Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XI. 11.) önkormányzati rendelete

a gyermekétkeztetési térítési díjakról szóló 21/2020. (XI. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 12 - 2021. 11. 12

Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XI. 11.) önkormányzati rendelete

a gyermekétkeztetési térítési díjakról szóló 21/2020. (XI. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.11.12.

Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2) és a 151. § ( 2f ) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A gyermekétkeztetési térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet megalkotása tárgyában című 21/2020. (XI.20.) önkormányzati rendelet a következő 2/A. és 2/B. §-sal egészül ki:

„2/A. § (1) A térítési díj megfizetésére kötelezett személy a díjat az előzetesen kiküldött elektronikus értesítés, vagy a személyesen átvett számla alapján átutalással, vagy készpénzben közvetlenül az önkormányzat bankszámlájára, vagy pénztárába történő befizetéssel egyenlíti ki az értesítésben vagy a számlán megjelölt időpontig, de legkésőbb az igénybevételt megelőző hónap 28. napjáig.

(2) Ha a tanuló az étkezést betegség vagy bármilyen egyéb ok miatt nem veszi igénybe, ezt a szülőnek haladéktalanul be kell jelentenie az intézmény számára.

(3) A bejelentést a távolmaradás első napján 08:30 óráig kell megtenni. A bejelentési kötelezettség az ingyenesen étkező gyermekekre is vonatkozik.

(4) A térítési díj megfizetésére kötelezett személy a távolmaradás idejére eső étkezési térítési díj megfizetése alól csak akkor mentesül, ha a bejelentést (3) bekezdésben rögzített határidőig megtette.

(5) A kötelezett a bejelentést személyesen, telefonon vagy e-mail-ben teheti meg. A fizetésre kötelezett a bejelentés napját követő naptól mentesül a térítési díj fizetése alól.

2/B. § (1) A gyermekétkeztetésért fizetendő személyi térítési díjak mértékét az ellátást biztosító intézmény vezetője a Gytv. 148. §-ában meghatározott szabályoknak megfelelően határozza meg, melyet a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő vagy más törvényes képviselő egy havi időtartamra, legkésőbb a tárgyhónap 10. napját követő hétfőn köteles megfizetni. Ha az adott hónapra fizetendő térítési díj összege kevesebb, mint a már befizetett összeg, úgy a többletet a következő fizetés alkalmával be kell számítani, vagy vissza kell fizetni.

(2) A térítési díj megfizetésére kötelezett személy a díjat az előzetesen kiküldött elektronikus értesítés, vagy a személyesen átvett számla alapján átutalással, vagy készpénzben közvetlenül az önkormányzat bankszámlájára, vagy pénztárába történő befizetéssel egyenlíti ki, az értesítésben vagy a számlán megjelölt időpontig, de legkésőbb a tárgyhónap 28. napjáig.

(3) Ha a kötelezett a térítési díj összegét vitatja, abban az esetben a térítési díjra vonatkozó értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat.”

2. § A gyermekétkeztetési térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet megalkotása tárgyában című 21/2020. (XI.20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet