Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 11.) önkormányzati rendelete

Balmazújváros Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 12/2021. (VII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 13 - 2021. 11. 15

Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 11.) önkormányzati rendelete

Balmazújváros Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 12/2021. (VII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.11.13.

Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk. 1. bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 20 1 1. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró
- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészi Iroda
továbbá
- Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetési eljárásról szóló önkormányzati rendelete alapján meghatározott partnerek véleményének kikérésével,
- és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42. § (6) bek. meghatározott feladatkörében az állami főépítészi hatáskörben eljáró Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal záró szakmai véleményének kikérésével Balmazújváros Város Helyi építési szabályzatáról szóló 12/2021. (VII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §1

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet2

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.