Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2020. (X.1.) önkormányzati rendelete

a közterület-használatról szóló 23/2006. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 10. 02 - 2020. 10. 01

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

25/2020. (X. 1.)

önkormányzati rendelete

a közterület-használatról szóló 23/2006. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról[1]


Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § A közterület-használatról szóló 23/2006. (VI. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 6. § (1) a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) tüzet gyújtani; a tűzgyújtás kizárólag az erre kijelölt helyeken (tűzrakó helyeken) szabad, a biztonsági és környezetvédelmi előírások betartása mellett, amennyiben azt más jogszabály nem tiltja.”


2. § A Rendelet 6. § (1) bekezdése kiegészül az alábbi h) ponttal:

„h) kempingezni, ideiglenes szálláshelyet létesíteni.”


3. § A Rendelet 17. §-ában az „Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság” szövegrész helyébe az „Ügyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi Bizottság” szöveg lép.


4. § A Rendelet kiegészül az alábbi 21/B. §-sal:

„21/B. §

Görkorcsolyázási, gördeszkázási tilalom

(1) Tilos Békés város egyes, a következő bekezdésben megjelölt területein görkorcsolyázni, gördeszkázni illetve bármilyen olyan tevékenységet folytatni, amely a járókelők nyugalmát veszélyezteti, zavarja, illetve a járókelőkre és az ott tartózkodókra balesetveszélyt jelent.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tilalom a következő területekre vonatkozik:

a) 2241/8 hrsz alatti, a Piac tér – Múzeum köz – Széchenyi tér által határolt (szökőkutas) tér,

b) 5636/4 hrsz alatti, Erzsébet ligeti dísztér,

c) 1 hrsz alatti, Széchenyi tér 11-15. előtti (ártézi kutas) tér,

d) 2358 és 2364 hrsz alatti, SPAR áruház melletti parkoló,

e) 3988 hrsz alatti, Kossuth L. utca és Baky utca által határolt (PENNY Market) tér,

illetve ide tartoznak a terek feljárói, egyedi építményei, műszaki létesítményei.”5. § A Rendelet kiegészül az alábbi 21/C. §-sal:

„21/C. §

A rekortán futópálya védelme

(1) Békés városban rekortán borítású futópálya található a 2290/2, 2291 és 2292 hrsz alatt, amely egyéni vagy csoportos szabadidős futás, kocogás céljára épült. A futópályát bárki rendeltetésének megfelelően ingyenesen használhatja.

(2) A borítás védelme érdekében tilos a futópályán

a) kerékpárral vagy más, kerekes járművel (pl. babakocsi, roller) közlekedni,

b) görkorcsolyázni, gördeszkázni, szánkózni,

c) állatot sétáltatni,

d) a pálya felületét bármilyen más módon rongálni vagy beszennyezni.”


Záró rendelkezések

6. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a környezet védelmének egyes helyi szabályozásáról szóló 13/1999. (IV. 30.) önkormányzati rendelet.

(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 20/2013. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet 9. §-a.


Békés, 2020. szeptember 30.


Kálmán Tibor s.k.                                         Tárnok Lászlóné s.k.

  polgármester                                                            jegyzőA rendelet kihirdetésre került: 2020. október hó 1. napján


Tárnok Lászlóné s.k.

     jegyző


[1]

Elfogadta Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. szeptember 30-i ülésén.