormányzat és intézményei 2019. évi felhalmozási kiadásainak teljesítését a 4. melléklet szerint, a tartalékok igénybevételét az 5. melléklet szerint fogadja el.


4. § A Polgármester az Önkormányzat engedélyezett létszámkeretének teljesítését a 6. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.


5. § A Polgármester az Önkormányzat 2019. évi közvetett támogatásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.


6. § A Polgármester az Önkormányzat települési támogatás keretében nyújtott szociális pénzeszközeinek felhasználását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.


7. § A Polgármester a 2019. évi általános, köznevelési, és szociális feladatokhoz kapcsolódó normatíva elszámolását a 9. melléklet szerint fogadja el.


8. § A Polgármester az Önkormányzat 2019. évi pénzkészlet változását gazdálkodónkénti bontásban a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.


9. § A Polgármester az Önkormányzat 2019. évi maradvány kimutatását a 11. és 12. mellékletek szerint, a maradvány összegét 2.216.508.893 Ft összegben hagyja jóvá.


10. § A Polgármester az Önkormányzat konszolidált mérlegét a 13. melléklet szerint, konszolidált eredmény kimutatását a 14. melléklet szerint, vagyonkimutatását a 15. melléklet szerint fogadja el.


11. § Az Önkormányzat 2019. évi részesedéseit, valamint azok működéséből származó kötelezettségek állományát a 16. melléklet, a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2019-2020-2021-2022. évi alakulását bemutató mérleget a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.


12. § Az Önkormányzat Uniós forrásból megvalósuló 2019. évben teljesített kiadásait a 19. melléklet, a saját bevételeinek alakulását az adósságot keletkeztet ügyletekkel összefüggésben a 18. melléklet tartalmazza.


13. § Az Önkormányzat és általa irányított költségvetési szervek bevételi előirányzatait kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban és azok teljesítését a 20. melléklet, tartalmazza.


14. § Az „Önkormányzati környezetvédelmi alap elszámolási számla” terhére a 2019. évben 391.950 Ft kifizetés történt.


15. § Békés város Képviselő-testülete a 2019. évben hosszú távú pénzügyi kötelezettségeket vállalt, 199/2018. (V. 24.) Képviselő-testületi határozatával döntött fejlesztési hitel felvételről. 2019-ban hitel lehívás megtörtént 246.937.240 Ft összegben.


16. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.


Békés, 2020. május 14.Kálmán Tibor s.k.                                          Tárnok Lászlóné s.k.

    polgármester                                                           jegyző


A rendelet kihirdetésre került: 2020. május hó 15. napján.


Tárnok Lászlóné s.k.

       jegyző