Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019. (I.22.) önkormányzati rendelete

Szentendre védett és korlátozott forgalmú övezeteibe történő behajtás rendjéről

Hatályos: 2022. 01. 01

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019. (I.22.) önkormányzati rendelete

Szentendre védett és korlátozott forgalmú övezeteibe történő behajtás rendjéről

2022.01.01.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2 pontjában, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 8. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Szentendre védett és korlátozott forgalmú övezeteibe történő behajtás rendjéről az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. §1 A rendelet hatálya kiterjed Szentendre város közigazgatási területén, az önkormányzat üzemeltetésében lévő közutakon és közforgalom elől el nem zárt magánutakon közlekedő tehergépkocsira, vontatóra, mezőgazdasági vontatóra, lassú járműre és járműszerelvényre, valamint személygépjárműre és motorkerékpárra, azok tulajdonosára, üzemben tartójára, a járművek vezetőjére, illetve az igénybejelentésben megjelölt ingatlan tulajdonosára, illetve jogszerű használójára, továbbá az építési/bontási engedély jogosultjára.

2. Értelmező rendelkezések

2. § A rendelet alkalmazásában

1. korlátozott forgalmú közút: a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (a továbbiakban: KRESZ) 14. § (1) bekezdés r) pontjában meghatározott módon kijelölt olyan közút, ahová a jelzőtáblán megjelölt megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépkocsival, vontatóval, mezőgazdasági vontatóval és lassú járművel behajtani tilos;

2. korlátozott forgalmú övezet: a KRESZ 14. § (1) bekezdés z/2. pontjában meghatározott módon kijelölt és e rendelet 1. mellékletében szereplő olyan területek, ahol a jelzőtáblán megjelölt, megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépkocsival, vontatóval, mezőgazdasági vontatóval és lassú járművel közlekedni tilos;

3. ügyintézési díj: az egyedi hozzájárulás kiadásának elbírálásával kapcsolatban felmerült adminisztrációs, technikai és egyéb költségek igénylő által megfizetett része;

4. védett övezetek: olyan – „mindkét irányból behajtani tilos” jelzőtáblával és „kivéve engedéllyel” kiegészítő táblával védett – közforgalomtól elsődlegesen elzárt, és elsődlegesen a gyalogos forgalom részére fenntartott területek, ahová a behajtás, vagy ahová a behajtás, és ahol a várakozás kivételesen, díjmentesen vagy díjfizetés ellenében, csak külön hozzájárulás birtokában, és esetenként meghatározott időtartamon belül történhet;

5. tároló hely: a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 7. § (2) bekezdése szerinti telephely;

6. közérdekből végzett tevékenység: a társadalom érdekében, így különösen a környezet- és természetvédelem, a közbiztonság, a közegészségügy, a közoktatás, a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátása érdekében végzett tevékenység,

7. ügyfélfogadási idő: Szentendre Város Önkormányzat mindenkor hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatában szereplő, a Városi Ügyfélszolgálatra vonatkozó ügyfélfogadási rend.

8.2 rendkívüli helyzet: minden olyan elháríthatatlan sürgős eset, amely a behajtási vagy a behajtási-várakozási hozzájárulás azonnali kiadását indokolja és az 5 munkanapos elbírálási határidő az igénylő részére súlyos hátrányt okozna, így különösen az azonnali hibaelhárítást igénylő esetek.

3. Eljárási szabályok

3. § (1) Jelen rendeletben meghatározott hozzájárulások kiadása iránti igénybejelentést a polgármesternek kell benyújtani.

(2) Az igénybejelentés benyújtható személyesen, az Önkormányzat e célból működtetett online felületén (továbbiakban: online) vagy elektronikus úton.

(3) A hozzájárulás kiadása iránti igényt a jármű tulajdonosa, üzembentartója, illetve az igénybejelentésben megjelölt ingatlan tulajdonosa, jogszerű használója, továbbá az építési tevékenységre vonatkozó engedély jogosultja nyújthatja be.

(4) Az igénybejelentésnek tartalmaznia kell:

a) az igénylő nevét, lakcímét, nem magánszemély esetében székhelyét, telephelyét,

b) adóazonosító jelét vagy adószámát,

c) nem magánszemély esetében a képviselő nevét és elérhetőségét,

d) a jármű forgalmi rendszámát,

e) az igényelt érvényességi időtartamot,

f) az igénylés indokait,

g) a szállítási címet, vagy címeket.

(5) A korlátozott forgalmú, a védett, valamint a védett és korlátozott forgalmú övezetekbe érvényes hozzájárulást a polgármester adja ki.

(6) A hozzájárulás megadása történhet

a) automatikusan vagy

b) egyedi elbírálás alapján.

(7) A korlátozott forgalmú övezetbe érvényes behajtási hozzájárulás a korlátozott forgalmú övezet legrövidebb érintésével (elsősorban fő közlekedési útvonalak használatával) történő, vagy a hozzájárulásban előírt útvonalon való megközelítésére jogosít.

(8) A védett övezetbe a behajtás a hozzájárulásban megadott útvonalon lehetséges.

4. § (1) A polgármester az igénybejelentő részére kiadható hozzájárulásban időbeli feltételeket állapíthat meg.

(2) A hozzájárulásnak tartalmaznia kell:

a) a hozzájárulás számát,

b) a jármű forgalmi rendszámát,

c) a megengedett legnagyobb össztömeget, melyet a hozzájárulással rendelkező jármű, vagy járműszerelvény nem haladhat meg,

d) a korlátozott forgalmú övezet és/vagy védett övezet megnevezését,

e) az érvényességi időtartamot,

f) a jogcímet,

g) egyedi hozzájárulás esetén a megközelítési útvonalat és szállítási címet.

(3)3

(4)4

(5) A jármű vezetője a hozzájárulást köteles magánál tartani és az ellenőrző hatóság felkérésére azt bemutatni.

(6)5 A korlátozott forgalmú övezetbe, valamint a védett és korlátozott forgalmú övezetbe behajtani kizárólag érvényes hozzájárulás birtokában lehet. Amennyiben az ellenőrzés időpontjában a jármű vezetője érvényes hozzájárulással nem rendelkezik, az ellenőrző hatóság jogosult a hozzájárulás nélküli behajtás miatt megfelelő eljárást lefolytatni vagy eljárás lefolytatását kezdeményezni.

5. § (1)6 A korlátozott forgalmú övezetbe valamint a védett és korlátozott forgalmú övezetbe érvényes behajtási hozzájárulás a hozzájárulásban meghatározott érvényességi időszakban, de legfeljebb az igénybejelentés benyújtásának időpontjától számított 1 évig érvényes.

(2)7 Védett övezetbe a behajtási vagy behajtási-várakozási hozzájárulás a hozzájárulásban meghatározott érvényességi időszakban, de legfeljebb az igénybejelentés benyújtásának időpontjától számított 3 évig érvényes.

(3) A hozzájárulás az abban rögzített érvényességi időszakban korlátlan számú közlekedésre jogosít fel a hozzájárulásban megjelölt övezetben, vagy egyedi elbírálás esetén az abban megjelölt útvonalon.

3/A. Eljárási szabályok rendkívüli helyzet esetén 8

5/A. §9 Az e rendeletben foglaltakat rendkívüli helyzet esetén az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni:

(1) A 3. § (4) bekezdésében foglaltakon túl az igénybejelentésnek tartalmaznia kell a rendkívüli helyzetre való utalást.

(2) Az igénylő az igénybejelentés benyújtását követő 3 munkanapon belül köteles a rendkívüli helyzetet alátámasztó dokumentumokat – így különösen a hibaelhárítást végző által kiállított számlát, munkalapot – a Városi Ügyfélszolgálaton bemutatni.

3/B. A hozzájárulások kiállításából származó bevételek felhasználása 10

5/B. § (1) A hozzájárulások kiállításából származó bevételek elkülönített alapba kerülnek.

(2) Az alapba befolyt összeget kizárólag a Szentendre Város Önkormányzat kezelésében álló utak felújítására, karbantartására, az utakkal és a forgalmi rend kialakításával kapcsolatos egyéb munkákra, kiadásokra és a kamerarendszer kiépítésére, karbantartására lehet fordítani.

II. Fejezet

Behajtás a korlátozott forgalmú övezetbe

6. § (1) A korlátozott forgalmú övezetbe a megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépkocsi, vontató, mezőgazdasági vontató és lassú jármű - a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel - csak behajtási hozzájárulással hajthat be.

(2) A korlátozott forgalmú övezetbe behajtási hozzájárulás nélkül behajthat

a) a KRESZ 14. § (12) bekezdésében meghatározott jármű,

b) a KRESZ 49. §-ban meghatározott módon működő, megkülönböztető fény- és hangjelzéssel jogszerűen felszerelt jármű,

c) a KRESZ 50. § (1) bekezdés a), c), i) és j) pontjában meghatározott tevékenységek végzése során a figyelmeztető jelzést adó berendezését működtető jármű,

d) a megengedett össztömeget, tengelyterhelést vagy tengelycsoport terhelést meghaladó jármű közlekedéséhez a 36/2017. (IX. 18.) NFM rendeletben foglaltak szerint megadott, érvényes hozzájárulással rendelkező jármű, amennyiben a hozzájárulás tartalmazza a jármű számára előírt útvonalat,

e) a 36/2017. (IX. 18.) NFM rendelet 14. § (1) bekezdés a)-f) pontjaiban meghatározott jármű a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló törvény szerinti nyilvántartásba történő bejegyzésére irányuló kérelem benyújtásának napjától számított egy évig azzal, hogy a mentesség kizárólag a 36/2017. (IX. 18.) NFM rendelet 14. § (1) bekezdés a)-f) pontjaiban megjelölt célból történő közlekedésre jogosít.

7. § A korlátozott forgalmú övezetbe érvényes behajtási hozzájárulás az alábbi célok érvényesülése érdekében igényelhető:

a) a korlátozott forgalmú övezet területén elhelyezkedő ingatlan megközelítése, amelyhez, illetve amelytől árut szállítanak és az áru szállítása másként nem oldható meg,

b) a korlátozott forgalmú övezet területén folyó építési tevékenység helyszínére, illetve építési tevékenység helyszínéről való szállítás, járműszerelvénnyel, tehergépkocsival és/vagy vontatóval,

c) a tehergépkocsi, vontató, mezőgazdasági vontató, lassú jármű telephelye, illetve igazolható tároló helye a korlátozott forgalmú övezet területén van,

d) a tehergépkocsi, vontató, mezőgazdasági vontató és lassú jármű korlátozott forgalmú övezetbe való behajtása közérdekből végzett tevékenységhez szükséges.

8. § A polgármester a hozzájárulás kiadását a közút védelme érdekében megtagadhatja, így különösen akkor, ha

a) a megengedett legnagyobb össztömeg korlátozást meghaladó szállítmány megbontható,

b) a közút teherbírása és állapota alapján nem alkalmas arra, hogy a kérelemben szereplő jármű azon közlekedjék.

4. Automatikus hozzájárulás

9. § (1)11 Az „A” jelű korlátozott forgalmú övezet esetében 7,5 tonna össztömeget, míg a „B” jelű korlátozott forgalmú övezet esetében 12 tonna össztömeget meg nem haladó jármű esetében a hozzájárulás kiadása hiánytalan igénylés benyújtása esetén automatikusan történik.

(2)12

(3) Automatikus hozzájárulás esetén nem kerül meghatározásra útvonal, a hozzájárulás az abban megjelölt övezetben érvényes.

5. Egyedi hozzájárulás

10. § (1)13 Az „A” jelű korlátozott forgalmú övezet esetében 7,5 tonna össztömeget, míg a „B” jelű korlátozott forgalmú övezet esetében 12 tonna össztömeget meghaladó jármű esetében a hozzájárulás kiadása egyedi elbírálás alapján történik.

(1a)14 Az „A” jelű korlátozott forgalmú övezet esetében legfeljebb 12 tonna össztömegig, míg a „B” jelű korlátozott forgalmú övezet esetében legfeljebb 20 tonna össztömegig lehet egyedi hozzájárulást igényelni

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben az igénybejelentés elbírálásának határideje 3 munkanap.

(3)15

(4)16

(5) A hozzájárulásban meghatározásra kerül az az útvonal, amelyen a jármű közlekedhet. A hozzájárulás attól eltérő útvonalra nem érvényes.

6. A korlátozott forgalmú övezet behajtási díja

11. §17

III. Fejezet

Behajtás a védett övezetbe

12. § (1) A védett övezetbe:

a)behajtási hozzájárulással,
b)behajtási-várakozási hozzájárulással,
c)áruszállítási-szolgáltatási behajtási hozzájárulással
szabad behajtani.
(2)A védett övezetek felsorolását a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza
(3)A Bogdányi utcának a Fő tér és Rév utca közötti szakaszára kiadott behajtási hozzájárulás a Bogdányi utcának a Rév utca és Dézsma utca közötti szakaszán való áthaladásra is jogosít.
(4)A Futó utca, Görög utca, Bercsényi utca, Vastagh György utca, Bogdányi utca, valamint a Bogdányi utcára csatlakozó mellékutcákra kiadott behajtási vagy behajtási-várakozási hozzájárulás a Duna korzó Péter-Pál utca és Lázár cár tér közötti szakaszán való áthaladásra is jogosít.

12/A. §18 [19]

7. Behajtási hozzájárulás

13. § (1) Annak az ingatlantulajdonosnak, akinek ingatlantulajdona, valamint annak a lakosnak, akinek lakóhelye vagy tartózkodási helye vagy annak a gazdálkodó szervezetnek, akinek székhelye vagy telephelye az I. vagy II. védett övezet területén van, és nem közterületen lévő saját vagy bérelt parkolóhellyel rendelkezik, kérelemre behajtási hozzájárulást kell kiadni legfeljebb annyi járműre vagy 3,5 t összsúlyt meg nem haladó tehergépkocsira, amennyi a kérelmező saját vagy bérelt parkolóhelyén elfér.

(2) A behajtási hozzájárulás csak az I. vagy II. övezeten belüli nem közterületi várakozóhely megközelítésére és elhagyására jogosít.

14. § (1) Annak az

a)ingatlantulajdonosnak, akinek ingatlantulajdona, és annak a lakosnak, akinek lakóhelye vagy tartózkodási helye vagy annak a gazdálkodó szervezetnek, akinek székhelye vagy telephelye az I. védett övezet területén van, és nem közterületen lévő saját parkolóhellyel nem rendelkezik, valamint
b)a 18. § (5) bekezdés b) pontjában megjelölt személyeknek, valamint annak a magánszemélynek, akinek a védett övezetbe történő behajtásra nyomós oka van (különösen: esküvő, temetés, betegellátás),
igénybejelentésére behajtási hozzájárulást kell kiadni az igénylő által használt jármű(vek)re vagy 3,5 t összsúlyt meg nem haladó tehergépkocsi(k)ra.
(2)A behajtási hozzájárulás az I. övezet közterületein várakozásra nem jogosít.
(3)Amennyiben az igénylő nem a saját tulajdonában álló járműre kéri a behajtási hozzájárulást, akkor a jármű használati jogosultságát hitelt érdemlően igazolnia kell.

8. Behajtási-várakozási hozzájárulás

15. § (1) Annak

a)az ingatlantulajdonosnak, akinek ingatlantulajdona, valamint annak a lakosnak, akinek lakóhelye vagy tartózkodási helye vagy annak a gazdálkodó szervezetnek, akinek székhelye vagy telephelye az II. védett övezet területén van, és nem közterületen lévő saját parkolóhellyel nem rendelkezik, valamint
b)a 18. § (5) bekezdés b) pontjában megjelölt személyeknek, valamint annak a magánszemélynek, akinek a védett övezetbe történő behajtásra nyomós oka van (különösen: esküvő, temetés, betegellátás),
igénybejelentésére behajtási-várakozási hozzájárulást kell kiadni az általa használt jármű(vek)re vagy 3,5 t összsúlyt meg nem haladó tehergépkocsi(k)ra (de az a) pont esetén önálló rendeltetési egységenként legfeljebb 2 járműre). A behajtási-várakozási hozzájárulás az II. övezet közterületeire történő behajtásra és az ott történő várakozásra is jogosít.
(2)Behajtási-várakozási hozzájárulásra jogosult az a magánszemély, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vagy egyéni vállalkozó, aki az I. vagy II. övezet területén szálláshely-szolgáltatási tevékenységet folytat és szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkezik, az általa fogadott vendégek részére a Gőzhajó utcába, a Bogdányi utca Lázár cár tér és Bem utca közötti szakaszára vagy a Bem utcába.
(3)Behajtási-várakozási hozzájárulásra jogosultak az Önkormányzat választott tisztségviselői, önkormányzati képviselői, a Képviselő-testület bizottságainak, munkacsoportjainak tagjai, a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói, valamint az Önkormányzat és a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal meghívott vendégei a Rákóczi Ferenc utcába, mely kiterjed a Városháza udvarára történő behajtásra és várakozásra is.
(4)A behajtási-várakozási hozzájárulás birtokában a II. övezethez tartozó közterületeken várakozni csak a KRESZ szabályainak betartásával lehet.
(5)Amennyiben a kérelmező nem a saját tulajdonában álló járműre kéri a behajtási-várakozási hozzájárulást, akkor a jármű használati jogosultságát hitelt érdemlően igazolnia kell.

9. Áruszállítási-szolgáltatási behajtási hozzájárulás

16. § (1) Áruszállítási-szolgáltatási behajtási hozzájárulást kaphat az áru közterületen történő ki- és bepakolása idejére legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű járművel a védett övezetben rendszeres vagy eseti (pl. rendezvényekre történő) áruszállítási-szolgáltatási tevékenységet végző jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vagy egyéni vállalkozó.

(2) A Fő tér területére szóló áruszállítási szolgáltatási behajtási hozzájárulás csak hétfőtől szombatig 6:30-tól 11:00 óra közötti behajtásra jogosít. Ettől eltérően, a polgármester mérlegelési jogkörében egyéb időtartamra is engedélyezheti az áruszállítási-szolgáltatási behajtási hozzájárulás kiadását, különösen ha a behajtás az Önkormányzat vagy intézményei, gazdasági társaságai által szervezett rendezvények előkészítése és megtartása vagy kötelező közszolgáltatási feladatok ellátása érdekében elengedhetetlen.

10. A védett övezet behajtási díja

17. §20

11. Hozzájárulás kiadása

18. § (1) A védett övezetekbe a behajtási, behajtási-várakozási és áruszállítási-szolgáltatási behajtási hozzájárulás kiadása egyedi elbírálás alapján történik.

(2) A hozzájárulás kiadásának határideje 5 munkanap.

(3)21

(4)22

(5) A hozzájárulásban meghatározásra kerül az az útvonal, amelyen a jármű közlekedhet. A hozzájárulás attól eltérő útvonalra nem érvényes.

IV. Fejezet

Behajtás a védett és korlátozott forgalmú övezetbe

19. § (1) A jelen rendelet 1. számú mellékletében meghatározott „A” korlátozott forgalmú övezetbe és 3. számú mellékletében meghatározott védett övezetbe egyaránt tartozó utakra (továbbiakban: védett és korlátozott forgalmú övezet) a megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépkocsi, vontató, mezőgazdasági vontató és lassú jármű - a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel - csak behajtási hozzájárulással hajthat be.

(2) A védett és korlátozott forgalmú övezetbe behajtási hozzájárulás nélkül behajthatnak a jelen rendelet 6. § (2) bekezdésében megjelölt járművek.

20. § A védett és korlátozott forgalmú övezetbe érvényes behajtási hozzájárulás az alábbi célok érvényesülése érdekében igényelhető:

a) a védett és korlátozott forgalmú övezet területén elhelyezkedő ingatlan megközelítése, amelyhez, illetve amelytől árut szállítanak és az áru szállítása másként nem oldható meg,

b) a védett és korlátozott forgalmú övezet területén folyó építési tevékenység helyszínére, illetve építési tevékenység helyszínéről való szállítás, járműszerelvénnyel, tehergépkocsival és/vagy vontatóval,

c) a tehergépkocsi, vontató, mezőgazdasági vontató, lassú jármű telephelye, illetve igazolható tárolóhelye a védett és korlátozott forgalmú övezet területén van,

d) a tehergépkocsi, vontató, mezőgazdasági vontató és lassú jármű védett és korlátozott forgalmú övezetbe való behajtása közérdekből végzett tevékenységhez szükséges.

12. A hozzájárulás kiadása

21. § (1) A védett és korlátozott forgalmú övezetekbe a behajtási hozzájárulás kiadása egyedi elbírálás alapján történik.

(2) A polgármester a hozzájárulás kiadását a 8. §-ban meghatározott okból megtagadhatja.

(3) Az igénybejelentés elbírálásának határideje 5 munkanap.

(4)23

(5)24

(6) A hozzájárulásban meghatározásra kerül az az útvonal, amelyen a jármű közlekedhet. A hozzájárulás attól eltérő útvonalra nem érvényes.

13. A behajtási díj

22. §25

V. Fejezet

Pótdíj

14. Hozzájárulás nélküli behajtás vagy várakozás

23. § (1)26 A hozzájárulások ellenőrzésére a Szentendrei Rendészeti Igazgatóság és a jegyző jogosult.

(2)27 28Amennyiben a védett, a védett és korlátozott forgalmú, vagy a korlátozott forgalmú övezetben hozzájárulással nem rendelkező jármű közlekedik, vagy a hozzájárulásban foglaltakat nem tartják be, a Szentendrei Rendészeti Igazgatóság vagy a hozzájárulást kiadó szerv lefolytatja a megfelelő eljárást. Az eljárást lefolytató szerv köteles a másik eljárásra jogosult szervet az eljárás megindításáról tájékoztatni.

(3) A korlátozott forgalmú valamint a védett és korlátozott forgalmú övezetbe történő, hozzájárulás nélküli vagy hozzájárulástól eltérő behajtás esetén

a)első alkalommal a jármű üzembetartója az észlelés napjára 30 000 Ft összegű pótdíjat,
b)amennyiben a jármű üzembentartója az a) pont szerinti pótdíj megállapításáról szóló értesítés átvételét követően ismételten hozzájárulás nélkül vagy attól eltérően behajt a korlátozott forgalmú övezetbe, az észlelés napjára 50 000 Ft mértékű pótdíjat,
c)minden további esetben 100 000 Ft pótdíjat
köteles fizetni.
(4)A védett övezetbe történő, hozzájárulás nélküli vagy attól eltérő behajtás vagy várakozás esetén
a)első alkalommal a jármű üzembetartója az észlelés napjára 10 000 Ft összegű pótdíjat,
b)amennyiben a jármű üzembentartója az a) pont szerinti pótdíj megállapításáról szóló értesítés átvételét követően ismételten hozzájárulás nélkül vagy attól eltérően behajt vagy várakozik a védett övezetben, az észlelés napjára 20 000 Ft mértékű pótdíjat,
c)minden további esetben 30 000 Ft pótdíjat
köteles fizetni.
(5)A (3) és (4) bekezdésben foglaltak alkalmazása során az ismétlődés vizsgálatakor az első korlátozott forgalmú, vagy védett és korlátozott forgalmú övezetbe történő, hozzájárulás nélküli vagy attól eltérő behajtás naptári évében és az azt követő naptári évben történt hozzájárulás nélküli vagy attól eltérő behajtásokat kell figyelembe venni.
(6)Jelen eljárásban az értesítés átvételének minősül, ha az a címzettnek vagy meghatalmazottjának/megbízottjának kerül kézbesítésre, és
a)az nem kereste jelzéssel érkezik vissza, vagy
b)ha a címzett elköltözött jelzéssel érkezik vissza,
feltéve, hogy a közhiteles nyilvántartásban az értesítés kiküldésének napján a címzésben szereplő cím szerepelt.
(7)29
VI. Fejezet

Záró rendelkezések

24. § E rendelet 2019. április 1-jén lép hatályba, és ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 23/2007. (IV. 13.) Önk. sz. rendelet, és annak módosításai: a 35/2007. (VI. 15.) Önk. sz., a 4/2008. (II. 18.) Önk. sz., a 11/2008. (III. 13.) Önk. sz., a 15/2008. (IV. 18.) Önk. sz., a 30/2008. (IX. 11.) Önk. sz., a 1/2009. (I.27.) Önk. sz., a 8/2009. (II. 18.) Önk. sz., a 25/2009. (VII.22.) Önk. sz., a 3/2010. (II. 15.) Önk. sz., a 11/2010. (IV. 19.) Önk. sz., a 16/2010. (V.14.) Önk. sz., a 20/2010. (VI.18.) Önk. sz., a 34/2010. (XII.15.) Önk. sz., a 13/2011. (III.16.), a 27/2011. (VI.14.) Önk. sz., a 33/2011. (VIII.09.) Önk. sz., a 34/2011. (IX.15.), az 51/2011.(XII.15.) Önk. sz., a 6/2012. (II.14.) Önk. sz., a 19/2012. (IV.13.) önkormányzati, a 23/2012. (IV.20.) önkormányzati, a 18/2013. (VI.18.) önkormányzati, a 26/2013. (VIII.29.) önkormányzati, a 40/2013. (X.11.) önkormányzati rendelete.

1. melléklet 30

Korlátozott forgalmú övezetek

1. „A” övezet: 3,5 tonnás korlátozott forgalmú övezet

A
Közterület neve

B
Közterület jellege

C
Megjegyzés

1

ALKOTMÁNY

utca

2

ALSÚ-DUNA

köz

3

ALSÓHEGY

utca

4

ANGYAL

utca

5

ÁPRILY LAJOS

tér

6

APRÓD

utca

7

ARANY JÁNOS

utca

8

ÁRPÁDHÁZI SZENT ERZSÉBET

tér

9

ARZÉN

utca

10

BAJCSY-ZSILINSZKY

utca

11

BARACKOS

köz

12

BARTÓK BÉLA

utca

13

BATTHYÁNY

utca

14

BÉKE

köz

15

BEM

utca

16

BERCSÉNYI

utca

17

BOGDÁNYI

út

18

BOLGÁR

utca

19

BORPINCE

utca

20

BÜKKÖS

part

Dunakanyar körút – Luther tér között

21

CÉH

utca

22

CSILLAG

utca

23

CSILLAG

köz

24

CZÓBEL

sétány

25

DALMÁT

utca

26

DARU-PIAC

tér

27

DÉZSMA

utca

28

DODOLA

utca

29

DUMTSA JENŐ

utca

30

DUNA

korzó

Péter Pál utca – Lázár cár tér között

31

DUNAÁR

utca

32

EGRES

út

Dunakanyar körút – Daru-piac tér között

33

EVEZŐ

utca

34

FELSŐHEGYI

utca

35

FERENCZY KÁROLY

köz

36

FORTUNA

köz

37

tér

38

FULCO DEÁK

utca

39

FUTÓ

utca

40

FÜRDŐ

utca

41

GÖRÖG

utca

42

GŐZHAJÓ

utca

43

GYÖNGYVIRÁG

utca

44

GYÍK

utca

45

HAJÓS

utca

46

HALÁSZ

utca

47

HOLD

utca

48

HONVÉD

utca

49

HUNYADI

utca

50

IGNATOVITY JAKOV

utca

51

IRÁNYI DÁNIEL

utca

52

ISKOLA

utca

53

JANICSÁR

utca

54

JANKÓ JÁNOS

utca

55

JÓKAI MÓR

utca

56

KANONOK

utca

57

KASSAI

utca

58

KERTÉSZ

utca

59

KÍGYÓ

utca

60

KISFALUDY

utca

61

KMETTY JÁNOS

tér

62

KOSSUTH LAJOS

utca

63

KÖR

utca

64

KÖZÉPHEGY

utca

65

KUCSERA FERENC

utca

66

KURUC

utca

67

LEVENDULA

utca

68

LILIOM

utca

69

LÖVÉSZ

utca

70

MALOM

utca

71

MARTINOVICS

utca

72

MÁTYÁS KIRÁLY

utca

73

MÉHÉSZ

utca

74

MENTA

utca

75

MODOK MÁRIA

tér

76

MÓRICZ ZSIGMOND

utca

77

MÖLLER ISTVÁN

utca

78

MUSKÁTLI

utca

79

ORBÁN

tér

80

PALÁNTA

utca

81

PANNÓNIA

utca

82

PAPRIKABÍRÓ

utca

83

PAPSZIGETI

út

Ady Endre út – Papszigeti köz között

84

PATAK

utca

85

PÁSZTOR

köz

86

PÁTRIÁRKA

utca

87

PÉTER PÁL

utca

88

PETŐFI

utca

89

PIAC

köz

90

PÜSPÖK

sor

91

RAB RÁBY

tér

92

RÁKÓCZI FERENC

utca

93

RAKODCZAY PÁL

utca

94

RÉTI

sétány

95

RÉV

utca

96

RÓMAI SÁNC

köz

97

RÓMAI VÁRKERT

utca

98

RÓZSA

kert

99

RÓZSA

köz

100

STÉGER FERENC

köz

101

STRAND

utca

102

STROMFELD AURÉL

utca

103

SZERB

köz

104

SZERB

utca

105

SZIGET

utca

106

SZKÍTA

köz

107

SZŐLŐ

köz

108

TEÁTRUM

utca

109

TELEP

utca

110

TEMETŐ

utca

111

TEMPLOM

tér

112

TINÓDI

köz

113

TISZTELETES

utca

114

TOLDI

utca

115

TÖRÖK

köz

116

ULCISIA

köz

117

VADKACSA

utca

118

VAK BOTTYÁN

utca

119

VÁRALJA

lépcső

120

VÁRDOMB

utca

121

VÁROSHÁZ

tér

122

VASTAGH GYÖRGY

utca

123

VÖRÖSMARTY

utca

124

VUK KARADZSICS

tér

125

ZENE

köz

126

ZRÍNYI

utca

127

WOLF GEDEON

utca

2. „B” övezet: 7,5 tonnás korlátozott forgalmú övezet

A
Közterület neve

B
Közterület jellege

C
Megjegyzés

1

ACÉL

utca

2

ÁCHIM ANDRÁS

utca

3

ÁFONYA

utca

4

ÁG

utca

5

AGYAGOS

utca

6

AKÁCFA

utca

7

ALKONY

köz

8

ALKONY

utca

9

ALMA

utca

10

ALMÁS

utca

11

ÁLMOS

utca

12

ANNA

köz

13

ANNA

utca

14

APÁTI ABKAROVICS BÉLA

utca

15

ARADI

utca

16

ARASZ

utca

17

ÁROK

utca

18

ÁRPÁD

utca

19

ÁRVA

utca

20

ÁRVÁCSKA

utca

21

ÁRVALÁNYHAJ

utca

22

ÁSZOK

utca

23

ASZÚ

utca

24

ATTILA

utca

25

AVAR

utca

26

BABÉR

utca

27

BAGOLY

utca

28

BALÁZS ÁRPÁD

utca

29

BÁNÁTI SVERÁK

utca

30

BARACKOS

út

31

BARACKVIRÁG

köz

32

BARACKVIRÁG

utca

33

BÁRÁNY

utca

34

BARÁTSÁG

köz

35

BARCSAY JENŐ

tér

36

BARKA

utca

37

BAZSALIKOM

utca

38

BÉG

utca

39

BÉRC

köz

40

BÉRC

utca

41

BEREK

utca

42

BERKENYE

utca

43

BERKENYE

köz

44

BÍBOR

utca

45

BIMBÓ

utca

46

BIRS

köz

47

BODZA

utca

48

BOGÁNCS

utca

49

BOJTORJÁN

utca

50

BOKRÉTA

utca

51

BOKROS

utca

52

BOLDOG

utca

53

BOLDOGTANYAI

út

54

BOLGÁR

köz

55

BOLYGÓ

utca

56

BOR

utca

57

BORBOLYA

utca

58

BORÓKA

utca

59

BOROMISSZA TIBOR

utca

60

BORSIKA

utca

61

BORZ

utca

62

BOTOND

utca

63

BÖLCSÖDE

köz

64

BÖLÉNY

utca

65

BUBÁN

tér

66

BÚZAVIRÁG

utca

67

BÜKKÖS

köz

68

BÜKKÖS

part

Jobbágy utca - Dunakanyar körút között

69

BÜKKÖS PATAK

köz

70

CINCÉR

utca

71

CINKE

utca

72

CSABAGYÖNGYE

utca

73

CSALÁN

utca

74

CSALITOS

utca

75

CSALOGÁNY

utca

76

CSÁNYI

utca

77

CSAPÁS

utca

78

CSEND

utca

79

CSEREBOGÁR

köz

80

CSEREBOGÁR

utca

81

CSERESZNYÉS

út

82

CSERFA

utca

83

CSERJÉS

utca

84

CSERKÉSZ

utca

85

CSERMELY

utca

86

CSICSERKÓ

utca

87

CSIGA

köz

88

CSIPERKE

utca

89

CSIPKE

köz

90

CSIPKEBOGYÓ

utca

91

CSÍZ

utca

92

CSÓKA

utca

93

CSÓKA

köz

94

CSŐSZ

utca

95

CSÚCS

köz

96

CZOTTER ALADÁR

utca

97

DÁLIA

utca

98

DAMJANICH

utca

99

DEBRECENI

utca

100

DEÁK FERENC

utca

101

DELI ANTAL

utca

102

DÉZSMA

tér

103

DIÓFA

utca

104

DOBOZI

utca

105

DOMBALJA

utca

106

DOMBALJA

köz

107

DOMBOLDAL

köz

108

DOMBTETŐ

út

109

DONGÓ

utca

110

DÖMÖRKAPU

út

111

DR. CSÉBY ANTAL

utca

112

DR. NAGY LAJOS

utca

113

EGRES

köz

114

EGRES

út

Fogoly utca - Dunakanyar körút között

115

ELŐD

utca

116

EÖTVÖS

utca

117

EPER

köz

118

EPER

utca

119

ERDÉLYI

utca

120

ERDÉSZ

köz

121

ERDÉSZ

utca

122

ERDŐSOR

utca

123

ESŐ

utca

124

EZERJÓFŰ

utca

125

FÁCÁN

utca

126

FAGYAL

köz

127

FAGYÖNGY

utca

128

FAHÉJ

utca

129

FAKOPÁCS

utca

130

FARKAS

utca

131

FECSKE

utca

132

FEHÉRVÍZ

utca

133

FELHŐ

utca

134

FELLEG

utca

135

FELSŐ

köz

136

FÉNY

utca

137

FENYŐ

utca

138

FERTŐ

köz

139

FESTŐ

utca

140

FÉSZEK

utca

141

FIASTYÚK

utca

142

FLÓRIÁN

utca

143

FOGOLY

utca

144

FOLYONDÁR

utca

145

FORGÁCH

utca

146

FORRÁS

utca

147

FRANGEPÁN

utca

148

FÜGE

köz

149

FÜLEMÜLE

utca

150

FÜRJ

köz

151

FÜRJ

utca

152

FÜVES

utca

153

FÜZES

park

154

FÜZES

köz

155

FŰZFA

utca

156

GALAGONYA

utca

157

GALAMB

utca

158

GALÓCA

utca

159

GÉBICS

utca

160

GELLÉRT

utca

161

GÉM

utca

162

GERINC

utca

163

GERLE

utca

164

GESZTENYE

utca

165

GÓLYA

utca

166

GÓLYA

köz

167

GOMBA

utca

168

GOMBA

köz

169

GULYÁS

utca

170

GYEPES

utca

171

GYERTYÁN

utca

172

GYOPÁR

utca

173

GYÖKÉR

utca

174

GYÖRGY

utca

175

GYURGYALAG

utca

176

HAJNAL

köz

177

HAJNAL

utca

178

HAJÓ

utca

179

HAMVAS BÉLA

utca

180

HANGYA

utca

181

HARANGVIRÁG

utca

182

HARASZT

utca

183

HARKÁLY

utca

184

HARMAT

utca

185

HÁRSFA

utca

186

HÁRSLEVELŰ

köz

187

HATÁR

utca

188

HEGYALJA

utca

189

HEGYBÍRÓ

utca

190

HEGYMESTER

utca

191

HEGYMESTER

köz

192

HÉJA

utca

193

HÉRICS

utca

194

HERMELIN

utca

195

HÍD

utca

196

HILD

lépcső

197

HÓBOGYÓ

utca

198

HÓD

utca

199

HOLLÓ

utca

200

HORGÁSZ

utca

201

HORHOS

utca

202

HÓVIRÁG

utca

203

HÖRCSÖG

utca

204

HUBA

köz

205

HUBA

utca

206

HULLÁM

utca

207

HÚR

utca

208

IBOLYA

utca

209

INDA

utca

210

ÍRTÁS

utca

211

ÍJÁSZ

utca

212

JÁNOS

utca

213

JÁZMIN

utca

214

JÁZMIN

köz

215

JEGENYE

utca

216

JEGES

köz

217

JEGES

utca

218

JOBBÁGY

utca

219

JÓSIKA

utca

220

JÓZSEF

utca

221

JÓZSEF ATTILA

utca

222

KACOR

utca

223

KADA

köz

224

KADA

utca

225

KADARKA

utca

226

KAKUKK

utca

227

KAKUKK

köz

228

KÁLVÁRIA

út

229

KÁLVÁRIA

tér

230

KAMILLA

utca

231

KANKALIN

köz

232

KANKALIN

utca

233

KÁNYA

utca

234

KAPÁS

köz

235

KAPISZTRÁN

utca

236

KAPOCS

utca

237

KAPTATÓ

utca

238

KÁROLY

utca

239

KATONA JÓZSEF

utca

240

KAVICS

utca

241

KÉKESI

utca

242

KÉKI

utca

243

KENGYEL

utca

244

KERT

utca

245

KIKELET

utca

246

KIKERICS

utca

247

KILÁTÓ

utca

248

KISFORRÁS

utca

249

KLAPKA

utca

250

KÓCSAG

utca

251

KONDOR BÉLA

utca

252

KOPÁR

utca

253

KORONA

utca

254

KOVÁCS LÁSZLÓ

utca

255

KŐHEGYI

út

256

KÖKÉNY

utca

257

KÖLCSEY

utca

258

KÖMÉNY

utca

259

KŐRIS

utca

260

KÖRTE

utca

261

KÖRTE

köz

262

KÖVES

lépcső

263

KÖVES

utca

264

KÖVIDINKA

utca

265

KULACS

utca

266

KUN

utca

267

KURTA

utca

268

KÚT

utca

269

KUVIK

utca

270

LADIK

utca

271

LÁNCFŰ

utca

272

LAPOS

utca

273

LEÁNDER

utca

274

LEÁNYKA

utca

275

LEHEL

utca

276

LEHEL

köz

277

LEJTŐ

utca

278

LEPKE

utca

279

LÉVAI

utca

280

LEVÉL

köz

281

LÍRA

utca

282

LOMBOS

utca

283

LUTHER

tér

284

LYUBOJEVICS DEMETER

tér

285

MAGAS

utca

286

MAKKOS

utca

287

MÁLINKÓ

utca

288

MÁLNA

köz

289

MÁLNA

utca

290

MÁLYVA

utca

291

MANDULA

köz

292

MARGARÉTA

utca

293

MÁRIA

utca

294

MATHIÁSZ

utca

295

MEDVE

utca

296

MEGGY

köz

297

MEGGYFA

köz

298

MEGGYFA

utca

299

MEGGYVÁGÓ

utca

300

MENYÉT

utca

301

MEREDEK

utca

302

MESE

utca

303

MESTER

utca

304

MIKSZÁTH KÁLMÁN

utca

305

MIMÓZA

utca

306

MIRTUSZ

utca

307

MOHA

utca

308

MÓKUS

köz

309

MÓKUS

utca

310

MORMOTA

utca

311

MORZSA

utca

312

MUFLON

utca

313

MUNKÁCSY

utca

314

MUSKOTÁLY

utca

315

MUST

köz

316

MUSTÁR

utca

317

MŰVÉSZ

tér

318

NÁDAS

utca

319

NAGY LAJOS

utca

320

NAGYBÁNYAI

utca

321

NAGYVÁRADI

utca

322

NAP

utca

Dunakanyar körút - Patak sor utca között

323

NAP

utca

Egres köz - Óvíz utca között

324

NAPFÉNY

utca

325

NAPOS

sétány

326

NAPRAFORGÓ

utca

327

NAPSUGÁR

köz

328

NÁRCISZ

utca

329

NASPOLYA

utca

330

NEFELEJCS

utca

331

NYÁR

utca

332

NYÁRFA

dűlő

333

NYERGES

utca

334

NYEST

utca

335

NYÍLHEGY

utca

336

NYÍRFA

utca

337

NYÚL

utca

338

NYUSZT

utca

339

ORGONA

utca

340

OSTOR

utca

341

OTHELLÓ

utca

342

ÓVÍZ

utca

343

ÖKÖRSZEM

utca

344

ÖLYV

köz

345

ÖLYV

utca

346

ŐRTORONY

utca

347

ÖSVÉNY

utca

348

ŐSZ

utca

349

ŐSZAPÓ

utca

350

ŐZ

utca

351

ŐZLÁB

utca

352

PÁFRÁNY

utca

353

PÁLMA

köz

354

PÁLMA

utca

355

PANORÁMA

út

356

PÁSZTOR

utca

357

PATAK

köz

358

PATAK SOR

utca

359

PATAKPART

utca

360

PATKÓ

utca

361

PATRON

utca

362

PÁZSIT

utca

363

PERC

köz

364

PERCZEL MÓR

utca

365

PERESZKE

utca

366

PETYINA

utca

367

PÉZSMA

utca

368

PILISI

utca

369

PILLANGÓ

utca

370

PILLANGÓ

köz

371

PINTY

utca

372

PIPACS

utca

373

PIPISKE

utca

374

PIRKADAT

tér

375

PIRKADAT

utca

376

PIRKADAT

köz

377

PISMÁNY

utca

378

PISZKE

köz

379

PITYPANG

utca

380

POCOK

utca

381

POMÁZI

út

Belterületen

382

POMÁZI

köz

383

PRÉS

köz

384

PRÉS

utca

385

PUSKIN

utca

386

PUTTONY

utca

387

RADNÓTI

sétány

388

RADNÓTI MIKLÓS

utca

389

RATKÓ

utca

390

REGE

utca

391

REKETTYE

utca

392

REMÉNY

utca

393

REMETE

utca

394

REPKÉNY

utca

395

RÉT

utca

396

RÉT

köz

397

REZEDA

utca

398

RÉZSŰ

köz

399

RIBIZKE

köz

400

RIBIZLI

utca

401

RIGÓ

utca

402

RINGLÓ

utca

403

RÓKA

köz

404

RÓKA

utca

405

RÓMAI SÁNC

utca

406

RÓMAI TÁBOR

köz

407

ROZMARING

utca

408

RÖVID

utca

409

RŐZSE

köz

410

RÜGY

utca

411

SÁNC

köz

412

SÁRFŰ

utca

413

SARKANTYÚ

utca

414

SARU

köz

415

SAS

utca

416

SÁSKA

utca

417

SIKLÓ

utca

418

SIRÁLY

utca

419

SÓLYOM

utca

420

SOM

utca

421

SÖRÉT

utca

422

SÖVÉNY

utca

423

SÜN

utca

424

SZAJKÓ

utca

425

SZALONKA

utca

426

SZAMÓCA

utca

427

SZÁRAZPATAK

utca

428

SZARKA

utca

429

SZARVAS

utca

430

SZARVAS

köz

431

SZATMÁRI

utca

432

SZÉCHENYI ISTVÁN

tér

433

SZEDER

utca

434

SZEGEDI

utca

435

SZEGÉLY

utca

436

SZEGFŰ

utca

437

SZÉL

utca

438

SZELES

utca

439

SZÉLSŐ

utca

440

SZÉNÁS

utca

441

SZERB KÁLVÁRIA

tér

442

SZIKLÁS

utca

443

SZILFA

utca

444

SZILVA

köz

445

SZIROM

köz

446

SZIROM

utca

447

SZIRT

utca

448

SZITAKÖTŐ

utca

449

SZIVÁRVÁNY

utca

450

SZMOLNICA

sétány

451

SZOBRÁSZ

utca

452

SZOFRICS PÁL

utca

453

SZŐKE LAJOS

utca

454

SZTELIN

utca

455

SZÚNYOG

utca

456

SZŰCS JÓZSEF

utca

457

SZÜRET

utca

458

SZÜRET

köz

459

TÁBOR

utca

460

TÁLTOS

utca

461

TAMBURA

köz

462

TAMBURA

utca

463

TÁMFAL

köz

464

TÁNCSICS MIHÁLY

utca

465

TARKA

utca

466

TÁRKONY

utca

467

TARSOLY

utca

468

TAS

utca

469

TATÁR

köz

470

TÁTIKA

utca

471

TAVASZ

utca

472

TEGEZ

utca

473

TÉL

utca

474

TEMPLOM

utca

475

TILINKÓ

utca

476

TISZAFA

utca

477

TISZTÁS

utca

478

TOBOZ

utca

479

TOLDI

köz

480

TÓMELLÉK

utca

481

TÖLGY

utca

482

TÖLGYFA

utca

483

TÖLGYFA

köz

484

TÖRÖK IGNÁC

utca

485

TÖRÖKVÖLGYI

út

486

TÖVIS

utca

487

TUJA

utca

488

TULIPÁN

utca

489

TÚZOK

utca

490

TÜCSÖK

utca

491

TŰZVIRÁG

utca

492

TYÚKOSDŰLŐ

utca

493

UNGVÁRI

utca

494

ÜDE

utca

495

ÜRGE

utca

496

ÜSTÖKÖS

utca

497

VACKOR

köz

498

VADÁSZ

utca

499

VADDISZNÓ

utca

500

VADŐR

utca

501

VADRÓZSA

utca

502

VADVIRÁG

utca

503

VAJDA LAJOS

utca

504

VÁNDOR

utca

505

VANÍLIA

utca

506

VARGÁNYA

utca

507

VARJÚ

köz

508

VÁRKONYI ZOLTÁN

utca

509

VÁSÁRHELYI PÁL

utca

510

VASÚTI

villasor

Szofrics Pál és Korona utca közötti szakasz

511

VASVÁRI PÁL

utca

512

VASVÁRI PÁL

köz

513

VÉRCSE

utca

514

VERÉB

köz

515

VESSZŐ

utca

516

VÉSZI ENDRE

utca

517

VEZÉR

köz

518

VILLÁM

utca

519

VINCELLÉR

köz

520

VIOLA

utca

521

VIRÁG

utca

522

VITÉZ

utca

523

VÍZMOSÁS

utca

524

VÖLGY

utca

525

VÖLGYI

út

526

VÖRÖSBEGY

utca

527

VÖRÖSGYŰRŰ

sétány

528

VUJICSICS TIHAMÉR

tér

529

WESSELÉNYI

utca

530

ZABLA

utca

531

ZÁPOR

utca

532

ZEFÍR

köz

533

ZENGŐ

utca

534

ZERGE

utca

535

ZERGEVIRÁG

utca

536

ZILAH

utca

537

ZIMMER JÁNOS

utca

538

ZIVATAR

utca

539

ZÖLD

utca

540

ZSÁK

utca

541

ZSÁLYA

köz

542

ZSÁLYA

utca

543

ZÚZMARA

utca

544

hrsz.: (9342/14)

utca

2. melléklet31

3. melléklet32

A védett övezetek felsorolása és területük határai

ÖVEZET

ÖVEZET HATÁRAI ÉS RÉSZLETEZÉSE

I.

- Fő tér, Dumtsa Jenő utca, Várdomb utca, Alsó Duna köz, Vak Bottyán utca, Jankó János utca, Futó utca, Görög utca, Bercsényi utca, Vastagh György utca,
- Bogdányi utca a Fő tértől a Rév utcáig, valamint a Bogdányi utca ezen szakaszára csatlakozó mellékutcák,
- a Bogdányi utca Rév utca és Dézsma utca közötti szakaszára csatlakozó mellékutcák,
- Duna korzó Péter-Pál utca és Lázár cár tér közötti szakasza

II.

- Alkotmány utca, Rab Ráby tér, Munkácsy Mihály utca, Batthyány utca, Kör utca, Janicsár utca,
Arany János utca, Piac köz,
- a Malom utca Bartók Béla utca és Munkácsy Mihály utca közötti szakasza
- a Vörösmarty utca Tiszteletes utca és Arany János utca közötti szakasza,
- a Bogdányi utca Rév utca és Dézsma utca közötti szakasza,
- a Rév utca Teátrum utca és Bogdányi utca közötti szakasza,
- a Rákóczi Ferenc utca Arany János utca és Városház tér közötti szakasza,
- Szentendre Város közigazgatási területén a fentiekben nem említett, „mindkét irányból behajtani tilos” jelzőtáblával és „kivéve engedéllyel” kiegészítő táblával ellátott utcák.

4. melléklet33

1

Az 1. §-a a Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 45/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-a szerint módosított szöveg.

2

Kiegészítette a 2/2020. (I.24.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2020. április 1-től.

3

A 4. § (3) bekezdését a Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2021. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 4. § (4) bekezdését a Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2021. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

5

Beillesztette a 26/2020. (VI.16.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. július 1-től.

6

Módosította a 26/2020. (VI.16.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. július 1-től.

7

Módosította a 26/2020. (VI.16.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. július 1-től.

8

Beillesztette a 2/2020. (I.24.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2020. április 1-től.

9

Az 5/A. § a Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2021. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

10

Beillesztette a 2/2021. (II.01.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2021. május 1-től.

11

Módosította a 2/2021. (II.02.) önkormányzati rendelet, hatályos 2021. május 1-től.

12

A 9. § (2) bekezdését a Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2021. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

13

Módosította a 2/2021. (II.02.) önkormányzati rendelet, hatályos 2021. május 1-.től.

14

Beillesztette a 2/2021. (II.02.) önkormányzati rendelet, hatályos 2021.május 1-től.

15

A 10. § (3) bekezdését a Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2021. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

16

A 10. § (4) bekezdését a Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2021. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

17

A 11. §-t a Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2021. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

18

Beillesztette a 13/2020. (IV.08.) önkormányzati rendelet, hatályos 2020. április 10-től.

19

Hatályon kívül helyezte a 14/2020. (IV.08.) önkormányzati rendelet 2020. április 14-én.

20

A 17. §-t a Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2021. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

21

A 18. § (3) bekezdését a Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2021. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § f) pontja hatályon kívül helyezte.

22

A 18. § (4) bekezdését a Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2021. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § f) pontja hatályon kívül helyezte.

23

A 21. § (4) bekezdését a Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2021. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § g) pontja hatályon kívül helyezte.

24

A 21. § (5) bekezdését a Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2021. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § g) pontja hatályon kívül helyezte.

25

A 22. §-t a Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2021. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § h) pontja hatályon kívül helyezte.

26

Módosította a 45/2020. (XI.13.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2020. november 14-től.

27

Módosította a 2/2020. (I.24.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2020. április 1-től.

28

Módosította a 45/2020. (XI.13.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2020. november 14-től.

29

A 23. § (7) bekezdését a Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2021. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § i) pontja hatályon kívül helyezte.

30

Módosította a 2/2021. (II.01.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2021. március 1.-től Módosította a 2/2021. (II.01.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2021. május 1-től.

31

Módosította a 2/2021. (II.01.) önkormányzati rendelet, hatályos 2021. május 1-től. A 2. mellékletet a Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2021. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § j) pontja hatályon kívül helyezte.

32

Módosította a 13/2020. (IV.08.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2020. április 10-től. Módosította a 14/2020. (IV.08.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2020. április 14-től.

33

Módosította a 2/2021. (II.01.) önkormányzati rendelet, hatályos 2021. május 1-től. A 4. mellékletet a Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2021. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § k) pontja hatályon kívül helyezte.