Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete

A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Hatályos: 2016. 01. 01 - 2016. 08. 31

Hatályos: 2016. január 1-től


BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

11/2012. (III. 30.)

ö n k o r m á n y z a t i   r e n d e l e t e

A GYERMEKVÉDELEM HELYI RENDSZERÉRŐL[1]


Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (1), (2) és (5) bekezdéseiben, a 20/C. § (4) bekezdésében, a 21. § (1) bekezdésében, a 29. § (1)-(3) bekezdésében, a 131. § (1) bekezdésében, a 151. § (2a) bekezdésében valamint a 162. § (5) bekezdésében kapott fel­hatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. § (3) bekezdésében és a 94. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulásban résztvevő Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárulásával a következőket rendeli el:[2]I. fejezet

A rendelet célja


1. §


E rendelet célja, hogy az önkormányzat közigazgatási területén – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben, valamint a végrehajtására kiadott kormányrendeletben foglaltakkal összhangban – megállapítsa azo­kat az alapvető szabályokat, amelyek szerint az önkormányzat segítséget nyújt a gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, illetve gon­doskodik a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséről és megszüntetéséről, a hiányzó szülői gondoskodás pótlásáról, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás­ból kikerült fiatal felnőttek társadalmi beilleszkedéséről.

A rendelet hatálya


2. §


(1) A rendelet hatálya - ha e rendelet másként nem rendelkezik - kiterjed a Békés város közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyekre.


(2)[3] E rendelet hatálya - a Békés Város Önkormányzata és Tarhos Község Önkormányzata között 2013. május hó 31. napján létrejött, a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulást (a továbbiakban: Társulás) létrehozó Társulási Megállapodás 12. pontja kivételével - a Társulás által nyújtott személyes gondoskodást nyújtó ellátások és a fizetendő térítési díjak vonatkozásában kiterjed a Tarhos község közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, a (a továbbiakban: Gyvt.) 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyekre.

   


A rendeletben meghatározott hatáskörök gyakorlása


3. §


A Képviselő-testület a gyermekvédelmi feladat- és hatáskörök gyakorlását a polgármesterre ruházza át. 

Eljárási rendelkezések


4. §


Az e rendeletben nyújtott ellátásra jogosultság, a jogosultat érintő jog és kötelezettség megállapítására és megszüntetésére a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szablyairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 


II. fejezet


A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK 5. §[4]


 1. A Békés városban 2015. augusztus hó 1. napján bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, 2015. szeptember hó 1. napján
  1. helyben található bölcsődében a bölcsődei nevelésben való tényleges részvételt megkezdő gyermek,
  2. helyben található óvodában az óvodai nevelésben való tényleges részvételt megkezdő gyermek,
  3. helyben található közoktatási intézményben alapfokú, nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányokat folytató gyermek vagy az iskola igazolása szerint betegsége, testi vagy szellemi fogyatékossága miatt tanulmányait magántanulóként végző gyermek,

vonatkozásában annak szülői felügyeleti jogot gyakorló szülője vagy családbafogadó gyámja 2015. szeptember hó 30. napjáig nevelési- és tanévkezdési támogatásban részesül.

 1. A nevelési- tanévkezdési támogatás összege a bölcsődében és óvodában nevelt gyermek vonatkozásában 5.000 Forint/fő, alapfokú tanulmányokat folytató gyermek vonatkozásában 10.000 Forint/fő.  
 2. A gyermek nevét és lakcímét, illetve a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy családbafogadó gyám nevét az arra rendszeresített nyomtatványon a nevelési-oktatási intézmény vezetője 2015. szeptember hó 15. napjáig küldi meg a Békési Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztálya részére.
 3. A nevelési- és tanévkezdési támogatás megállapításáról nem kell határozatban rendelkezni. A támogatás - írásban dokumentált módon - készpénzben kerül kifizetése a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy törvényes képviselő részére, amely kifizetés az oktatási intézményben történik, előre meghirdetett időpontban.


6. §[5]7. §[6]


Autóbusz bérlettámogatás


8. §


(1) Békés Város Önkormányzata az iskolába járás megkönnyítése érdekében autóbusz helyi járat igénybevételéhez, a bérlet megvásárlásához a diákbérlet árának 100 %-át támogatásként biztosítja a tanév időtartamára azon békési állandó lakhelyű gyermekek számára, akik Békésen folytatják általános- és középiskolai tanulmányaikat, és lakhelyük az általuk látogatott iskolától számított 500 méteres sugarú körön kívül esik, amennyiben a helyi autóbuszjárat az iskolába járáshoz igénybe vehető.


(2) A kedvezmény iránti kérelmet az e rendelet 2. melléklete szerinti formanyomtatványon annál az oktatási intézménynél kell benyújtani, ahol a tanulói jogviszony fennáll. A kérelmeket az oktatási intézmény továbbítja az önkormányzat részére.


(3) A támogatásra jogosult részére az oktatási intézmény a támogatást kifizeti, amiről nyilvántartást vezet, és az önkormányzat felé havonta elszámol.


(4) A közösségi közlekedés és magatartás szabályait megszegőktől a bérlettámogatás visszavonható. A visszavonást az iskola kezdeményezi, a visszavonásról a polgármester határozattal dönt. A támogatás visszavonása az adott tanév hátralévő részére szól.


Életkezdési támogatás


9. §


(1) Életkezdési támogatás nyújtható a gyermek születésekor, amennyiben a szülő vagy más törvényes képviselő a gyermek születését megelőzően legalább 12 hónapja Békés városban lakóhellyel rendelkezik, és más önkormányzattól ezen a jogcímen támogatásban nem részesült.


(2)[7] A támogatást a gyermek törvényes képviselője igényelheti. A kérelmet az e rendelet 3. melléklete szerinti formanyomtatványon a Békési Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályán kell benyújtani, a gyermek születését követő 1 éven belül. A határidő elmulasztása jogvesztő.


(3) A kérelemhez csatolni kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát, az átutaláshoz szükséges azonosító adatokat, valamint a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a gyermeket saját háztartásában neveli.


(4)[8] A támogatás mértéke gyermekenként 30.000,- Forint.


(5) Az életkezdési támogatás az újszülött gyermek részére megnyitott, a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény 2. §-a szerinti Start-számlára történő átutalással kerül folyósításra a kérelem benyújtását követő hónap 5. napjáig.


Ellátások természetben nyújtása


10. §[9]
III. fejezet


SZEMÉLYES GONDOSKODÁS KÖRÉBE TARTOZÓ GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK


Gyermekjóléti szolgáltatás


11. §[10]


Békés Város Önkormányzata a gyermekjóléti szolgáltatás feladatait a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Központjának keretein belül látja el.


Gyermekek napközbeni ellátása


12. §[11]


(1) A gyermekek napközbeni ellátását a Társulás az általa fenntartott bölcsődékben és óvodákban, továbbá az önkormányzat a gyermekétkeztetést - előző intézményeken kívül - Békés város közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-oktatási intézményben biztosítja.


(2) Az ellátásra vonatkozó kérelmeket az intézmények vezetőjénél kell benyújtani.


(3) Békés Város Önkormányzata az (1) bekezdésben felsorolt intézményekben a naponként fizetendő nettó intézményi térítési díjat a következők szerint határozza meg:

 1. Bölcsődei ellátás                                                                   300,- Ft,         
 2. Óvodai napközis ellátás                                                        284,- Ft,         
 3. Általános iskolai menzai ellátás                                            220,- Ft,         
 4. Általános iskolai napközis ellátás                                         323,- Ft,
 5. Középiskolai menzai ellátás                                                  248,- Ft,         
 6. Középiskolai ellátás háromszori étkezéssel                           348,- Ft,         
 7. Kollégiumi óvodai ellátás ötszöri étkezéssel                        534,- Ft,         
 8. Kollégiumi általános iskolai ellátás ötszöri étkezéssel          597,- Ft,         
 9. Kollégiumi középiskolai ellátás háromszori étkezéssel         620,- Ft,         
 10. Kollégiumi középiskolai ellátás ötszöri étkezéssel                664,- Ft.


13. §[12]Gyermekek átmeneti gondozása

13/A. §[13]

 (1) E gondozási forma célja, hogy segítse a családot - a gyermekek érdekeinek elsődleges szem előtt tartásával - azzal, hogy ideiglenesen pótolja a gyermek gondozásában akadályozott szülő gondoskodását

(2) A 0-18. éves életkorú gyermekek átmeneti gondozásáról Békés Város Önkormányzata a Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel kötött ellátási szerződés útján gondoskodik. 

(3) Az átmeneti gondozás igénybevétele önkéntes, a törvényes képviselő kérelmére történik. Az ellátásra irányuló kérelmet a Békési Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályán kell előterjeszteni.


(4) A kérelem benyújtásakor a törvényes képviselőt és a gyermeket jegyzőkönyvben tájékoztatni kell a Gyvt. 33. § (2) bekezdésében felsoroltakról.


(5) A törvényes képviselő köteles a Gyvt. 33. § (3) bekezdésében foglaltakról nyilatkozatot tenni.


Záró rendelkezések


14. §

(1) E rendelet 2012. április 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 8/2009. (III. 27.) önkormányzati rendelete.

(3) Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 8/2009. (III. 27.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 28/2010. (VIII. 23.) és 4/2011. (I. 28.) önkormányzati rendelete.Békés, 2012. március 29.  

               Izsó Gábor                                                      Tárnok Lászlóné

               polgármester                                                               jegyző


           


A rendelet kihirdetésre került 2012. március hó 30. napján
Tárnok Lászlóné

            jegyző

1.  melléklet[14]

a 11/2012. (III. 30.)  önkormányzati rendelethez

           


2. melléklet

a 11/2012. (III. 30.)   önkormányzati rendelethez


K É R E L E M

autóbusz-diákbérlet igényléséhezAlulírott törvényes képviselő


Név:                                                   ……………………………………………………………..

Születési név:                         ……………………………………………………………

Születési hely:                        ……………………………………………………………..

Születési év, hó, nap:             ……………………………………………………………

Anyja neve:                            ……………………………………………………………..

Állampolgárság:                                 ……………………………………………………………

Bejelentett lakóhely:              ……………………………………………………………

Tartózkodási hely:                  ……………………………………………………………..


kérem, hogy gyermekem


Név:                                                   ……………………………………………………………..

Születési hely:                        ……………………………………………………………..

Születési év, hó, nap:             ……………………………………………………………

Anyja neve:                            ……………………………………………………………..

Bejelentett lakóhely:              ……………………………………………………………

Tartózkodási hely:                  ……………………………………………………………..


számára az iskolába járás megkönnyítése érdekében diákbérletet biztosítani szíveskedjenek.


Tudomással bírok arról, hogy a közösségi közlekedés és magatartás szabályait megszegő gyermektől a bérlettámogatás vissazvonható.


Kérelmemnek helytadó határozat esetén fellebbezési jogomról lemondok.


Békés, 20….. év …………………………….. hó ……… nap                                                                                       …………………………………………

                                                                                                     törvényes képviselő                            


A kérelmet továbbító oktatási intézmény neve, székhelye:


                                                                                                                                 P.H.


3. melléklet

a 11/2012. (III. 30.)  önkormányzati rendelethezKÉRELEM

ÉLETKEZDÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ


Alulírott kérem, hogy gyermekemre tekintettel életkezdési támogatásra való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani.


A kérelmező neve:……………………………………………………………………………..

Születési neve:………………………………………………………………………………….

Anyja neve:……………………………………………………………………………………...

Családi állapota:…………………………………………………………………………………

Születési hely, idő:…………………………………….., ……………év………..hó……….nap

Sz.i.g. szám:…………………………………………… ……………………………………….

Társadalombiztosítási azonosító jel: ……………………………………………………………

Állampolgársága:

 • magyar állampolgár
 • bevándorlási engedéllyel rendelkező személy, engedély száma:…………………………
 • letelepedési engedéllyel rendelkező személy, engedély száma:…………………………..
 • magyar hatóság által menekültként elismert személy, engedély száma:………………….
 • egyéb jogcím:……………………………………………………………………………..

Állandó lakcíme: 5630 Békés, …………………………..u. ……hsz…….lph…….em……ajtó

Bejelentkezés ideje: ………………… év ………………… hó ………… nap

Tényleges tartózkodási hely: ……………………………………………………………………


A született gyermek neve:……………………………………………………………………

Születési hely, idő:……………………………………….,  …………..év ……….hó ……..nap

Társadalombiztosítási azonosító jel:  ……..…………………………………………………….

Adószám: ……………………………………………………………………………………….

A startszámlát vezető pénzintézet neve, székhelye: ..……………………...................................

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

A startszámla azonosítója:………………………………………………………………………

NYILATKOZAT


Alulírott kérelmező kijelentem, hogy más Önkormányzattól gyermekem születése címén támogatásban részesülök

 igen                              nem


Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek.


Kérelmemnek helytadó határozat esetén fellebbezési jogomról lemondok

 igen                              nem


Békés, 20…….év ……………….hó …….. nap


            …………………………………………

            kérelmező aláírása
A kérelem kötelező mellékletei:

 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
 • a Start-számláról szóló igazolás.


Tájékoztatom, hogy a támogatás összege gyermekenként 10.000 Forint, amely a született gyermek részére nyitott Start számlára kerül utalásra.


Hogyan lehet érvényesítetni a jogosultságot:

A gyermek születését követő hónapban a Magyar Államkincstár a gyermek születését igazoló adat és a részére az APEH által hivatalból adott adóazonosító jel megérkezése alapján kincstári számlát nyit, amelyen elhelyezésre kerül 40.000,- Forint. Ehhez, vagyis a Magyar Államkincstárban az igény érvényesítéséhez sem a szülőnek sem a gyermek más törvényes képviselőjének semmiféle intézkedést, igénylést stb. benyújtani nem kell. A támogatás kincstári számlára történő elhelyezéséről a született gyermek gondozója, törvényes képviselője írásban értesítést kap a Magyar Államkincstártól. Ebben részletes tájékoztatást kap a támogatás kérdéseiről is.


Start-számla nyitása:

A Start-számla megnyitása csak lehetőséget jelent, de nem kötelező. Ha a szülő további megtakarítással kívánja a gyermeke életkezdését könnyíteni, akkor ezt csak hitelintézetnél, befektetési szolgáltatónál nyitott Start-számlán teheti meg. Ekkor a szülő megtakarítását az állam további támogatással egészíti ki. A számlát a Magyar Államkincstárral szerződéses viszonyban álló pénzintézetnél nyithatja meg a szülő, vagy a 16 éven felüli gyermek – szülői egyetértő nyilatkozat alapján. Szülőnek az minősül, aki a Start-számla megnyitásakor ténylegesen családi pótlékban részesül.


A szülőnek a Start-számla megnyitása érdekében a választott pénzintézetet meg kell keresnie, ahol a számlanyitás részleteiről, a nyitáshoz szükséges iratokról és egyéb körülményekről szóban és írásban tájékoztatást kap.


4. melléklet

a 11/2012. (III. 30.)  önkormányzati rendelethez[15]


[1]

Módosítva a 19/2012. (VI. 29.), 8/2013. (III. 29.), 33/2013. (XII. 18.), 49/2015. (XII. 07.) önk. rendeletekkel

[2]

Módosítva a 33/2013. (XII. 18.) önk. rendelettel

[3]

Módosítva a 33/2013. (XII. 18.) önk. rendelettel


[4]

Módosította a 37/2015. (IX. 01.) önk. rendelettel

[5]

Hatályon kívül helyezve a 33/2013. (XII. 18.) önk. rendelettel

[6]

Hatályon kívül helyezve a 33/2013. (XII. 18.) önk. rendelettel

[7]

módosította a 49/2015. (XII. 07.) önk. rendelet

[8]

módosította a 49/2015. (XII. 07.) önk. rendelet


[9]

Hatályon kívül helyezte a 37/2015. (IX. 01.) önkormányzati rendelet

[10]

Módosítva a 49/2015. (XII. 07.) önk. rendelettel

[11]

Módosítva a 33/2013. (XII. 18.) önk. rendelettel, hatályba lépés időpontja: 2014. február 1.

[12]

Hatályon kívül helyezte a 37/2015. (IX. 01.) önkormányzati rendelet


[13]

Kiegészítve a 33/2013. (XII. 18.) önk. rendelettel


[14]

Hatályon kívül helyezve a 33/2013. (XII. 18.) önk. rendelettel


[15]

Hatályon kívül helyezte a 37/2015. (IX. 01.) önkormányzati rendelet