Pécsudvard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete

a természetben nyújtott szociális tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről

Hatályos: 2021. 10. 29 - 2022. 04. 15

Pécsudvard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete

a természetben nyújtott szociális tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről

2021.10.29.

Pécsudvard Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-ában, a 25. § (3) bekezdés b) pontjában, a 32. § (3) bekezdésében és a 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében, és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A rendelet célja, hatálya

1. § (1) A Belügyminisztérium Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. mellékletének II. 2.2.1. pontjában szabályozott települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása jogcímen 914.400.- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette Pécsudvard Község Önkormányzatát (a továbbiakban: önkormányzat).

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott vissza nem térítendő támogatás összegét az önkormányzat a vállalt önerő összegével, azaz 60.960.- Ft-tal kiegészíti és a fővárosi és megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságai által nyilvántartott erdőgazdálkodótól történő 48 erdei m3 keménylombos tűzifa vásárlására fordítja.

2. § E rendelet célja, hogy a Pécsudvard településen élők részére tűzifa támogatást nyújtson szociális rászorultsága alapján, tekintettel a pályázati kiírásban meghatározott feltételekre. A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeit, és az igénylés, odaítélés menetét jelen rendeletben szabályozza.

3. § E rendelet hatálya kiterjed Pécsudvard közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező állampolgárokra.

II. Fejezet

A támogatás feltételei

4. § (1) Természetben nyújtható szociális célú tűzifa támogatásra elsősorban az a tűzifával fűtő Pécsudvardi lakos jogosult, aki

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti

aa) aktív korúak ellátására,

ab) időskorúak járadékára,

ac) települési támogatásra (különösen lakhatási célú támogatásra) jogosult,

b) valamint előnyt élvez a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott, halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család is.

(2) Az önkormányzat elsősorban az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelő kérelmezők részére biztosít szociális célú tűzifát.

(3) Amennyiben az (1) bekezdésben felsorolt kérelmezők a rendelkezésre álló tűzifa mennyiségét nem merítik ki, úgy az a kérelmező jogosult, akinek

a) a háztartásában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át (57.000,- Ft)., egyedül élő esetén a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 230 %-át (65.550,- Ft).

b) előnyt élvez az az egyedül élő nyugdíjas, akinek a jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 400%-át (114.000,- Ft).

c) előnyt élvez a a nagycsaládos (legalább 3 gyermek) , akinek a háztartásában az egy főre eső jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 400%-át (114.000,- Ft).

III. Fejezet

A támogatás igénylésének menete

5. § (1) A szociális célú tűzifa támogatás iránti kérelmet a Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatalban (Pécsudvard, Felszabadulás útja 47.) - a továbbiakban hivatal - kell benyújtani kérelem formájában.

(2) Kérelem formanyomtatvány az igénylés megkönnyítése érdekében a hivatalban illetve a hivatalsegédtől átvehető. A formanyomtatvány használata nem kötelező, azonban használata ajánlott annak érdekében, hogy az esetleges hiánypótlások elmulasztása miatt kérelem ne kerüljön elutasításra. (A formanyomtatvány a jelen rendelet 1. sz. melléklete)az 1. melléklet

(3) A kérelmező köteles a kérelemben a háztartásának elmúlt havi összjövedelmét feltüntetni, a feltüntetett jövedelmekről szóló igazolásokat a kérelemhez csatolni (aktív korú ellátás és időskorúak járadéka esetén a megállapító határozat másolata is elfogadható jövedelemigazolásként).

(4) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, támogatás nem kérhető.

(5) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra – a függetlenül a 4. §-ban meghatározott feltétel teljesülésétől – az a személy, család,

a) aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt két évben engedéllyel fakitermelést végzett

b) Azon ingatlan vonatkozásában, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető.

6. § (1) A szociális célú tűzifa támogatás iránti kérelem benyújtási határideje 2021. november 12.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott határidő után érkező kérelmeket az önkormányzat érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

(3) Az 1. §-ban meghatározott mennyiségű tűzifa teljes felhasználását követően beérkezett kérelmeket a polgármester elutasítja.

(4) Ingatlanonként kizárólag egy kérelem részesülhet pozitív elbírálásban, amennyiben egy ingatlanból több személy is beadja kérelmét, úgy a legrászorultabb személy kérelme élvez előnyt, a többi kérelem elutasításra kerül.

IV. Fejezet

A kérelem elbírálásának menete, a tűzifa kiosztása, pénzügyi elszámolása

7. § (1) A kérelmek elbírálása a Pécsudvardi Önkormányzat polgármesterének hatáskörébe tartozik.

(2) A polgármester a kérelmeket legkésőbb 2021. december 17. napjáig bírálja el.

8. § Az önkormányzat az 1. §-ban meghatározott támogatásból vásárolt tűzifát mihamarabb, de legkésőbb 2022. február 15-ig osztja ki azon rászorulók részére, akiknek a kérelmét pozitív elbírálásban részesítette.

9. § (1) Az önkormányzat háztartásonként legfeljebb 3 erdei m3 tűzifa támogatást nyújt azon személyek részére, akinek kérelmét a polgármester pozitív elbírálásban részesítette.

(2) Az önkormányzat a támogatottaktól ellenszolgáltatást nem kér.

(3) A szociális célú tűzifa átvételét a jogosult átvételi elismervény aláírásával elismeri (2.sz. melléklet).a 2. melléklet

10. § A támogatás teljes összegének pénzügyi felhasználása legkésőbb 2022. március 31 napjáig történhet meg. A támogatás felhasználásáról az önkormányzat 2022. április 15. napjáig köteles elszámolni a Magyar Államkincstár területileg illetékes Igazgatósága felé.

V. Fejezet

Záró és hatályba léptető rendelkezések

11. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba lép hatályba, és 2022. április 15-én hatályát veszti.