Békés Város Önkormányzata Polgármesterének 7/2020. (V. 6.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 05. 06 - 2020. 05. 05

Békés Város Önkormányzata Polgármesterének

7/2020. (V. 6.) ö n k o r m á n y z a t i  r e n d e l e t e

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 01.) önkormányzati rendelet módosításárólBékés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. § (1) Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésről szóló 1/2019. (II. 01.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. § (2) bekezdés c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

c) dologi kiadások

244.675.825 Ft


(2) A Rendelet 5. § (2) bekezdése kiegészül az alábbi e) ponttal:

e) pénzeszköz átadások és egyéb támogatások                                                 416.124 Ft


2. § A Rendelet 7. § b) pont bc) és be) alpontja az alábbiak szerint módosulnak:

7. § (…)

b) működési kiadások:

(…)


bc) dologi kiadások

1.346.845.672 Ft

(…)


be) egyéb működési célú kiadások

1.064.363.229 Ft

(…)3. § A Rendelet 8. § c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

c) a felhalmozási költségvetés hiánya 2.898.659.204 Ft


4. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


B é k é s, 2020. május 6.


              Kálmán Tibor s.k.                                                  Tárnok Lászlóné s.k.

                  polgármester                                                               jegyző


A rendelet kihirdetésre került: 2020. május hó 6. napján.


             Tárnok Lászlóné s.k.

                       jegyző