Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól, és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

Hatályos: 2016. 03. 01 - 2017. 05. 26

Hatályos: 2017. május 27-től


BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

20/2013. (VIII. 30.)

ö n k o r m á n y z a t i   r e n d e l e t e

A KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS ALAPVETŐ SZABÁLYAIRÓL, ÉS EZEK ELMULASZTÁSÁNAK JOGKÖVETKEZMÉNYEIRŐL[1]


Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § E rendelet hatálya arra a természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre terjed ki, aki Békés Város közigazgatási területén a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít.

2. § (1) A rendelet azon magatartási szabályok megsértése esetén nem alkalmazható, amelyeket magasabb szintű jogszabály bűncselekménynek vagy szabálysértésnek minősít, vagy más módon szankcionál.

(2) E rendelet alkalmazásában a korlátozott cselekvőképességgel bíró személy is rendelkezik eljárási képességgel a Ket. szabályainak figyelembe vételével.


II. Fejezet

Eljárási szabályok

1. Az eljárás megindítása

3. § (1)[2] A jelen rendeletben foglalt előírások megtartását a közterület-felügyelők, a jogszabályok szerint ellenőrzésre jogosult más szervek és hatóságok, illetve a polgármesteri hivatal megbízott ügyintézői ellenőrizhetik, a közigazgatási hatósági eljárást hivatalból kell lefolytatni.

(2) A bejelentésnek a közösségi együttélés alapvető szabályait sérő magatartás elkövetőjének ismert személyi adatainak megnevezése mellett tartalmaznia kell a együttélés alapvető szabályait sérő magtartás helyének és idejének, továbbá a körülményeinek leírását, a bizonyítási eszközök megjelölésével. Amennyiben lehetőség van rá, a bizonyítási eszközöket csatolni kell a bejelentéshez.

2. Az eljárás lefolytatása

4. § (1) E rendelet alapján a közösségi együttélés alapvető szabályait sérő magatartás elkövetése miatt induló eljárás lefolytatására a Képviselő-testület a hatáskör gyakorlását a jegyzőre ruházza át.

5. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sérő magatartás elkövetőjével szemben közigazgatási hatósági eljárás

 1. valamely cselekményben megnyilvánuló magatartás esetén a cselekmény elkövetésétől számított 30 napon belül,
 2. mulasztásban megnyilvánuló magatartás esetén a jogszerűteljesítésre nyitva álló határidő lejártától számított 60 napon belül,
 3. jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló magatartás esetén a jogellenes állapot észleléstől számított 60 napon belül indítható meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott határidők elteltét követően a közösségi együttélés alapvető szabályait sérő magatartás elkövetése miatt eljárás nem indítható.


3. Alkalmazható jogkövetkezmények


6. § (1)[3] Aki az e rendeletben meghatározott alapvető közösségi együttélési szabályok betartását elmulasztja százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható, a közterület-felügyelő a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény alkalmazásával ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.

(2) A közigazgatási bírságot a magatartás elkövetője a határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül, helyszíni bírságot a bírság kiszabását követő 30 napon belül  az Önkormányzat pénztárába történő befizetéssel vagy a banki átutalással a az Önkormányzat 11998707-04606811-00000000 számú pénzforgalmi számlájára köteles teljesíteni.

7. § Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet esetén a bírságot annak vezetőjével szemben kell kiszabni, kivéve, ha a rendelkezésre álló adatok alapján a közösségi együttélést sértő magatartást egyértelműen azonosíthatóan más személy követte el.

8. § A kiszabásra kerülő bírság mértékének megállapításánal figyelembe kell venni a Ket. 94/A § rendelkezésein túl

 1. a közösségi együttélés alapvető szabályait sérő magatartás súlyát és a felróhatóság mérétkét, és
 2. az érintett vagyoni helyzetét és jövedelmi viszonyait, amennyiben azok a hatóság rendelkezésére álló adatokból megállapíthatóak.


III. Fejezet

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások


9. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki Békés Város Önkormányzata Képviselő - testületének a környezet védelmének egyes helyi szabályozásáról szóló 13/1999. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 2. § -ban foglalt magatartást megvalósítja.

10. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki nem Békés Város Önkormányzata Képviselő – testületének a szennyvízcsatorna rákötések ösztönzéséről szóló 10/2001. (III.1.) önkormányzati rendeletében foglalt módon gondoskodik szennyvizének ártalommentes elhelyezéséről

11. §[4] A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, az az ingatlantulajdonos vagy az ingatlant más jogcímen használó, aki Békés Város Önkormányzata Képviselő – testületének a köztisztaság fenntartásáról, a szóló önkormányzati rendelet előírásait az alábbiak szerint megszegi

 1. az ingatlan tisztántartásáról nem gondoskodik,
 2. a hulladékgyűjtők tisztántartásáról, szabályos tárolásáról nem gondoskodik,
 3. a hulladékot nem az előírásoknak megfelelően gyűjti, illetve elszállításáról nem gondoskodik,
 4. a hulladékgyűjtő edénybe meg nem engedett hulladékot helyez el,
 5. az ingatlan előtti járda, nyílt árok, áteresz, illetve zöldsáv tisztántartásáról nem gondoskodik.

11/A. §[5] A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, az az ingatlantulajdonos vagy az ingatlant más jogcímen használó, Békés Város Önkormányzata Képviselő – testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet 4. § (1)-(3), bekezdéseit, valamint az 5. § (2) bekezdését megszegi.


11/B. §[6]


12. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki Békés Város Önkormányzata Képviselő – testületének a közterület-használatról szóló 23/2006. (VI.30.) önkormányzati rendelet szabályaitól eltérő módon, annak előírásainak megszegésével használja vagy veszi igénybe, a közterület közterületi-használati engedély nélkül

 1. kereskedelmi és szolgáltató tevékenységet végez,
 2. közterületi árusítást folytat,
 3. mutatványos és cirkuszi tevékenységet végez,
 4. rendezvényeket és kiállításokat tart,
 5. mezőgazdasági termékeket, zöldséget, gyümölcsöt idényjellegűen árusít, 
 6. reklám- és hirdetőtevékenységet végez,
 7. üzemképtelen járművet tárol,
 8. építőanyagot tárol és építési munkaterületet alakít ki,
 9. közterület bont,
 10. közművezetéket és berendezéseit helyez el,
 11. az önkormányzati közút területének nem közlekedési célú igénybevétele esetén nem kér közterület-használati engedélyt, vagy a használat befejeztével nem állítja helyre a közterület eredeti állapotát,
 12. kiemelt szegéllyel védett zöldterületre járművel ráhajt, azon parkol, várakozik,
 13. rendeletnek a közterület használatára vonatkozó egyéb szabályát megszegi.

13. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki Békés Város Önkormányzata Képviselő - testületének a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 16/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet a temető rendjére vonatkozó 11. § -ának, 12. § -ának, 13. § -ának előírásait megszegi.

14. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki Békés Város Önkormányzata Képviselő – testületének a közterületek, településrészek elnevezéséről, azok jelöléséről, a házszámozás rendjéről, valamint a művészeti alkotások közterületi elhelyezéséről szóló 33/2008. (X. 1.) önkormányzati rendelet előírásait az alábbiak szerint megszegi:

 1. házszámtábla kihelyezésével, pótlásával, cseréjével, vagy a közterületi névtábla kihelyezésének tűrésével kapcsolatos kötelezettségét megszegi,
 2. a házszám változás bejelentésével kapcsolatos kötelezettségét megszegi,
 3. közterületi névtáblát, házszámtáblát, emléktáblát gondatlanul megrongál, eltakar, vagy bármely más módon a tájékoztató jellegét megszünteti,
 4. közterületi névtáblát, házszámtáblát, emléktáblát jogtalanul kihelyez, vagy eltávolít,
 5. a közterületen levő művészeti alkotásokat és emléktáblákat megrongálja, beszennyezi, elhelyezését, feliratát megváltoztatja vagy engedély nélkül eltávolítja.

15. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a zajvédelem helyi szabályairól szóló 20/2009. (VI.26.) önkormányzati rendelet 3. § (1)-(3) bekezdésének, a 4. §-ának, 5. § (1)-(4) bekezdésének előírásait megszegi.

16. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a fás szárú növények pótlási kötelezettségéről, valamint a kompenzáció mértékéről szóló 8/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet a 4. § (1) és (2) bekezdésében vagy az 5. § (1) bekezdésében foglalt előírásokat megszegi.

17. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Békés Város jelképeiről és a helyi elismerések adományozásáról szóló 23/2011. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet előírásainak megszegésével

 1. a város címerét vagy zászlaját engedély nélkül használja, forgalomba hozatal céljából előállítja, az annak használatára vonatkozó engedélyben előírt feltételeket megszegi,
 2. a város címerét, vagy zászlóját a közösséget sértő módon használja fel.

18. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a piacokról, vásárokról szóló 9/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet előírásait megszegi,

 1. a piac és vásár nyitvatartási idejére, a helyhasználat, helyfoglalás, a helypénz megfizetésére vonatkozó előírásokat megsérti,
 2. a piac rendjére vonatkozó szabályokat megsérti,
 3. a piacfelügyelő kitiltó rendelkezése ellnére a piac, vásár területét nem hagyja el,
 4. a piacon vagy vásáron a rendelet megszegésével árusít vagy szolgáltató tevékenységet végez.

19. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki a kereskedelmi és vendéglátó egység bejelentett nyitva tartási idejét túllépi, jogszabály által meghatározott adatbjelentési, változásbejelentési kötelezettségének nem tesz eleget.

19/A. §[7] A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szabadtéri égetés szabályairól szóló 13/2015. (IV. 02.) önkormányzati rendelet 5. §- 9. §-aiban foglalt előírásokat megszegi.


19/B.§[8] (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki Békés Város területén működő szeszesital árusító hely és kerthelyisége 100 méteres körzetében közterületen és a közforgalom számára átadott, magántulajdonban lévő területen szeszesitalt fogyaszt.

(2) E rendelet alkalmazásában szeszesital minden alkohol tartalmú ital, kivéve a gyógynövények gyógyászati jellegű szeszes kivonatát és az ezek felhasználásával készült terméket, továbbá az 1,2%-nál kevesebb alkoholtartalmú üdítőket.

(3) A tilalom alól a közterület használati engedélyezési eljárás során felmentés kérhető azon alkalmi rendezvények helyszínére és idejére, amelyek szervezője közterület használati engedélyt kap.


IV. Fejezet

Záró rendelkezések


20. § E rendelet 2013. szeptember 15-én lép hatályba.

21. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépést követően elkövetett közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások esetén kell alkalmazni.


B é k é s, 2013. augusztus 29.        Izsó Gábor                                                          Tárnok Lászlóné

      polgármester                                                                jegyzőA rendelet kihirdetésre került: 2013. augusztus 30–án


Tárnok Lászlóné

        jegyző    


[1]

Módosítva a 12/2014. (III. 28.), 26/2014. (VI. 30.), 31/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendeletekkel

[2]

módosítva a 3/2016. (II. 01.) önk. rendelettel

[3]

módosítva a 3/2016. (II. 01.) önk. rendelettel

[4]

Módosítva a 12/2014. (III. 28.) önkormányzati rendelettel

[5]

Módosítva a 26/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelettel

[6]

Hatályon kívül helyezve a 26/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelettel

[7]

kiegészítette a 31/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelettel

[8]

A rendelet szövegét a 15/2017 (V.26.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2017. május 27-től