Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 25/2021. (VI.18.) önkormányzati rendelete

változtatási tilalom elrendeléséről

Hatályos: 2021. 11. 23 - 2022. 02. 28

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 25/2021. (VI. 18.) önkormányzati rendelete

változtatási tilalom elrendeléséről

2021.11.23.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 21. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1 (1) A rendelet hatálya - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - kiterjed:

a) a Szentendre külterület 0231 és 0232/2 helyrajzi számú ingatlanokra,

b) a Szentendre belterület 1935 helyrajzi számú ingatlanra, valamint

c) azon telkekre, melyek a Szentendre Építési Szabályzatáról szóló 26/2017. (VII.31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZÉSZ) szerint a ca)-cd) pontokban felsorolt építési övezetekbe tartoznak és területük eléri vagy meghaladja a SZÉSZ-ben a telekre vonatkozó építési övezetre meghatározott kialakítható telek legkisebb területét:

ca) kertvárosias lakóterületek,

cb) üdülőterületek,

cc) Lk/5 és Lk/12 jelű kisvárosias lakóterületek,

cd) a 3617/14 helyrajzi számú ingatlan kivételével az Lk/17 jelű kisvárosias lakóterület.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki:

a) a Szentendre belterület 10139 helyrajzi számú ingatlanra,

b) a Szentendre belterület 6173/1 helyrajzi számú ingatlanra.

2. § Szentendre településrendezési feladatainak megvalósítása érdekében a rendelet hatálya alá tartozó ingatlanok területére változtatási tilalmat rendel el a 22/2020. (II. 12.) sz. Kt. határozattal megindított településrendezési eljárás eredményeképpen a város teljes közigazgatási területére készülő, Szentendre Építési Szabályzatáról szóló 26/2017. (VII. 31.) önkormányzati rendeletet módosító önkormányzati rendelet hatálybalépésének napjáig, de legfeljebb jelen rendelet hatálybalépéstől számított három évig.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

Az 1. § a Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2021. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.