Felpéc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 17.) önkormányzati rendelete

Felpéc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021.(XI.17.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról

Hatályos: 2021. 11. 18- 2021. 11. 17 00:01

Felpéc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 17.) önkormányzati rendelete

Felpéc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021.(XI.17.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról

2021.11.18.

Felpéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A. § (2) bekezdésben és a 26. § (4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a talajterhelési díjról az alábbi rendeletet alkotja:

1. Általános rendelkezések

1.  § Az önkormányzati rendelet hatálya kiterjed Felpéc község közigazgatási területén helyi vízgazdálkodási hatósági engedély hatálya alá tartozó szennyvízelvezetést alkalmazó kibocsátóra, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá.

2.  § E rendelet alkalmazásában:

a) kibocsátó: az a személy és szervezet, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és a helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés körébe tartozó szennyvízelhelyezést – ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is – alkalmaz;

b) műszakilag rendelkezésre álló közcsatorna: az önkormányzat tulajdonában álló szennyvízcsatorna (szennyvízelvezető törzshálózat), amely műszaki kialakításánál és elhelyezkedését tekintve lehetővé teszi a házi szennyvíz-hálózat rácsatlakozását;

c) települési folyékony hulladék: az a hulladékká vált folyadék, amelyet nem vezetnek el és nem bocsátanak ki szennyvízelvezető hálózaton vagy szennyvíztisztító telepen keresztül;

d) jövedelem: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jövedelem;

e) egyedülálló: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik.

2. A talajterhelési díj mértéke, bevallása, megfizetése és adatszolgáltatás

3.  § (1) A talajterhelési díj számításának szabályait a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX törvény (a továbbiakban: Kdt. tv.) 12. § (1) bekezdése határozza meg.

(2) A talajterhelési díj alapját a Kdt. tv. 12. § (2) bekezdése határozza meg.

(3) A talajterhelési díj egységdíjának mértékét a Kdt. tv. 12. § (3) bekezdése határozza meg.

(4) A területérzékenységi szorzó mértéke Felpéc község közigazgatási területén a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján: 1,5.

4.  § (1) A kibocsátó a talajterhelési díj fizetési kötelezettsége keletkezését, valamint a várható talajterhelési díj előlegét első ízben, ha a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, az üzembe helyezését követő 90 napon belül jelenti be az illetékes önkormányzati adóhatóságnál.

(2) A kibocsátó a talajterhelési díj fizetési kötelezettsége azzal a nappal szűnik meg, amely napon:

a) a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára ráköt;

b) a vízszolgáltatás igénybevétele a szolgáltató igazolása szerint megszűnt.

5.  § (1) A kibocsátó köteles a Kdt. tv. 11. §-a alapján talajterhelési díjat fizetni.

(2) A talajterhelési díjat az önadózás szabályai szerint a kibocsátó állapítja meg, vallja be és fizeti meg az önkormányzat talajterhelési díj beszedési alszámlája javára, melynek száma: 11737007-15370316-03920000.

(3) A talajterhelési díj bevallási kötelezettségét a kibocsátó az 1. mellékletben foglalt bevallási nyomtatványon teljesíti.

(4) A talajterhelési díj bevallására és megfizetésére e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Kdt. tv. 21/A. §-a az irányadó.

(5) A talajterhelési díj bevallására, megfizetésére az ahhoz kapcsolódó jogkövetkezményekre, a megállapításhoz és a beszedéshez való jog elévülésére, pénzügyi ellenőrzésére, valamint végrehajtására a rendeletben nem szabályozott kérdésekben az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(6) A talajterhelési díj az önkormányzat környezetvédelmi alapjának bevételét képezi, mely a Kdt. tv. 21/B. §-ban foglaltak szerint használható fel.

6.  § (1) A települési szennyvíz-csatornamű üzemeltetője az adóhatóság részére adatot szolgáltat:

a) a tárgyévet követő év február 28-ig a kibocsátók tárgyévi vízfogyasztásáról, korrigálva a locsolási kedvezmény mennyiségével, valamint az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott vízmennyiséggel;

b) negyedévet követő hónap 5. napjáig a kibocsátók köréről.

(2) A talajterhelési díj megállapításával összefüggő személyes adatokat a kibocsátó azonosítására és a bevallások ellenőrzésére használja fel az illetékes önkormányzati adóhatóság.

3. Kedvezmények, a talajterhelési díj megfizetése alóli mentesség

7.  § Kedvezmények:

a) a talajterhelési díj alapja csökkenthető a locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével a Kdt. tv. 12. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint,

b) a talajterhelési díj alapja csökkenthető a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti, a Kdt. tv. 14. §-ban meghatározott elhelyezése esetén.

8.  § Mentes – kérelemre – a tárgyévre a talajterhelési díj megfizetése alól:

a) az egyedülálló 70 év feletti kibocsátó, akinek nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 900%-át;

b) az a kibocsátó, akinek méréssel igazolt éves vízfogyasztása nem haladja meg a 10 m3-t;

c) az építkező telektulajdonos, az épület használatbavételi engedélye kiadásáig – ide nem értve azt az esetet, amennyiben a használatbavételi engedély kiadása előtt az épületben az életvitelszerű ottlakást bármely személy megkezdi;

d) az a kibocsátó, akinek az ingatlanán (telkén) lakóépület, építmény nincs, és a vízellátást kerti csap, illetve kút biztosítja.

4. Záró rendelkezések

9.  § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A díjfizetési kötelezettségről szóló bevallást első ízben e rendelet hatályba lépésétől 2021. december 31-ig terjedő időszakra kell benyújtani 2022. március 31-ig.