Diósberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 18.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi szociális célú tűzifa támogatásról

Hatályos: 2021. 11. 19

Diósberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 18.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi szociális célú tűzifa támogatásról

2021.11.19.

Diósberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében és a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva következőket rendeli el.

1. § (1) Diósberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) ellenszolgáltatás nélkül, szociális célú tűzifát biztosíthat azon diósberényi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező lakosok részére,

a) akik a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti aktív korúak ellátására jogosultak,

b) akik időskorúak járadékára jogosultak,

c) akik Diósberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete alapján rendszeres települési támogatásban részesülnek,

d) akinek családjában a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermek neveléséről gondoskodnak, továbbá

e) az a)-d) pontokban foglaltakat követően, akiket a polgármester méltányossági jogkörében eljárva rászorultnak ítél.

(2) A tűzifa támogatás háztartásonként egy személynek állapítható meg.

(3) Az elbírálás szempontjából egy háztartásnak kell tekinteni az egy lakásban együtt élő és ott bejelentett lakóhellyel rendelkezők közösségét, függetlenül ezen személyek rokoni kapcsolatától. A háztartásban együtt élőnek kell tekinteni azt a gyereket is – a teljes ellátást nyújtó bentlakásos intézményben lévő kivételével – aki tanulmányai folytatása miatt átmenetileg nem az igénylő lakásában lakik.

2. § (1) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a szociális rászorultság alapján történik.

(2) Üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki nem él, a támogatás nem kérhető.

3. § (1) A támogatás megállapítására irányuló eljárás e rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre indul.

(2) A kérelmeket a Regölyi Közös Önkormányzati Hivatal Diósberényi Kirendeltségéhez kell benyújtani 2021. december 3-ig.

(3) A jogosultság megállapítása szociális rászorultság alapján történik.

(4) A kérelemhez mellékelni kell az 1. § (1) bekezdés a) - b) pontja szerinti ellátásra jogosultságot igazoló dokumentumot.

(5) A jogosultság és a kérelemben foglaltak valódiságának ellenőrzésére az eljárás során környezettanulmány végezhető.

(6) A kérelmeket Diósberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete által átruházott hatáskörében eljárva Diósberény Község Polgármestere bírálja el.

4. § (1) A rendelkezésre álló tűzifa mennyisége a jogosultak között egyenlő arányban kerül elosztásra.

(2) Egy háztartás részére legfeljebb 5 m3 tűzifa biztosítására kerülhet sor.

(3) A döntést követő 30 napon belül az önkormányzat saját költségén gondoskodik a támogatásként megállapított tűzifa rászorulókhoz való eljuttatásáról.

5. § Hatályát veszti a 2019. évi szociális célú tűzifa támogatásról szóló 7/2019 (IX.19.) önkormányzati rendelet.

6. § Hatályát veszti a 2020. évi szociális célú tűzifa támogatásról szóló 7/2020 (X.2.) önkormányzati rendelet.

7. § Ez a rendelet 2021. november 19-én lép hatályba.

1. melléklet

Kérelem szociális célú tűzifa támogatáshoz
Alulírott kérem, hogy részemre természetbeni juttatásként szociális célú tűzifa támogatást megállapítani szíveskedjenek.
A kérelmező adatai:
családi és utónév: ………………………………………………………………...………….
születési név:…………………………………………………………………...…………….
anyja neve: ……………………………………………………………………..……………
születési helye, ideje: ……………………………………………………………..…………
állandó lakcíme: ……………………………………………………………………..………
a lakcímen együtt lakó család tagjainak száma: ………………………………………..……
kiskorú gyermekek száma:…………………………………………………………………...
Nyilatkozom, hogy az alábbi támogatásban részesülök:*
· aktív korúak ellátása,
· időskorúak járadéka,
· rendszeres települési támogatásra.
A családban halmozottan hátrányos helyzetű gyermek neveléséről gondoskodnak.*
igen/nem
*A megfelelő válasz aláhúzandó. Kérem, hogy szíveskedjen dokumentummal igazolni az aktív korúak ellátásra vagy az időskorúak járadékára való jogosultságát.
Egyéb méltánylást érdemlő szociális helyzet leírása:
..................................................................................................................................................
A kérelmezővel egy lakcímen élők jövedelemigazolása szükséges.
Alulírott anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a fenti című lakásban családommal életvitelszerűen élek és a lakás fával való fűtése műszakilag biztosított.
Diósberény, 2021. ………………………..
………………………………….
Kérelmező aláírása