Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (XI. 22.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatokról

Hatályos: 2021. 11. 23

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (XI. 22.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatokról

2021.11.23.

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed azon természetes és jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, amelyek Újbarok Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) közművelődési feladatainak ellátásában részt vesznek, vagy az Önkormányzat által nyújtott közművelődési szolgáltatásokat igénybe veszik.

2. § Az Önkormányzat a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76. § a) pontjában foglalt közművelődési alapszolgáltatást szervezi meg.

3. § Az Önkormányzat a 2. §-ban foglalt közművelődési alapszolgáltatásokon felül az alábbi közművelődési feladatokat is elláthatja:

a) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek megteremtése,

b) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása,

c) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása,

d) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása,

e) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése,

f) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése,

g) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása,

h) egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása, valamint

i) a helyi civil szervezetek, önszerveződő közösségek kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése.

4. § (1) Az Önkormányzat közművelődési feladatait az „Újbarki Közösségi Színtér” (helyszín: 2066 Újbarok, Fő utca 33.) elnevezésű integrált közösségi és szolgáltató tér mint közösségi színtér fenntartásával és működtetésével biztosítja.

(2) A közösségi színtér használatának szabályait az 1. melléklet tartalmazza.

(3) A helyi közművelődési feladatok ellátásához az Önkormányzat igényli és elősegíti a nemzetiségi önkormányzat, a civil szervezetek, egyéb közösségek, magánszemélyek, valamint a kulturális tevékenységet is végző gazdasági társaságok közreműködését.

5. § Az Önkormányzat a települési könyvtári ellátást a megyei hatókörű városi könyvtár szolgáltatásainak igénybevételével biztosítja, amelyhez az igénybe vett szolgáltatások fogadására az Újbarki Közösségi Színtér (2066 Újbarok, Fő utca 33.) mint integrált közösségi és szolgáltató térben működő könyvtári, információs és közösségi hely elnevezésű könyvtári szolgáltató helyet működtet.

6. § (1) Az Önkormányzat közművelődési feladatait költségvetéséből finanszírozza, melynek forrása

a) a saját bevétel,

b) a központi költségvetésből származó normatív támogatás,

c) a központosított előirányzatokból származó összeg és

d) az elkülönített állami pénzalapokból és egyéb szervezetektől pályázati úton elnyert összeg.

(2) Az Önkormányzat a közösségi színtér biztosításán túl közművelődési feladatainak végrehajtását a 4. § (3) bekezdés szerinti együttműködő egyéb szervezetek és magánszemélyek támogatásával is biztosítja.

7. § Hatályát veszti a helyi közművelődési feladatok ellátásának a szabályairól szóló 17/2015 (VII.7.) önkormányzati rendelet.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Schnobl Ferenc polgármester

Dr. Berkovics Gergely jegyző