Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XI. 11.) önkormányzati rendelete

a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 4/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 12 - 2021. 11. 15

Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XI. 11.) önkormányzati rendelete

a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 4/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.11.12.

Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 1. § (2) bekezdésében, 2. §-ában, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 58/B. § (2) bekezdésében és 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 4/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 1. § (2) bekezdésében, 2. §-ában, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 58/B. § (2) bekezdésében és 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:”

2. § A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 4/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet 8. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az utazási támogatás megállapítására irányuló kérelmet a 6. számú melléklet szerinti formanyomtatványon lehet benyújtani. A támogatás abban az esetben nyújtható, ha a családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum négyszeres összegét, amelyről az igénylést megelőző egy hónap jövedelmét tekintve a törvényes képviselő az igényléssel egyidejűleg nyilatkozik.”

3. § A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 4/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A polgármester eseti jelleggel temetési támogatásra való jogosultságot állapít meg azon kérelmező részére, aki az elhunyt személy temetéséről gondoskodott, de arra nem volt köteles, illetve tartásra köteles hozzátartozó (Ptk. szerint) esetén akkor, ha a temetési költségek viselése a saját, illetőleg családja létfenntartását veszélyezteti és

a. akinek családjában az egy főre számított havi családi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum ötszörös összegét, vagy”

4. § A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 4/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„13. § Az önkormányzat a településen bejelentett lakóhellyel rendelkező, a tárgyévben 65. életévét betöltött nyugdíjas korú lakosok részére évente egy alkalommal természetbeni támogatást nyújt karácsony ünnepe alkalmából. A támogatás mértékéről a képviselő-testület évente a költségvetési rendeletében dönt. A támogatás további feltétele, hogy a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum tízszeresét, amelyről a kérelmező a támogatás biztosítását megelőzően legalább 8 nappal írásban nyilatkozik.”

5. § A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 4/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet 14. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A polgármester országosan elrendelt járványügyi veszélyhelyzet esetén a humánjárvány okozta helyzetre tekintettel okozta helyzetre tekintettel átmeneti veszélyhelyzeti települési támogatást állapít meg annak a személynek:

a) aki munkahelyét igazoltan 2020. március 1. után veszítette el és balmazújvárosi lakhellyel rendelkező lakos, továbbá

b) álláskeresési ellátásra való jogosultságát kimerítette és ezt követően álláskeresése nem vezetett eredményre.

A támogatás összege 5000 Ft/ fő/hó, amely legfeljebb 3 hónapig folyósítható. A támogatás annak a kérelmezőnek biztosítható, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum ötszörösét.”

6. § A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 4/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet 15. § (2) bekezdésében az „engedélyezheti” szövegrész helyébe az „engedélyezi” szöveg és a „mentesítheti” szövegrész helyébe a „mentesíti” szöveg lép.

7. § Hatályát veszti A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 4/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet

a) 12. §-a,

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.