Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (II.26.) önkormányzati rendelete

Szántód Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 11. 23 - 2022. 05. 29

Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (II.26.) önkormányzati rendelete

Szántód Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről

2021.11.23.

Szántód Község Önkormányzat Polgármestere, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.). Korm. rendeletre tekintettel, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörébe eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak Képviselő-testületére terjed ki.

2. Az önkormányzat 2021. évi költségvetése

2. § (1)1 A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését, egyenlegét

a) 326 436 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

b) 522 483 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,

c) 196 047 ezer Ft tárgyévi költségvetési „hiánnyal”,

d) 1 256 ezer Ft finanszírozási kiadással,

e) 197 303 ezer Ft finanszírozási bevétellel állapítja meg, amelyből

ea) belső forrásból 193 351 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele, 3 952 ezer Ft a fejlesztési maradvány igénybevétele

eb) külső forrásból 0 ezer Ft a hitelfelvétel.

(1a) Működési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

a) a működési költségvetési bevételeit 319 074 e Ft-ban

b) a működési költségvetési kiadásait 373 801 e Ft-ban ebből

ba) a személyi juttatások kiadásait 57 363 e Ft-ban

bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 8 615 e Ft-ban

bc) a dologi kiadásokat 72 823 e Ft-ban

bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 4 450 e Ft-ban

be) egyéb működési célú kiadásokat 230 550 e Ft-ban, ebből a működési célú pénzeszközátadásokat 47 860 e Ft-ban, a működési célú általános tartalékot 182 690 e Ft-ban

c) a működési költségvetési egyenlegét 54 727 e Ft hiánnyal állapítja meg, mely finanszírozását az előző évi maradvány biztosítja.

(1b) Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

a) a felhalmozási költségvetési bevételeit 7 362 e Ft-ban

b) a felhalmozási költségvetési kiadásait 148 682 e Ft-ban ebből

ba) a beruházások összegét 65 402 e Ft-ban

bb) a felújítások összegét 37 948 e Ft-ban

bc) az egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 45 332 e Ft-ban, ebből a felhalmozási célú tartalék összegét 45 332 e Ft-ban állapítja meg.

c) a felhalmozási költségvetési egyenlegét 141 320 e Ft hiánnyal állapítja meg, mely finanszírozását az előző évi maradvány biztosítja.

(1c) Finanszírozási célú bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) finanszírozási célú műveletek bevételét 197 303 e Ft-ban ebből

aa) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 193 351 e Ft-ban

ab) a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 3 952 e Ft-ban

b) finanszírozási célú műveletek kiadását 1 256 e Ft-ban ebből

ba) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek kiadását 1 256 e Ft-ban

bb) a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek kiadását 0 e Ft-ban

c) finanszírozási célú műveletek egyenlegét 196 047 e Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat (működési és felhalmozási célú) mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban az 1. melléklet szerint, az önkormányzat működési bevételét és kiadását összesítve a 2. melléklet szerint, a felhalmozási bevételeket és kiadásokat a 3. melléklet szerint jóváhagyja.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi működési célú támogatásait, pénzeszközátadásait, közvetett támogatásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatonként, ill. az Áht. 23. § (2) bekezdése szerinti feladatonkénti bontásban (kötelező önkormányzati feladatok, nem kötelező önkormányzati feladatok, államigazgatási feladatok) az 5. melléklet szerint, működési és felhalmozási célú kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és összesítve a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a 9. melléklet szerint állapítja meg.

(10) A Képviselő-testület az önkormányzat likviditási tervét a 10. melléklet szerint, EU támogatással megvalósuló projektjeit a 11. melléklet szerint, a 2021-2024. évekre szóló gördülő tervezését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja

3. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti pénzintézeti lekötés intézését a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

4. Általános végrehajtási szabályok

4. § Az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal.

5. Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása

5. § (1) Az önkormányzat a költségvetését a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) A Képviselő-testület az Áht. szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon – az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(3) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(4) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(5) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a Képviselő-testület jogosult.

(6) A polgármester e rendeletben foglaltak szerint 200.000 Ft értékhatárig, költségvetési évben összesen az általános tartalék mértékéig, dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről félévente tájékoztatja a Képviselő-testületet.

6. Rendkívüli intézkedések

6. § (1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

7. Létszám és bérgazdálkodás

7. § Az önkormányzat alkalmazásában állók részére jutalom címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából nyújtható juttatás előirányzatát a Képviselő-testület határozza meg, ami nem lehet magasabb az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 12 %-ánál.

8. Záró rendelkezések

8. § (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

(2) A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

1

A 2. § (1) bekezdése a Szántód Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VII. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. melléklet a Szántód Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. melléklet a Szántód Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 3. melléklet a Szántód Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 4. melléklet a Szántód Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

6

Az 5. melléklet a Szántód Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 6. melléklet a Szántód Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 7. melléklet a Szántód Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 9. melléklet a Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 10. melléklet a Szántód Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.