Acsalag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (VI. 23.) önkormányzati rendelete

a helyi környezet és természet védelméről

Hatályos: 2021. 07. 01

Acsalag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (VI. 23.) önkormányzati rendelete

a helyi környezet és természet védelméről

2021.07.01.

Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46 § (1) bekezdés c) pontjában és 48. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet célja

1. § A rendelet célja, hogy az emberi egészség megóvása, a környezeti károk megelőzése, csökkentése, megszüntetése, a környezet meglévő állapotának fenntartása, illetve fejlesztése érdekében:

a) az ingatlanok és közterületek tisztántartására, a zöldterületek és zöldfelületek megóvására vonatkozó szabályokat

b) a levegőtisztaság védelem területén megállapítsa az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokat

c) a zajvédelem területén a helyi zaj-és rezgésvédelmi szabályokat megállapítsa.

2. A rendelet hatálya

2. § A helyi rendelet hatálya kiterjed Acsalag község közigazgatási területére, minden természetes és jogi személyre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik állandó vagy ideiglenes jelleggel a település területén laknak, tartózkodnak, illetve tevékenykednek.

II. Fejezet

A köz-és magánterület tisztántartása

3. Köztisztasági előírások

3. § (1) A település belterületén lévő ingatlanok tulajdonosai, használói kötelesek a szükségesség mértékének megfelelően – de évente legalább két alkalommal – beépített belterületi ingatlan esetében május 15-ig, beépítetlen belterületi ingatlan esetében június 15-ig, illetve szeptember 15-ig ingatlanaikat a gyomtól, gaztól, hulladéktól, vadon nővő bokroktól megtisztítani illetve az ingatlanuk zöldterületi részének kaszálásáról gondoskodni.

(2) Ha az ingatlan tulajdonosa, használója a 3. § (1) bekezdésében foglaltakat nem teljesíti, akkor az Önkormányzat a teljesítésre való eredménytelen felhívást követően az elhanyagolt ingatlanon a tulajdonos, használó költségére a hivatkozott bekezdésekben meghatározott feladatokat elvégeztetheti.

4. Síkosságmentesítés és hóeltakarítás

4. § Az ingatlanok, üzletek előtt lévő járdaszakaszok (az ingatlan és az úttest közötti valamennyi járdaszakasz) folyamatos tisztántartásáról, a csapadékvíz elvezetéséről a tulajdonos/használó köteles gondoskodni a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986. (II.21.) ÉVM-EüM együttes rendeletben foglaltaknak megfelelően.

5. Zöldterületek fenntartása és kezelése

5. § (1) A község területén lévő közterületek, valamint növényzet ápolásáról és az idényszerű növényvédelmi munkálatok elvégzéséről a tulajdonosok kötelesek gondoskodni.

(2) Az önkormányzat tulajdonában és használatában lévő közhasználatú parkok építéséről, felújításáról, fenntartásártól, gondozásáról az önkormányzat gondoskodik.

(3) A fás szárú növények telepítési szabályaira külön helyi rendelet – Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete – vonatkozik.

III. Fejezet

Levegővédelem

6. A kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok

6. § (1) Avar és kerti hulladék megsemmisítése elsősorban komposztálással történhet

(2) Tűzgyújtás és égetés a fentiek figyelembevételével közterületen és ingatlanon belül március 1-jétől május 31-ig és szeptember 1-jétől december 20-ig hétfőtől szombatig 8 – 18 óra között szélcsendes időben megengedett. Vasárnap és ünnepnap tilos égetni. Az égetés maximum 30 percig tarthat, tartós füstölés nem megengedett.

IV. Fejezet

Zajvédelem

7. § (1) A község belterületén tilos akár emberi hanggal, akár hangszerrel vagy más technikai, illetve egyéb eszközzel a köznyugalmat és a közcsendet sértő zajt okozni, különösen:

a) erős zajjal járó ipari tevékenységet folytatni,

b) zajt keltő munkákat végezni (különösen: fűnyírógép, kapálógép, betonkeverő, fűrészgép, stb. használata) 2000 – 0700 óra között, vasárnap és ünnepnapon 800 óráig

c) 2200 órától 0800 óráig a szabadban, vagy nyitott ajtójú illetőleg nyitott ablakú helyiségben a csendet hangos énekléssel, zenével vagy egyéb módon zavarni.

(2) Az üzemi és szabadidős zajforrások, az építési kivitelezési tevékenységből, a közlekedéstől származó zaj zajterhelési határértékeit külön jogszabály tartalmazza. A jogszabályban leírt határértékeket figyelembe kell venni a község területén a hangsugárzó berendezések közterületi üzemeltetésénél, az épületek kivitelezési tevékenységének folytatásánál (építkezés, felújítás, bővítés, korszerűsítés) és a lakóterületek melletti utakon való közlekedésnél.

V. Fejezet

Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet 2021. július 1-jén lép hatályba.