Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2014. (VI.30.) önkormányzati rendelete

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

Hatályos: 2014. 07. 01

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA


KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

25/2014. (VI. 30.)

önkormányzati rendelete


A NEM KÖZMŰVEL ÖSSZEGYŰJTÖTT HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZ BEGYŰJTÉSÉRE VONATKOZÓ HELYI  KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL


Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. és 19. pontjában és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. A rendelet célja és hatálya


1. § A rendelet célja Békés város termőtalajának és ivóvízkészletének védelme. Ennek érdekében valamennyi ingatlan tulajdonosa, használója köteles gondoskodni az ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szakszerű elhelyezéséről.


2. § A rendelet hatálya kiterjed a Békés város közigazgatási területén található ingatlanokon keletkezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítására és elhelyezésére.2. Szennyvíz elhelyezése3. § (1) Valamennyi ingatlan tulajdonosa, használója köteles gondoskodni az ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szakszerű elhelyezéséről.

(2) Ahol a szennyvíz közcsatornán történő elvezetésének lehetősége nem áll fenn, a keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz megfelelő – zárt, szivárgásmentes, szigetelt tárolóban való – tárolását, rendszeres elszállítását kell biztosítani.

(3) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkező saját szennyvíztisztítóba történő bevezetéssel is elhelyezhető.


4. § (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítását és ártalommentes elhelyezését az Önkormányzat kötelező helyi közszolgáltatás útján látja el (továbbiakban: szolgáltatás).

(2) Az ingatlan tulajdonosa, használója az ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elhelyezéséről és elszállíttatásáról az e rendeletben meghatározott módon, a szolgáltatás igénybevétele útján köteles gondoskodni.

(3) A szolgáltatás ellátására     

Békési Hulladékgyűjtő Kft.                  Békés, Verseny u. 3. sz.

            Alföldvíz Zrt.                                       Békéscsaba, Dobozi u. 5. sz.

jogosult.


(4) A szolgáltató a szolgáltatás végzésével megbízhat olyan gazdálkodó szervezeteket, valamint egyéni vállalkozókat, amelyek, illetve akik tevékenységi köre a szolgáltatás végzésére kiterjed. A szolgáltatást végzők tevékenységéért ez esetben is a szolgáltatás ellátásával megbízott felel.

(5) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz leürítési helye: kizárólag a békéscsabai és a békési szennyvíztisztító telep.


3. A közszolgáltatást ellátóval történő szerződés

megkötése


5. § (1) A szolgáltatóval a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező közszolgáltatás teljesítésére a képviselő-testület szerződést köt.

(2) A szerződésben rögzíteni kell a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól szóló 455/2013.(XI. 29.) Korm rendelet 6. §-ban megfogalmazottakon kívül

  1. a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz  elszállításának a bejelentésétől számított maximális határidejét,
  2. a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésének módját,
  3. a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel  kapcsolatos kötelező közszolgáltatás igazolási és ellenőrzési módját,
  4. a szerződés módosításának lehetséges okait és eljárási rendjét.

 (3) A szerződést mindét fél 6 hónapos felmondási idővel írásban kártérítési kötelezettség nélkül (rendes felmondás) felmondhatja. A felmondási idő alatt a szolgáltatást változatlan feltételekkel kell teljesíteni. Súlyos szerződésszegés esetén azonnali hatályú felmondásnak is helye van.

(4) Az üdülőingatlanokra külön szabályozást nem állapít meg az önkormányzat.4. A szolgáltatást ellátó kötelezettségei


6. § (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítása kizárólag erre a célra készített zárt rendszerű olyan járművel és úgy végezhető, hogy az teljes mértékben megfeleljen a mindenkor hatályos jogszabályoknak.

(2) A szolgáltatást ellátó köteles a szolgáltatást a bejelentéstől számított 36 órán belül – igénylővel egyeztetett időpontban – elvégezni.

(3) A szolgáltatást ellátó a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve, ha a szippantandó anyagról érzékszervi megállapítás alapján, vagy egyéb módon feltételezhető, hogy a közcsatornába a vonatkozó jogszabályi megállapítás alapján nem engedhető.

(4) A szolgáltatást ellátó köteles a szállított háztartási szennyvíz eredetét igazolni és az erre vonatkozó iratokat két évig megőrizni.

(5) A szolgáltatás ellátójának rendelkeznie kell:

    a)            ügyfélszolgálati és ügyeleti feladatokat ellátó szervezettel,

    b)            a közszolgáltatás ellátáshoz kapcsolódó nyilvántartási rendszerrel.

(6) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállításra használt eszközöket, járműveket, felszereléseket közterületen tárolni tilos. Lakóépületek udvarán kizárólag erre a célra elkülönített helyen tárolható.

(7) A szállító járművek tisztítása és fertőtlenítése szigetelt térburkolattal ellátott nyíltszíni mosótérrel rendelkező területen végezhető, ahol az elhasznált víz előírásoknak megfelelő elhelyezése biztosított. Tisztítás, fertőtlenítés közterületen, természetes vizekben vagy mellettük (általában természetes környezetben) nem végezhető. Lakóházak udvarán a mosás, fertőtlenítés csak zárt térben végezhető.


5. A közszolgáltatást igénybevevő kötelezettségei


7. § (1) Megfelelő rendszerességgel és időben elvégeztetni a szolgáltatást.

(2) A szolgáltatás elvégzéséhez szükséges feltételeket biztosítani.

(3) A szolgáltatás ellenértékét az e rendeletben szabályozott módon kiegyenlíteni.


6. Közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések


8. § (1) Jelen rendelet alapján a közszolgáltatás igénybevételére köteles ingatlanhasználókról a Szolgáltató nyilvántartást vezet az azonosításához szükséges adatok feltűntetésével. A Szolgáltató jogosult a nyilvántartás vezetéséhez és kezeléséhez kapcsolódó kötelezettségét olyan alvállalkozójára átruházni, akit az adminisztrációs, ügyfélszolgálati, könyvviteli feladatokkal megbíz. Az átruházás nem érinti a Szolgáltató jogát arra, hogy bármely kapcsolódó nyilvántartásba betekintsen, a nyilvántartást feladataihoz kapcsolódóan használja.

(2) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatási szerződés megkötéséhez szükséges, a Ht. 38. § (3)

bekezdésében meghatározott személyes adatait és - amennyiben az nem azonos a közszolgáltatás igénybevételének helyével - a számlázási címét köteles a Szolgáltató felhívására, valamint a személyes adatainak változását követően 8 napon belül bejelenteni.

(3) A Szolgáltató a személyes adat kezelése során köteles az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően eljárni.

(4) A (3) bekezdés alkalmazásában a Szolgáltató köteles megteremteni az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit, köteles gondoskodni az adatok biztonságáról és köteles meghatározni azokat az eljárási szabályokat, amelyek a adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

(5) Az ingatlanhasználók személyes adatainak kezelése a 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés (b) pontja alapján közérdeken alapuló cél érdekében valósul meg.

(6) Az adatszolgáltatás célja a közszolgáltatással összefüggően az ingatlanhasználó személyének megállapításához, a közszolgáltatási díj behajtásához szükséges és arra alkalmas adatbázis létrehozása és működtetése.

(7) A Szolgáltató az ingatlanhasználók személyes adatait - az adatok tárolása kivételével - a

szerződéses viszony létrejöttétől annak megszűnéséig, díj hátralék esetén a tartozás fennállásáig kezelhetik. A jogviszony megszűnését követően a közszolgáltató a kezelt adatokat köteles megsemmisíteni.


7. A szolgáltatás díja

9. § (1) A szolgáltatás igénybevételéért az ingatlan tulajdonosa az árhatóság által megállapított díjat köteles fizetni.

(2) A szolgáltatási díj e rendelet 1. mellékletében megállapított egységár és az elszállított szennyvíz köbméterben megadott mennyiségének szorzata, melyet az igénybevevő a helyszínen köteles kiegyenlíteni számla ellenében, kivéve, ha a felek között érvényes, más fizetési módról szóló megállapodás van.

(3) A szolgáltató a szerződést követően minden év szeptember 30-ig kezdeményezheti a következő évre vonatkozó díj felülvizsgálatát.
8. Záró rendelkezések10. § Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásokról szóló 11/2014. (III. 28.) önkormányzati rendelete.

11. § E rendelet 2014. július 1-jén lép hatályba.B é k é s, 2014. június 26.
                Izsó Gábor                                                                       Tárnok Lászlóné

              polgármester                                                                                 jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2014. június 30-án

Tárnok Lászlóné

         jegyző
1. melléklet a 25/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez


A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szolgáltatási díja

Békés város közigazgatási területén

nettó Ft/m3
A

B

1.

Háztartási szennyvíz közszolgáltatási  díja:

1.847,-A díj tartalmazza a gyűjtés, szállítás, ártalmatlanítás és a vízterhelési díj összegét