Kisherend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (X. 11.) önkormányzati rendelete

a Szociális ellátásokról és szociális szolgáltatásokról szóló 6/2021. (V.31.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 12 - 2021. 10. 12

Kisherend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (X. 11.) önkormányzati rendelete

a Szociális ellátásokról és szociális szolgáltatásokról szóló 6/2021. (V.31.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

2021.10.12.

Kisherend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. §-ában, 62. § (2) bekezdésében és 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Szociális ellátásokról és szociális szolgáltatásokról szóló 8/2021.(V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § A Szociális ellátásokról és szociális szolgáltatásokról szóló 6/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Kisherend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bek. b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. §- ában, 62. § (2) bekezdésében és 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”

2. § A Szociális ellátásokról és szociális szolgáltatásokról szóló 6/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelet 2. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A képviselő-testület jelen rendeletben megállapított támogatásokat elsősorban az önkormányzat éves költségvetési rendeletében erre a célra tervezett keretösszeg erejéig biztosítja.”

3. § A Szociális ellátásokról és szociális szolgáltatásokról szóló 6/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Szociálisan rászorultnak kell tekinteni azt a személyt, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel:)

„a) azt a családban élő személyt ahol az egy főre számított havi családi jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 420%-át, egyedül élő esetén 710%-át nem haladja meg, továbbá

b) a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége eléri, illetve meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20%-át.”

4. § A Szociális ellátásokról és szociális szolgáltatásokról szóló 6/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A rendkívüli települési támogatás esetén az ellátás megállapításánál figyelembe vehető egy főre számított havi családi jövedelemhatár a családban élők esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500%- át, egyedül élő, vagy gyermekét egyedül nevelő szülő esetén annak 710%- át nem éri el.”

5. § A Szociális ellátásokról és szociális szolgáltatásokról szóló 6/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Polgármester beiskolázási támogatást állapíthat meg azon óvodás, általános, vagy középiskolai tanulmányokat folytató gyermek részére, aki:)

„b) akinél az egy főre jutó jövedelem családban élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 500 %-át, egyedül élő, vagy gyermekét egyedül nevelő szülő esetén 880%-át nem éri el.”

6. § A Szociális ellátásokról és szociális szolgáltatásokról szóló 6/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Képviselő-testület vissza nem térítendő természetbeni támogatásként háztartásonként tűzifa támogatásban részesíti azon Kisherenden életvitel szerűen élő lakosokat, akinek családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 420%-át, egyedülálló esetén 540%-át.”

7. § A Szociális ellátásokról és szociális szolgáltatásokról szóló 6/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Kisherend Község Önkormányzat Polgármestere a községben állandó, vagy tartózkodási hellyel rendelkező életvitelszerűen ott élő emberek részére karácsonyi csomagot ad annak, akinél az egy főre jutó jövedelem családban élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 500%-át, egyedül élő, vagy gyermekét egyedül nevelő szülő esetén 560%-át nem éri el.”

8. § A Szociális ellátásokról és szociális szolgáltatásokról szóló 6/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Polgármester rendkívüli települési támogatást nyújt annak , akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem családban élő esetén nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 880%-át, és aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott

a) annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy

b) tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése saját, vagy családja létfenntartását veszélyezteti.”

9. § A Szociális ellátásokról és szociális szolgáltatásokról szóló 6/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Sürgősségi rendkívüli települési támogatásra jogosult, akinél az egy főre jutó jövedelem családban élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 500%- át, egyedül élő esetén annak 560%- át nem éri el, és a kérelmező lakhatására szolgáló ingatlanban (a továbbiakban: lakás) súlyos, a lakhatás elemi feltételeit veszélyeztető kár keletkezett és ennek következtében a kérelmező (és családja) létfenntartása átmenetileg vagy tartósan veszélybe került, melyet okozhat

a) vízhálózat elöregedése,

b) fűtési rendszer meghibásodása,

c) elektromos hálózat meghibásodása,”

10. § A Szociális ellátásokról és szociális szolgáltatásokról szóló 6/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület támogatja a községben lakó, állandó lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen Kisherenden élő szülőt, vagy örökbefogadó szülőt, az alábbi feltételek megléte esetén:)

„a) a szülők háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének tizenegyszeresét, és”

11. § A Szociális ellátásokról és szociális szolgáltatásokról szóló 6/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdésében az „5” szövegrész helyébe a „10” szöveg lép.

12. § Hatályát veszti a Szociális ellátásokról és szociális szolgáltatásokról szóló 6/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelet

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.