Nemesbük Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V.3.) önkormányzati rendelete

az intézményekben alkalmazott térítési díjakról

Hatályos: 2022. 01. 01- 2022. 12. 31

Nemesbük Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 3.) önkormányzati rendelete

az intézményekben alkalmazott térítési díjakról

2022.01.01.

Nemesbük község Önkormányzat Polgármestere a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett vészhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján, a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997.évi XXXI. törvény 151.§(1) bekezdés b) és (2) bekezdés b)pontja alapján, 18.§(1a) bekezdésében, 29.§(1)-(2) bekezdésében, 21/A.§-ában, a 131.§(1) bekezdésében és 148.§(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX 13.§-ban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Nemesbüki Óvodában alkalmazott térítési díjakra.

2. § A Képviselő-testület az óvodai gyermekétkeztetés és szünidei étkeztetés esetén alkalmazott intézményi térítési díjakat az 1. mellékletben meghatározottak szerint állapítja meg.

3. § Ez a rendelet 2021. május 6-án lép hatályba.

1. melléklet1

A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetés intézményi térítési díjai
Nemesbüki Óvoda

a.) Óvodai étkezés háromszori étkezés –igénylő által fizetendő/adag :nettó nyersanyag norma + ÁFA
Gyermek tízórai + ebéd + uzsonna:
394 Ft + 106 Ft ÁFA, összesen bruttó: 500 Ft

Intézmény által fizetendő térítési díj
( igénylő által fizetendő+ intézményi rezsi hozzájárulás + ÁFA)
394 Ft + 259 Ft +176 Ft ÁFA, összesen bruttó: 829 Ft

1

Az 1. melléklet a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.