Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2018. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

a Közszolgálati Tisztviselők Napjáról, valamint a köztisztviselőket megillető egyes juttatásokról és támogatásokról

Hatályos: 2020. 10. 02

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

34/2018. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

a Közszolgálati Tisztviselők Napjáról,
​valamint a köztisztviselőket megillető egyes juttatásokról és támogatásokról[1]Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 226. § (7) bekezdésében, a 232/A. §-ában, a 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2015. (II. 14.) önkormányzati rendelet 24. § (2) bekezdés b) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró képviselő-testületi bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések

1. § (1)[2] A rendelet hatálya kiterjed a Békési Polgármesteri Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre és munkavállalóra (a továbbiakban együtt: köztisztviselők).

(2) Az e rendeletben meghatározott juttatások részletes feltételeit, az elbírálás és elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a jegyző a Hivatal közszolgálati szabályzatában állapítja meg.


2. A juttatások és támogatások formái

2. § Békés Város Önkormányzata a köztisztviselők részére az alábbi juttatásokat és támogatásokat biztosítja:

a) lakáscélú támogatás;

b) eseti szociális támogatás;

c) kegyeleti támogatás;

d) illetményelőleg;

e) egészségügyi költségtérítés szemüvegkészítés díjához;

f) bankszámla-hozzájárulás;

g) cafetéria;

h) teljesítményfüggő díjazás;

i) képzési támogatás,

j)[3] utazási költségtérítés,

k)[4] utazási utalvány,

l)[5] anyakönyvvezetőknek munkaruha juttatás.


3. Lakáscélú támogatás

3. § (1) A köztisztviselő részére kamatmentes kölcsön formájában biztosított lakáscélú támogatás nyújtható, ha a Hivatallal legalább három éve fennálló, határozatlan idejű közszolgálati jogviszonyban áll.

(2) A támogatás felhasználható új lakás építésére, új vagy használt lakás vásárlására, meglévő lakás felújítására, bővítésére, korszerűsítésére.

(3)[6] A támogatás összege legfeljebb 1.000.000 forint.


4. Eseti szociális támogatás

4. § (1) A köztisztviselő vissza nem térítendő eseti pénzbeli szociális támogatás megállapítását kérheti, ha - különösen - baleset, betegség, orvosi, fogorvosi beavatkozás, gyógykezelés, vagy alkalmanként jelentkező egyéb váratlan többletkiadás következtében nehéz anyagi helyzetbe került és családjában az egy főre eső nettó jövedelem nem haladja meg a havi 150 ezer forintot.

(2) Különös méltánylást érdemlő esetben a támogatás jövedelemhatártól függetlenül, valamint hivatalból is megállapítható.

(3) A támogatás összege alkalmanként legfeljebb a mindenkori illetményalap kétszerese lehet.


5. Kegyeleti támogatás

5. § (1)[7] A Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozó halála esetén a munkatárs kérelemre kegyeleti támogatást vehet igénybe.

(2) A kegyeleti támogatás összege legfeljebb a mindenkori illetményalap kétszerese lehet.

(3) A polgármester egyetértésével a munkáltatói jogkör gyakorlója az elhunyt köztisztviselőt - ideértve az elhunyt nyugállományú köztisztviselőt is - a közszolgálat halottjává nyilváníthatja és a temetési költséget részben, vagy egészben átvállalhatja.


6. Illetményelőleg

6. § (1) A határozatlan időre kinevezett köztisztviselő részére kérelem alapján évente legfeljebb 2 alkalommal illetményelőleg folyósítható. A kérelemben meg kell jelölni az igényelt illetményelőleg összegét és a visszafizetés tervezett ütemezését.

(2) Az illetményelőleg maximális összege alkalmanként legfeljebb a köztisztviselő adóval és járulékokkal csökkentett egyhavi nettó illetményének 150%-a lehet, feltéve, hogy az előzően felvett illetményelőleg összegét teljes mértékben kiegyenlítette.

(3) Az illetményelőleg összegét úgy kell megállapítani, hogy az a tárgyévben, legfeljebb 6 hónap futamidő alatt levonható legyen.


7. Egészségügyi költségtérítés szemüvegkészítéshez

7. § (1) A köztisztviselő a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 50/1999. (XI. 3.) EüM rendeletben (a továbbiakban EüM rendelet) meghatározott, a képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg elkészítéséhez kérelemre, 2 évente, vissza nem térítendő egészségügyi költségtérítést vehet igénybe (a továbbiakban: költségtérítés).

(2) Költségtérítésre jogosult az a köztisztviselő, aki megfelel az EüM rendeletben, valamint jelen rendeletben foglalt feltételeknek, és a képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg viselésének szükségességét szakorvosi véleménnyel igazolja. A kérelemhez csatolni kell

  1. a képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg elkészítésére jogosító szakorvosi véleményt és
  2. a Hivatal nevére kiállított 30 napnál nem régebbi, a számviteli szabályoknak megfelelő (áfás) számlát.

(3)[8] A támogatás összege alkalmanként legfeljebb 50.000 forint. Kivételesen indokolt esetben a munkáltatói jogkör gyakorlója magasabb összeg kifizetését is engedélyezheti.


8. Bankszámla-hozzájárulás

8. §[9] A köztisztviselők évente bruttó 12 ezer forint összegű bankszámla hozzájárulásra jogosultak. A támogatás kifizetése évente egyszer, július hó 5. napjáig az érintettek fizetési számlájára történő átutalással történik.


9. Cafetéria

9. §[10] A munkatársak évente az illetményalap ötszörösének megfelelő összegű cafetéria juttatásra jogosultak, amely összeg a munkáltató által fizetendő járulékok és adók összegét is tartalmazza.


10. A köztisztviselők eseti jutalmazása és továbbképzése

10. § (1) A köztisztviselők eseti jutalmazására a képviselő-testület - a személyi juttatás előirányzat esetleges megtakarításain felül - a Hivatal éves költségvetésében megfelelő keretet biztosíthat.

(2) A Hivatal szakember-ellátottságának biztosítása és a munkaköri feladatok eredményesebb ellátása érdekében folytatott tanulmányok végzéséhez, továbbá állami nyelvvizsga bizonyítvány megszerzéséhez támogatás nyújtható.

(3) Támogatásként megállapítható:

  1. munkaidő-kedvezmény az oktatás és a vizsga idejére;
  2. a tandíj és a képzési költség részbeni vagy teljes átvállalása;
  3. a vizsga díjának - egyszeri – átvállalása;
  4. a tankönyvek költségének átvállalása;
  5. az oktatás és a vizsga helyére történő utazás költségének átvállalása.

(4) A támogatás formájáról, mértékéről és feltételeiről - a megkezdett, vagy folytatni kívánt képzés adott munkakörhöz való szükségessége alapján - a munkáltató tanulmányi szerződést köt a kérelmezővel.


11. A Közszolgálati Tisztviselők Napja

11. § A képviselő-testület a Hivatal köztisztviselői számára a Közszolgálati Tisztviselők Napját - július 1-jét - munkaszüneti nappá nyilvánítja.

12. A juttatások és a támogatások fedezete

12. § A juttatások és a támogatások fedezetét a képviselő-testület a költségvetési rendeletében állapítja meg.


13. Hatálybalépés

13. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Békés Város Polgármesteri Hivatalában dolgozó köztisztviselők, közszolgálati jogviszonyban álló ügykezelők számára adható juttatásokról, illetve a nyugállományú köztisztviselők támogatásáról szóló 28/2001. (VIII. 31.) számú önkormányzati rendelete.


B é k é s, 2018. november 29.Izsó Gábor s.k.         Tárnok Lászlóné s.k.

 polgármester                      jegyző


A rendelet kihirdetésre került: 2018. november 30. napján


Tárnok Lászlóné s.k.

      jegyző


[1]

Módosította a 23/2020. (X. 1.) önkormányzati rendelet.

[2]

Módosította a 23/2020. (X. 1.) önkormányzati rendelet 1. §-a.

[3]

Beiktatta a 23/2020. (X. 1.) önkormányzati rendelet 2. §-a.

[4]

Beiktatta a 23/2020. (X. 1.) önkormányzati rendelet 2. §-a.

[5]

Beiktatta a 23/2020. (X. 1.) önkormányzati rendelet 2. §-a.

[6]

Módosította a 23/2020. (X. 1.) önkormányzati rendelet 3. §-a.

[7]

Módosította a 23/2020. (X. 1.) önkormányzati rendelet 4. §-a.

[8]

Módosította a 23/2020. (X. 1.) önkormányzati rendelet 5. §-a.

[9]

Módosította a 23/2020. (X. 1.) önkormányzati rendelet 6. §-a.

[10]

Módosította a 23/2020. (X. 1.) önkormányzati rendelet 7. §-a.