Damak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 12.) önkormányzati rendelete

a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Hatályos: 2021. 11. 14- 2022. 11. 30

Damak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 12.) önkormányzati rendelete

a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

2021.11.14.

Damak Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Damak Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.2 pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § E rendeletben alkalmazott fogalmak értelmezésére a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. § rendelkezései az irányadóak.

2. § (1) Damak Község Önkormányzata – a rendelkezésre álló keret mértékéig – vissza nem térítendő természetbeni támogatásként térítésmentes tüzelőanyag – keménylombos tűzifa – támogatást (a továbbiakban: támogatás) állapít meg annak az igénylőnek, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a havi 85.500 Ft-ot, egyedül élő esetén a havi 142.500 Ft-ot nem haladja meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott igénylők közül előnyben kell részesíteni, aki a Szt. szerinti

a) aktív korúak ellátására, vagy

b) időskorúak járadékára vagy

c) tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására települési támogatásra jogosult (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülőket) vagy

d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.

(3) A jövedelemszámításnál a Szt. 10. § (2)-(5) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.

3. § A természetbeni ellátás keretében jogosultanként biztosítható keménylombos tűzifa mennyisége legfeljebb 5 m3.

4. § (1) A támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.

(2) A rendelet 2. §-ában meghatározott feltételek teljesülésétől függetlenül nem állapítható meg támogatás

a) azon ingatlan tulajdonosa vagy használója részére, aki igénylését üresen álló, vagy életvitelszerűen nem lakott ingatlan vonatkozásában nyújtja be,

b) olyan ingatlanra vonatkozóan, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető.

5. § (1) A támogatás megállapítása iránti eljárás kérelemre indul, melyet a rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatványon írásban vagy az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus úton kell benyújtani az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Damaki Kirendeltségéhez.

(2) A támogatás iránti kérelmeket 2021. november 15. napjától 2021. november 22. napjáig lehet benyújtani.

(3) A kérelmek elbírálására és a támogatás megállapítására a Képviselő-testület jogosult.

(4) Az önkormányzat a támogatásban részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.

(5) A tűzifa átvételét a jogosult átvételi elismervény aláírásával igazolja a 2. melléklet szerinti nyomtatványon 2 példányban, melyből egy példány az átadót, egy példány a támogatásban részesültet illet meg.

6. § A támogatás forrása az önkormányzat számára megállapított központi támogatás, valamint az ahhoz vállalt önrész összege. A forrás felhasználását követően további tüzelőanyag támogatás iránti igények kielégítésére nincs lehetőség.

7. §1

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

K é r e l e m
……………………………….(név) szül. hely és idő :…………………………………………. Damak, ………………………… utca ……… szám. alatti lakos kérem, hogy részemre szíveskedjenek természetbeni juttatásként keménylombos tűzifát biztosítani.
A keménylombos tűzifa támogatásra a rendelet szerint azért vagyok jogosult, mert:*
Családomban az egy főre jutó havi jövedelem
a) a havi 85.500 Ft-ot,
b) egyedül élő esetén a havi 142.500 Ft-ot nem haladja meg.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti
a) aktív korúak ellátására, vagy
b) időskorúak járadékára vagy
c) tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására települési támogatásban részesülök (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülőket) vagy
d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelek.
*(A megfelelő rész aláhúzandó és kitöltendő.)
Damak, 2021……………………………
………………………………..
kérelmező
A szociális ellátás folyósítását igazolom.
Damak, 2021. …………………….
……………………….
ügyintéző
A Képviselő-testület döntése:
Kérelmező részére a Képviselő-testület határozatával ….. keménylombos tűzifát biztosított vissza nem térítendő természetbeni támogatásként.
Damak, 2021. …………………….
……………………….
Csatolandó dokumentumok:
- jövedelemigazolások
- a rendelet 2. § szerinti jogosultságot igazoló dokumentumok másolat példánya, ha az nem tartható nyilván a hivatal nyilvántartásában

2. melléklet

Átvételi elismervény
…………………………………………(név) Damak Község, …………………………….. u ……….. sz. alatti lakos aláírásommal elismerem, hogy a mai napon …………… m3 mennyiségű keménylombos tűzifát
átvettem
Damak Község Önkormányzatától.
Damak, 2021…. ……………… hó…… nap
…………………………………. ………………………………….
átadó átvevő
1

A 7. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.