Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2015. (VI.2.) önkormányzati rendelete

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDÁLKODÁSÁNAK ÁTLÁTHATÓSÁGÁRÓL

Hatályos: 2015. 08. 01

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

24/2015. (VI. 02.)

ö n k o r m á n y z a t i    r e n d e l e t e


BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDÁLKODÁSÁNAK ÁTLÁTHATÓSÁGÁRÓLBékés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § E rendelet hatálya kiterjed Békés Város Önkormányzatára és társulásaira (a továbbiakban: önkormányzat), a Békési Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: polgármesteri hivatal), az önkormányzat többségi befolyása alatt álló gazdasági társaságokra, az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre (a továbbiakban együttesen: adatkezelők).


2. § E rendelet alkalmazásában:

  1. Közzététel: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Infotv.) szerinti elektronikus közzététel.
  2. Honlap: Békés Város Önkormányzata hivatalos honlapja (www.bekesvaros.hu), illetve a költségvetési szervek, gazdálkodó szervezetek hivatalos honlapja.


3. § (1) Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal a közzétételi kötelezettségét a www.bekesvaros.hu honlapon teljesíti.

(2) Az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó adatkezelők a közzétételi kötelezettségüket a honlapjukon, ennek hiányában a www.bekesvaros.hu honlapon teljesítik.


4. § (1) Az adatkezelő a www.bekesvaros.hu oldalon teszi közzé az Infotv. 1. melléklete szerinti adatokat.

(2) Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjét külön szabályzatban szabályozza. 

(3) Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét külön szabályzatban szabályozza. 


5. § Az Önkormányzat a költségvetéséről, a zárszámadásáról és az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeleteit teljes terjedelemben mellékleteivel hozzáférhetővé teszi honlapján.


6.§ (1) Az Önkormányzat valamennyi képviselő-testületi és bizottsági ülés napirendjét a képviselőknek szóló meghívók kiküldésével egyidejűleg közzéteszi honlapján.

(2) Az Önkormányzat a képviselő-testület és a bizottságok nyílt ülésein szereplő előterjesztéseket a képviselők részére történő megküldéssel egyidejűleg közzéteszi honlapján.

(3) Az önkormányzat a nyílt képviselő-testületi és bizottsági ülések jegyzőkönyveit az ülést követő 15 napon belül közzéteszi honlapján.7. § (1) Adatkezelő - általános forgalmi adó nélkül számított - 5 millió forint értékhatárt elérő vagy meghaladó szerződést annak aláírását követő 30 napon belül a honlapon közzéteszi, amennyiben a szerződő fél a közzétételhez hozzájárul.

(2) Az Önkormányzat - általános forgalmi adó nélkül számított - 1 millió forint értékhatár feletti szerződésekről összefoglaló listát vezet, melyet honlapján közzétesz. Az összefoglaló lista tartalmazza a szerződés típusát, a szerződés tárgyát, szerződő feleket, szerződés nettó értékét, szerződés időtartamát, valamint az adatok változását.


8. § (1) Az Önkormányzat valamennyi adatot, amelyet külön jogszabály alapján a Közbeszerzési Értesítőben köteles közzétenni, ezzel egyidejűleg honlapján is közzéteszi.

(2) Az Önkormányzat a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) 31. §-ban meghatározott adatokat - a Kbt. 80. §-ban foglaltakra figyelemmel - közzéteszi honlapján.

(3) Az érintett szervezet a hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárásban az ajánlattételi felhívás közzétételével egyidejűleg közzéteszi honlapján a meghívott cégek nevét.


9. § A rendelet a kihirdetését követő 60. napon lép hatályba.B é k é s, 2015. május 28.        Izsó Gábor                                                         Tárnok Lászlóné

      polgármester                                                                jegyző


A rendelet kihirdetésre került: 2015. június 2-án
Tárnok Lászlóné

       jegyző