Alsónána Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016 (V.12.) önkormányzati rendelete

a közterületek tisztántartásáról és a települési hulladékgazdálkodásról szóló 4/2014.(III.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 05. 13 - 2016. 05. 13

Alsónána Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában, a 39. § (2) és (5) bekezdésében és a 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. és 19. pontjában biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § A közterületek tisztántartásáról és a települési hulladékgazdálkodásról szóló 4/2014.(III.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Hgr.) 20. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelékezés lép:


„(3) A szüneteltetés fennállását, amennyiben abban változás nem következett be, az ingatlantulajdonosnak évente be kell jelenteni a közszolgáltatónak. A bejelentésben foglaltak valóságtartalmát a közszolgáltató jogosult ellenőrizni.”


2. § A Hgr. 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„21. § A 23. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott tárolóedényt (60 l-eset) a lakóingatlant kizárólag egyedül és életvitelszerűen használó magánszemély veheti igénybe. Ezen jogosultságát akkor veheti igénybe, ha ezen tényt a jegyző által kiadott igazolás (3. függelék) tanúsítja.”


3. § A Hgr. 23. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(3) A közszolgáltatást igénybevevő természetes személyek az alábbi típusú szabványos tárolóedényeket vehetik igénybe, figyelembe véve azok maximális terhelhetőségét:


  • 60 literes tárolóedény esetén                                                                 15 kg;
  • 70 literes tárolóedény esetén                                                              17,5 kg;
  • 80 literes tárolóedény esetén                                                                 20 kg;
  • 110 literes tárolóedény esetén                                                             27,5 kg;
  • 120 literes tároló edény esetén                                                              30 kg;
  • 240 literes tárolóedény esetén                                                               60 kg;
  • 770 literes tárolóedény esetén                                                           192,5 kg;
  • 1100 literes tárolóedény esetén                                                            275 kg.
  • 70 literes, a közszolgáltató emblémájával ellátott zsák.”


4. § A Hgr. 28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„28. § (1) A települési hulladék egyes újrahasznosítható összetevőinek – papír, műanyag, üveg, fém, zöld – elkülönített gyűjtése a bátaszéki hulladékudvarban, e rendelet mellékletében felsorolt gyűjtőpontokon, továbbá 2 db 120 literes edényben a közszolgáltató által szervezett házhoz menő gyűjtéssel történik.


(2) Az elkülönített gyűjtésben résztvevő ingatlantulajdonosok az (1) bekezdésben meghatározott elkülönített gyűjtésre létesített gyűjtőhelyek és/vagy az elkülönítetten gyűjtött hulladék begyűjtésére szervezett járat igénybevételéért külön díjat nem kötelesek fizetni, azonban ez a körülmény nem mentesíti őket az egyébként is esedékes rendszeres közszolgáltatási díj megfizetése alól.


(3) A házhoz menő elkülönített hulladék gyűjtésekor átlátszó zsákban javasolt a műanyagot és zöld hulladékot, illetve a papírt kötegelve a közszolgáltató által megjelölt napon kihelyezni a hulladékgyűjtő edény mellé.”


5. § (1) E rendelet 2016. május13-án lép hatályba.


Alsónána, 2016. május 3.
                  Kis Istvánné sk                                                                       Skoda Ferenc sk

                  polgármester                                                                              jegyzőA rendelet 2016. május 12-én kihirdetve!

Skoda Ferenc

jegyző