Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2020 (IV.20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek és tagnak járó tiszteletdíjról

Hatályos: 2022. 01. 01

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2020 (IV.20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek és tagnak járó tiszteletdíjról

2022.01.01.

Ságvár Község Önkormányzatának Polgármestere figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére - amely szerint a képviselő-testület feladat- és hatáskörét veszélyhelyzetben a polgármester gyakorolja - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § (1) A rendelet személyi hatálya Ságvár Község Önkormányzata képviselő-testületének és bizottságainak tagjaira terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya nem terjed ki a polgármesterre és az alpolgármesterre.

2. § (1)1 A települési képviselőt havi 60 000 forint összegű tiszteletdíj illeti meg.

(2) A bizottság elnökét - amennyiben az adott ülésen nem volt jelen, az ülés levezetőjét - az (1) bekezdésben meghatározott képviselői tiszteletdíjon felül havonta 20 000 forint tiszteletdíj illeti meg, feltéve, hogy az adott hónapban volt bizottsági ülés.

(3) A képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagját havi 30 000 forint összegű tiszteletdíj illeti meg, feltéve hogy az adott hónapban volt bizottsági ülés.

(4) A rendelet szerinti jogosultak a megbízatásuk keletkezése napjától a megbízatásuk megszűnése napjáig jogosultak az e rendelet szerinti tiszteletdíjra.

3. § A képviselő-testület természetbeni juttatást nem állapít meg.

4. § A jelen rendeletben megállapított tiszteletdíj a szervezeti és működési szabályzatban meghatározottak alapján csökkenthető, megvonható.

5. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2020. április 1-től kell alkalmazni.

1

A 2. § (1) bekezdése a Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2021. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.