Buj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Hatályos: 2021. 09. 30

Buj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

2021.09.30.

Buj község Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott feladatkörében eljáró Buj Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének a véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § E rendelet célja, Buj Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) a buji polgárok érdekeit szem előtt tartva, a község művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével, a helyi lehetőségek, sajátosságok és hagyományok alapján meghatározza az önkormányzat közművelődési feladatait, azok ellátási formáját, módját és mértékét.

2. § A rendelet hatálya kiterjed a közművelődésben résztvevőkre, az önkormányzat által fenntartott és működtetett közművelődési közösségi színtérre, azok működtetőire, alkalmazottjaira és a közművelődési tevékenység megvalósulásában résztvevőkre.

2. Az önkormányzat közművelődési alapszolgáltatásai, feladatai

3. § (1) Az önkormányzat a település minden lakosának biztosítja a kultúrához való hozzáférés jogát és lehetőségét.

(2) Az önkormányzat a település adottságainak figyelembevételével, a helyi közművelődési tevékenység támogatása terén az alábbi közművelődési alapszolgáltatásokat látja el:

a) a művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása,

b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,

c) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása.

4. § Az önkormányzat a helyi közművelődési tevékenységek keretében az alábbi feladatokat támogatja:

a) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek megteremtése;

b) a mentális kultúrát és önismeretet fejlesztő alkalmak, tanfolyamok, fórumok szervezése, biztosítása;

c) a különböző életkorú, érték- és érdekrendszerű civil közösségek művelődési szándékainak támogatását;

d) különböző fórumok, estek, találkozók szervezése, szolidáris akciók fogadása, különböző civil szervezetek közötti együttműködés kezdeményezése, közösségi tér biztosítása;

e) a település környezeti, szellemi, művészeti, népművészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása;

f) a lokálpatriotizmus elmélyítése, a szűkebb-tágabb régió értékeinek gyarapítása, megismertetése;

g) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása;

h) az esztétikai élmények megéléséhez színházi előadások, hangversenyek, koncertek, irodalmi estek, filmklubok, művészeti kiállítások kínálata;

i) az eltérő korosztályok számára szórakozva- művelődő és kulturált szórakozási lehetőségek biztosítása, mikroközösségek szerveződésének segítése;

j) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő, népművészeti, hagyományőrző közösségek tevékenységének támogatása;

k) bemutatók, kiállítások, nyári táborok szervezése, tehetséggondozás;

l) különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése;

m) kapcsolatépítés a közművelődés, megyei, országos szervezeteivel, határon túli magyarság művelődési közösségeivel, a testvérvárosok kulturális intézményeivel, művelődési, művészeti egyesületeivel;

n) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása;

o) infokommunikációs eszközök révén, személyes segítségnyújtás a szolgáltatást igénybe vevők részére;

p) nyilvánosság megteremtése a község honlapja útján;

q) szórólapok, plakátok, meghívók készítése;

r) közérdekű, közhasznú kiállítások rendezése, programok szervezése;

s) a kulturális turizmus segítése;

t) a lakosság különböző művelődési célú, illetve közösségi tér igényű programjainak segítése, közművelődési színtér biztosítása.

3. A közművelődési tevékenység finanszírozása

5. § (1) Az önkormányzat a közművelődési tevékenység finanszírozásához szükséges pénzügyi feltételeket az állami feladatfinanszírozásból, a központi érdekeltségnövelő támogatásból, saját bevételeiből és pályázatokon elnyert forrásokból biztosítja.

(2) Az önkormányzat a 3.-4. §-ban meghatározott alapszolgáltatások és feladatok megvalósítása érdekében

a) éves költségvetésében támogatási keretet határoz meg,

b) támogatja a helyi székhelyű alapítványokat, közalapítványokat, egyesületeket és történelmi egyházak helyi közösségeit külön rendeletében megállapított feltételek alapján,

c) támogatja a községi nagyrendezvények, fesztiválok megrendezését.

(3) A közművelődési helyszín és alapellátás biztosítása.

4. A közművelődési feladatellátás formája, módja

6. § Az önkormányzat a közművelődési feladatait az általa fenntartott (a továbbiakban: IKSZT) 4483 Buj, Kossuth utca 25.(Integrált Közösségi Szolgáltató Tér) és 4483 Buj, Rákóczi utca 6. (községi könyvtár) működtetésén keresztül látja el.

5. Záró rendelkezések

7. § E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Buj község Képviselő-testületének a helyi közművelődésiről szóló 4/2002.(I.30.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

8. § Ez a rendelet 2021. szeptember 30-án lép hatályba.