Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XI. 8.) önkormányzati rendelete

a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Hatályos: 2021. 11. 09

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XI. 8.) önkormányzati rendelete

a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

2021.11.09.

Soponya Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a következőket rendeli el:

1. § (1) Soponya Nagyközség Önkormányzata a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. melléklete szerint a 2.2.1. települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása jogcímen vissza nem térítendő támogatásban részesült, mely alapján – a megállapított mindösszesen 102 erdei m³ tűzifa erejéig – a szociálisan rászoruló kérelmezők részére természetbeni ellátásként tűzifa támogatást nyújt.

(2) A rendelet hatálya kiterjed a pénzbeli és természetben nyújtott szociális-, család és gyermekvédelmi ellátások biztosításának szabályairól, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, valamint azok igénybevételéről. 12/2021. (X. 21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 1. §-ában foglalt személyekre.

2. § A rendeletben szabályozott támogatás megállapítására az Ör. 4. §-ában foglalt eljárási rendelkezéseket kell alkalmazni.

3. § (1) Szociális célú tűzifa támogatásban részesíthető az a kérelmező,

a) akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220%-át,

b) aki egyedülálló, vagy gyermekét egyedül neveli, és havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 310 %-át.

(2) A szociális célú tűzifa igénylésre irányuló kérelmek elbírálásánál előnyben kell részesíteni azt a kérelmezőt, aki

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy - tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadásokhoz kapcsolódó, rendszeres kiadások viselésével kapcsolatosa támogatásban részesülők) jogosult,

b) családjában a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.

(3) A támogatás iránti igényeket 2021. év november hó 16. napjáig lehet benyújtani.

(4) A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésére az szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 17. § (1)-(5) bekezdéseit kell alkalmazni.

(5) Szociális célú tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

(6) Jogosultanként legfeljebb 5 m3 tűzifa biztosítható.

4. § Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem kérhető.

5. § (1) A szociális célú tűzifa támogatásról, méltányossági jogkör gyakorlásáról, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett ellátás visszatérítésének elrendeléséről, illetve méltányosságból történő elengedéséről Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete jogosult dönteni a Képviselő-testület Szociális, Egészségügyi, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság előzetes véleményezése alapján.

(2) A támogatás iránti kérelmet a rendelet 1. melléklet szerinti formanyomtatványon lehet benyújtani.

6. § Ez a rendelet 2021. november 9-én lép hatályba.

7. § Ez a rendelet 2022. április 15-én hatályát veszti.

1. melléklet

Szociális tűzifa igénylő adatlap

1. / Kérelmező neve /születési név is /_______________________________________

Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/:

Születési helye: _________________________Anyja neve:__________________________

Születési idő: 19_____év ________________hónap _______ nap

Nyugdíjas esetén nyugdíjas igazolvány törzsszáma:

2./ * Állampolgársága : magyar

bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező

hontalan, menekültként elismert

Státuszt elismerő határozat száma: ____________/20_______

3./ * Családi állapota:

egyedülálló

házastársával/élettársával/bejegyzett élettársával lakik együtt

4./ Lakóhely:

___________________helység_________________________________utca________sz..________em.______ajtó

Tartózkodási hely:

__________________________helység_________________________________utca________sz.________em. ______ ajtó

Telefonszám (nem kötelező megadni): _________________________

5./ * A lakásban tartózkodás jogcíme: tulajdonos – haszonélvező - főbérlő – albérlő -

családtag - szívességi lakáshasználó - jogcím nélküli lakáshasználó

6./ A lakás ______________ szobás _____________ m2-es _________________________

komfortfokozatú.

* A megfelelő rész aláhúzandó

KÉRELMEZŐ CSALÁDJÁBAN LAKÓK ADATAI

Családi állapota

Rokoni kapcsolat

Születési idő, hely
TAJ szám

Anyja neve

1

………………………………..
………..év..............hó…......nap

2

………………………………..
………..év..............hó…......nap

3

………………………………..
………..év..............hó…......nap

4

………………………………..
………..év..............hó…......nap

5

………………………………..
………..év..............hó…......nap

6

………………………………..
………..év..............hó…......nap

7

………………………………..
………..év..............hó…......nap

Család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége

A jövedelem típusai

Kérelmező
jövedelme

A családban lakó hozzátartozók jövedelme

1.

Munkaviszonyból és más
foglalkoztatási jogviszonyból
származó

2.

Társas és egyéni vállalkozásból,
őstermelői, illetve szellemi és
más önálló tevékenységből
származó

3.

Alkalmi munkavégzésből
származó

4.

Táppénz, gyermekgondozási
támogatások

5.

Nyugellátás és egyéb
nyugdíjszerű rendszeres
szociális ellátások

6.

Önkormányzat és munkaügyi
szervek által folyósított ellátások

7.

Egyéb jövedelmek

8.

Összes jövedelem

Egy főre számított havi családi jövedelem: …………………………..Ft/hó.

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – az állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján – ellenőrizheti.

A jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelemről a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát a kérelemhez mellékelni szükséges. A kérelemhez csatolni kell minden olyan okiratot (kórházi zárójelentés, orvosi igazolás, hatósági határozat,stb.), amely igazolja a létfenntartási gondot, illetve létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetet.

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam lakott lakásban fával fűtök:

IGEN NEM

Nyilatkozom, hogy kérelmem kedvező elbírálása esetén a részemre juttatott tűzifát tovább nem értékesítem!

Kelt:………………………….

………………………………………..

kérelmező aláírása

VAGYONNYILATKOZAT

A. Ingatlanok

1.Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat):

címe:_________________város/község________________út/utca___________________hsz.

alapterülete:____________m2, tulajdoni hányad:___________,a szerzés ideje:_________év

Becsült forgalmi érték:*__________________________________Ft

Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem ( a megfelelő aláhúzandó)

2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon( vagy állandó, illetve tartós használat):

Címe:________________város/község______________út/utca_____________________hsz.

alapterülete:_____________m2, tulajdoni hányad:____________,a szerzés ideje:_________év

Becsült forgalmi érték:*_________________Ft

3.Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület- (épületrész-) tulajdon (vagy állandó használat) megnevezése(zártkertiépítmény, műhely,üzlet, műterem, rendelő, garázs,stb.):______________________________

címe:__________________város/község_______út/utca__________________________hsz.

alapterülete:_________________m2, tulajdoni hányad:__________,a szerzés ideje:________év

Becsült forgalmi érték:*______________________________________Ft

3. Termőtulajdon ( vagy állandó használat):

megnevezése:________________________________________________________________

címe:________________város/község________________________________________________út/utca_______________________hsz.

alapterülete:____________m2,tulajdoni hányad:___________,a szerzés ideje:____________év

Becsült forgalmi érték:*_______________________Ft

I. Egyéb vagyontárgyak

5.Gépjármű:
személygépkocsi: _________________________típus ______________rendszám,
a szerzés ideje:__________________
Becsült forgalmi érték:** ___________________Ft
tehergépjármű, autóbusz,_______________típus ________________ rendszám
a szerzés ideje:_____________________
Becsült forgalmi érték:** _______________________________Ft
Megjegyzés:
Ha a kérelmező, vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem, a Magyarország területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni.
* Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni.
** Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értéket kell feltüntetni.
Kelt: ………………………………..
_____________________________ ______________________________
kérelmező házastársa/élettársa/aláírása kérelmező aláírása
CSATOLANDÓ: egyháztartásban élők jövedelemigazolása (munkabér, családi pótlék, gyes, gyed, stb., ha
valamelyik családtagnak nincs munkahelye, kérem a munkaügyi központtal való együttműködés igazolását)