Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 60/2007. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

A KEGYELETI KÉRDÉSEKRŐL

Hatályos: 2008. 01. 01

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

60/2007. (XI. 30.)

r e n d e le t e


A KEGYELETI KÉRDÉSEKRŐL


Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – annak érdekében, hogy a Képviselőtestület méltó módon kifejezhesse az önkormányzat érdekében fontos tevékenységet kifejtő elhunyt iránti megbecsülését – az alábbi rendeletet alkotja.


1. § (1) Békés Város Önkormányzata – ha ez a közvetlen hozzátartozók szándékával, illetve az elhunyt végakaratával sem ellenétes – saját halottjává nyilváníthatja azt az elhunyt békési lakost, aki:

a) Békés Város mandátumát gyakorló önkormányzati képviselője, vagy korábban az volt,

b) A választókerület országgyűlési képviselője, vagy korábban az volt,

c) Békés Város Önkormányzat vezető tisztségviselője, vagy korábban az volt (ideértve a jogelődöket is).

d) Békés Város Önkormányzata intézményeinek köztisztviselői és közalkalmazotti állományából munkabaleset következtében hunyt el.

e) Békés Díszpolgára ,

f) Kimagasló szakmai, emberi, hivatásbeli vagy közéleti életműve alapján arra méltóvá vált.

(2) Békés Város Önkormányzatának saját halottjává nyilvánított elhunytak – amennyiben ez a közvetlen hozzátartozók szándékával megegyezik – a köztemetőkben e célra fenntartott díszsírhelybe temethetők.

(3) Az önkormányzat saját halottjairól Kegyeleti Emlékkönyvet vezet.


2. § (1) Az önkormányzat saját halottjává nyilvánítását kezdeményezhetik a képviselő-testület tagjai, a jegyző, illetőleg a város civil szervezetei.

(2) Az önkormányzat saját halottjának nyilvánításáról az 1. §. (1) bekezdés a)-e) pontja esetén – a képviselőtestület bizottságai elnökeiből álló „ad hoc” munkacsoporttal történt egyeztetés után – a polgármester, az f) pont esetén a Képviselő-testület dönt.


3. § (1) Az önkormányzat saját halottjának temetéséről, és egyes kegyeleti események megszervezéséről a polgármester gondoskodik.

(2) A polgármester az (1) bekezdésben foglalt feladatkörben:

a) a hozzátartozók igénye szerint – velük egyetértésben – megteszi a temetéssel kapcsolatos intézkedéseket,

b) gondoskodik a nekrológ, a temetési beszéd elkészítéséről és a nekrológ kiadásáról, valamint Polgármesteri Hivatal épülete elé gyászlobogó felhúzásáról.

c) gondoskodik a díszsírhelyek ápolásáról és megváltásáról

(3) A Képviselőtestület saját halottjaival kapcsolatos egyéb megemlékezésekről és rendezvényekről határozati formában dönt.


4. § Az önkormányzat saját halottja temetési költségeit, továbbá a 3. § (2) bekezdésben foglaltakkal kapcsolatos egyéb költségek fedezetét a Polgármesteri Hivatal költségvetésében elkülönítetten kezelt költségkeret biztosítja.


5. § Ezen rendelet 2008. január l-jén lép hatályba.Békés, 2007. november 29.


 Izsó Gábor s.k.                                            dr. Heinerné dr. Kecskés Aranka s.k.

              polgármester                                                                          jegyző


A rendelet kihirdetésre került: 2007. november 30-án