Alsónána Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2018 (VIII.31.) önkormányzati rendelete

a közterületek tisztántartásáról és a települési hulladékgazdálkodásról szóló 4/2014.(III.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 09. 01 - 2018. 09. 01

Alsónána Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdésében és 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el


1. § A közterületek tisztántartásáról és a települési hulladékgazdálkodásról szóló 4/2014.(III.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Hgr.) 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(2) Alsónána község közigazgatási területén a települési hulladék gyűjtéséről, elszállításáról, elhelyezéséről és ártalmatlanításáról – közszolgáltatás keretében – a VERTIKÁL-Alisca Terra Konzorcium (a továbbiakban: közszolgáltató) az Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (7100 Szekszárd, Epreskert u. 9.) konzorciumi tag útján gondoskodik.”


2. § A Hgr. 14. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:


„(2a) A VERTIKÁL Közszolgáltató Nonprofit Zrt., mint konzorciumvezető felel a közszolgáltatás fenntartásáért, központi ügyintézésért (adatszolgáltatás, kapcsolattartás, rendszerfejlesztés), a közszolgáltatási tevékenység ellátásának biztosításáért, a hulladékkezelő telepek üzemeltetéséért, rekultivációs feladatok ellátásáért, rekultivációs tartalék megképzéséért, engedélyekért. A konzorciumvezető által végzett hulladékgazdálkodási tevékenységnek a közszolgáltatás egészéhez viszonyított aránya 60 %.

(2b) Az Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., mint konzorciumi tag a közszolgáltatási szerződések, önkormányzati rendeletek és a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. iránymutatása alapján a VERTIKÁL Közszolgáltató Nonprofit Zrt. által megadott gyakorisággal gyűjti a megadott hulladéktípusokat és az optimalizált logisztika szerint, a meghatározott végpontra szállítja. A konzorciumi tag által végzett hulladékgazdálkodási tevékenységnek a közszolgáltatás egészéhez viszonyított aránya 40 %.”


3. § A Hgr. a következő 12. alcímmel egészül ki:


„12. Személyes adatok kezelése”


4. § A Hgr. a következő 18. §-sal egészül ki:


„18. § (1) A közszolgáltató az általa kezelt személyes adatokat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő közszolgáltatási díj beszedésével kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség, valamint ügyfélszolgálati feladatok ellátásához használhatja fel.

(2) A közszolgáltató a személyes adatokat az ingatlantulajdonos szerződéses jogviszonyának megszűnéséig, díjhátralék esetén a tartozás fennállásáig kezelheti.”


5. § (1) E rendelet 2018. szeptember 1-jén lép hatályba.


(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az Alsónána község településfejlesztési, településrendezési és településképi feladatival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 7/2017. (V.22.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdés a)-b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

a) teljes körű közzététel esetén:

aa) közterületen elhelyezett hirdetőfelületen,

ab) Alsónána Község Önkormányzatának (továbbiakban: önkormányzat) honlapján (a továbbiakban: honlap), és

ac) lakossági fórumon.

b) részleges közzététel esetén:

ba) közterületen elhelyezett hirdetőfelületen vagy

bb) a honlapon.”


            (3) A Rendelet 3. § (2) bekezdésében az „Alsónána Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat” szövegrész helyébe „Az önkormányzat” szövegrész, a 4. §-ában a „Kirendeltség” szövegrész helyébe a „Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal Alsónánai Kirendeltségén (továbbiakban: Kirendeltség)” szövegrész, az 5. § c) pont ca) pontjában a „hivatal” szövegrész helyébe a „Kirendeltség” szövegrész lép.Alsónána, 2018. augusztus 30.                              Kis Istvánné                                    Kondriczné dr. Varga Erzsébet

                              polgármester                                                         jegyző