Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (III.25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) számú rendeletének módosításáról

Hatályos: 2021. 03. 26 - 2021. 03. 25

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

6/2021. (III. 25.)

önkormányzati rendelete

az Önkormányzat  2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) számú rendeletének módosításáról


Békés Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)–(4) bekezdésében, valamint a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 611. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


2. § (1) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés kiadás / bevételi főösszegét 4.284.148.338 Ft-ban, azaz Négymilliárd – kettőszáznyolcvannégymillió – egyszáznegyvennyolcezer – háromszázharmincnyolc forintban állapítja meg.


2. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.Békés, 2021. március 23.


                Kálmán Tibor s.k.                                                  Tárnok Lászlóné s.k.

                 polgármester                                                              jegyző


A rendelet kihirdetésre került: 2021. március 25. napján.


Tárnok Lászlóné s.k.

       jegyző