Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről

Hatályos: 2021. 11. 26

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről

2021.11.26.

Nyékládháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet személyi hatálya kiterjed a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe venni köteles:

a) valamennyi ingatlanhasználóra: természetes személyre, jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, akik a (2) bekezdés szerinti területen a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdésének 34. pontja szerint ingatlanhasználónak minősülnek, és

b) a közszolgáltatóra.

(2) A rendelet területi hatálya kiterjed Nyékládháza Város hulladékgazdálkodási közszolgáltatással ellátott közigazgatási területén elhelyezkedő ingatlanokra.

(3) A rendelet tárgyi hatálya

a) a (2) bekezdés szerinti területen keletkező települési hulladék gyűjtésére, szállítására és kezelésére, valamint Nyékládháza Város Önkormányzata és a vele kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés szerinti közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységére terjed ki.

b) A közszolgáltatás tárgyi hatálya kiterjed továbbá a közszolgáltató által a közszolgáltatási területen elkülönítetten, gyűjtőszigeten gyűjtött települési hulladékra, és a házhoz menő lomtalanítás során elhelyezett lomhulladékra.

(4) A rendelet hatálya alá tartozó közszolgáltatás tartalma: a települési hulladék gyűjtése, elkülönített gyűjtése, elszállítása, tárolása, előkezelése, hasznosítása, kezelése, ártalmatlanítása, a hulladékgazdálkodási létesítmények fenntartása, üzemeltetése, valamint a hulladékkezelő létesítmények utógondozása.

2. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

2. § (1)1 Nyékládháza város közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást közszolgáltatási szerződés alapján kizárólagos joggal a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Közszolgáltató) látja el.

(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést a 2012. évi CLXXXV. törvény 34. § (5) bekezdése szerint kell megkötni.

(3) A közszolgáltatási szerződésnek a Ht.-ben meghatározottakon túl tartalmaznia kell:

a) a közszolgáltatói tevékenység végzésének általános szabályait és

b) az adatszolgáltatási kötelezettség részletes szabályait.

(4)2 A közszolgáltató alvállalkozók igénybevétele útján biztosítja az (1) bekezdésben meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység ellátását, ahol az alvállalkozók a közszolgáltatás egészéhez viszonyítottan 100%-ban látják el a közszolgáltatást.

3. A közszolgáltatás igénybevétele

A Közszolgáltató és az ingatlanhasználó jogai és kötelességei

3. § (1) A Közszolgáltató jelen rendeletben és a Ht.-ben meghatározottak szerint köteles a közszolgáltatást folyamatosan ellátni.

(2) Az ingatlanhasználó e rendelet és a Ht. előírásait betartva köteles igénybe venni a közszolgáltatást, köteles betartani a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos előírásokat és köteles eleget tenni díjfizetési kötelezettségének.

(3) Az ingatlanhasználó az adataiban és az ingatlan bármilyen módú használatában bekövetkező változásokat a Közszolgáltatónak 15 napon belül köteles bejelenteni.

(4) Az ingatlanhasználónak jogában áll a Közszolgáltató tevékenységével kapcsolatosan panasszal élni, ennek során a valós tényeket kell közölnie és jóhiszeműen kell eljárnia.

(5)3 A közszolgáltatással ellátott területen az ingatlanhasználó köteles a szervezett közszolgáltatást igénybe venni és Ht. 32/A. § (2) bekezdése alapján az állam által az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására alapított Koordináló szerv (továbbiakban: Koordináló szerv) részére a közszolgáltatási díjat megfizetni.

4. § (1) A közszolgáltatásban az alábbi szabványos űrtartalmú gyűjtőedények használhatók:

a) 60 l-es gyűjtőedény,

b) 110-120 l-es gyűjtőedény (max. 120 l),

c) hulladékzsák.

(2)4 A 60 literes edény használatára jogosultak az egy fős háztartások. A jogosultság megállapítása a népesség-nyilvántartás adatai szerint történik.

(3) A 60 l-es gyűjtőedényzetre vonatkozó jogosultságot a fogyasztó írásbeli igénylése alapján a település jegyzője a népesség-nyilvántartás adatai alapján igazolja a Közszolgáltató részére.

(4) A 60 l-es gyűjtőedényzetre való jogosultság megállapításának alapjául szolgáló feltételekben bekövetkezett változást a fogyasztó 15 napon belül köteles írásban bejelenteni a település jegyzőjéhez.

4. A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja

5. § (1) A rendszeres hulladékszállítási szolgáltatást a Közszolgáltató a lakosság részére hetente egyszer, évi 52 alkalommal végzi. Kivételt képeznek az idényjellegű üdülőingatlanok, melyek esetében évi 26 alkalommal történik a szállítás.

(2) A szállítás napját — és annak esetleges változtatását - a Közszolgáltató állapítja meg és közli az érintettekkel, valamint az önkormányzattal.

6. § (1) A települési hulladékot a szállítási napokon elszállítás céljából a Közszolgáltató rendelkezésére kell bocsátani.

(2)5

(3) A települési hulladék a gyűjtőedényben, tömörítés nélkül úgy helyezhető el, hogy annak fedele zárható legyen, valamint a hulladékszállítás során a Közszolgáltató alkalmazottainak egészségét, testi épségét ne veszélyeztesse, a gépi ürítést ne akadályozza, az ürítő berendezést ne károsítsa.

(4) A hulladékszállító jármű személyzete a hulladékot elszállításkor az ingatlan bejárata előtti közterületen veszi át. Ahol a közút méreteinél fogva az ingatlan megközelítése köztisztasági járművei nem lehetséges, a települési hulladék átvétele a legközelebbi alkalmas helyen történik.

(5) A hulladékgyűjtő edények, hulladékgyűjtő zsákok közterületre történő kihelyezéséről és a hulladék kiürítése utáni eltávolításáról az ingatlan használó köteles gondoskodni a szállítás napján. A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat, és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

(6) A szállítás alkalmával az átvételkor szennyeződött terület megtisztításáról a Közszolgáltató köteles gondoskodni, valamint a Közszolgáltató felelős a szállításra használt gépek, berendezések környezetvédelmi szempontból kifogástalan műszaki állapotban tartásáért is.

(7) A Közszolgáltató köteles a gyűjtőedények ürítését gondosan végezni. A gyűjtőedényekben az általa okozott károkat köteles kijavítani, vagy ennek ellehetetlenülése esetén újat biztosítani.

(8) A szállító jármű személyzete a gyűjtőedényeket kiürítés után köteles az átvétel helyére visszahelyezni.

(9) Tilos a gyűjtőedények tartalmának válogatása. Tilos mérgező, veszélyes, robbanó, égést okozó vagy olyan hulladékot rakni, amely a szállítást végzők egészségét, testi épségét vagy életét veszélyezteti, vagy a gyűjtés során a gépkocsi műszaki berendezésében rongálódást idézhet elő.

(10) A gyűjtőedény karbantartásáról, folyamatos tisztántartásáról és fertőtlenítéséről az ingatlan használó szükség szerint köteles gondoskodni.

5. Díjfizetés

7. § (1) A közszolgáltatásba bekapcsolt ingatlanhasználók a közszolgáltatásért

közszolgáltatási díjat kötelesek fizetni, a hulladék gazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáról szóló ágazatért felelős miniszter rendeletében és e rendeletben foglalt szabályok szerint.
(2)6 A közszolgáltatás díját a Koordináló szerv szedi be.

7/A. §7 (1) Nem kötelező a hulladékkezelési közszolgáltatást külön igénybe venni és azért díjat fizetni azon gazdálkodó szervezetnek, amelynek a székhelye, telephelye, fióktelep azon lakóingatlanban került bejegyzésre, ahol tulajdonosa, ügyvezetője, illetve annak közeli hozzátartozója természetes személyként a közszolgáltatást igénybe veszi. Egy lakóingatlan kapcsán legfeljebb három gazdálkodó szervezet vehető figyelembe a közös díjfizetési kötelezettség teljesítése során, amennyiben a gazdálkodó szervezetek termelődő háztartási hulladékhoz hasonló hulladéka a természetes személy ingatlanhasználó által termelt háztartási hulladék mennyiségével együtt sem haladja meg a természetes személy által igénybe vett közszolgáltatás mértékét, és a természetes személy ingatlanhasználó legalább 120 liter űrmértékű hulladékgyűjtőedény közszolgáltatási díját fizeti vagy vállalja megfizetni.

(2) Amennyiben a természetes személy ingatlanhasználó 60 liter űrmértékű gyűjtőedény után fizeti a közszolgáltatási díjat, és a természetes személy ingatlanhasználó egyben az általa használt ingatlanban székhellyel, telephellyel, fiókteleppel rendelkező olyan gazdálkodó szervezet tulajdonosa, ügyvezetője, vagy azok közeli hozzátartozója, amely gazdálkodó szervezet az érintett ingatlanon alkalmazottal nem rendelkezik és azon egyidejűleg más gazdálkodó szervezet székhelye, telephelye, fióktelepe nem került bejegyzésre, az (1) bekezdésében szabályozottokon túl a bejelentett gazdálkodó szervezetnek sem kötelező a közszolgáltatás igénybe vétele.

(3) A díjfizetés 7/A. § (1)-(2) bekezdéseiben történő mentesítéséhez kérelemre az Önkormányzat jegyzője állít ki igazolást, amely igazolás birtokában a gazdálkodó szervezetnek kell kezdeményezni a közszolgáltató felé a díjfizetés alóli mentesítést. A mentesítés legkorábbi időpontja a jegyzői igazolás közszolgáltatóhoz történő benyújtását követő hónap első napja.

(4) Az 1. melléklet szerint rendszeresített igazolás iránti kérelemben a gazdálkodószervezet képviselője felelőssége tudatában megnevezi a közszolgáltatást igénybe vevő magánszemély nevét, lakcímét, nyilatkozik az ingatlan használatának jogcíméről, az általa termelt települési hulladék átlagos mennyiségéről, a szeméttároló edényzet űrtartalmáról, továbbá az ingatlanon lakcímmel bejelentett személyek, illetve székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek számát.

(5) Kérelemre mentesül székhelyén a külön díjfizetési kötelezettség alól azon gazdálkodószervezet ingatlanhasználó, aki székhelyén a cég levelezésének bonyolításán kívül más tevékenységet nem végez és a cégjegyzékben a cég adatai között a székhelytől eltérő központi ügyintézési cím is feltüntetésre került, amelyen a tényleges tevékenységet végzi. A székhelytől eltérő központi ügyintézési cím igazolásával a gazdálkodó szervezet közvetlenül a közszolgáltatónál kérelmezheti a székhely díjfizetés alóli mentesítését, mely mentesítés legkorábban a hiánytalan kérelem beérkezését követő hónap első napjától esedékes

8. § (1) A közszolgáltatási díj számlázása háromhavonta történik utólag.

(2) Az ingatlan használatának megváltozása esetén a közszolgáltatási díjat a változás bejelentése hónapjának utolsó napjáig a régi, azután az új ingatlanhasználó köteles megfizetni.

(3)8 Fizetési késedelem esetén a Közszolgáltató, illetve a Koordináló szerv késedelmi kamat, valamint a fizetési felszólítással kapcsolatos ügyleti költségek felszámítására jogosult.

9. § (1) A közszolgáltatási díjat egész évre kell megfizetni, a (2)-(3) bekezdésekben foglalt kivételekkel.

(2)9 Az üdülőingatlan használók 6 hónapra: április 1-jétől szeptember 30-ig terjedő időszakra kötelesek a szállítást igénybe venni.

(3) Lehetőség van a közszolgáltatás és a díjfizetés szüneteltetésére az épület tartós használaton kívülisége esetén, a 10. §-ban szabályozottak szerint.

6.A közszolgáltatás szüneteltetése

10. § (1) A lakóingatlan használaton kívülisége esetén írásban kérhető a mentesség a szolgáltatási díj megfizetése alól a Közszolgáltatótól 30 nappal az adott időszakot megelőzően.

(2) A közszolgáltatás szüneteltetése iránti kérelmet az ingatlan használójának hitelt érdemlően igazolnia kell a Polgármesteri Hivatal felé. A Hivatal a kérelemhez csatolja az önkormányzat jegyzőjének igazolását arról, hogy az ingatlan üresen áll, és továbbítja azt a Közszolgáltató felé.

7. Lomtalanítás

11. § (1) A nagydarabos hulladék (lom) szervezett gyűjtéséről és elszállításáról évente egy alkalommal a Közszolgáltató az önkormányzattal egyeztetett időpontban és módon, térítésmentesen gondoskodik

(2) A Közszolgáltató a lomtalanítás időpontjáról és egyéb feltételeiről a lomtalanítást megelőző 15 nappal korábban értesíti a lakosságot.

(3) A lomtalanítás nem terjed ki a veszélyes hulladékok, autógumi, elektronikai hulladék, építési törmelék, és minden olyan hulladék elszállítására, amelynek összegyűjtése a gyűjtést végző dolgozók testi épségét veszélyezteti.

(4) A lomtalanítást azon szolgáltatást igénybe vevő veheti igénybe, akinek nincs közszolgáltatási díjtartozása.

(5) Lomhulladékot közterületre kihelyezni csak a közszolgáltató által meghatározott időpontban lehet.

8. Elkülönített gyűjtés

12. § (1) Az elkülönített hulladék gyűjtés a közszolgáltatás része.

(2) A település területén üzembe helyezett elkülönített gyűjtésre szolgáló hulladékgyűjtő szigetek gyűjtőedényeibe a felirat szerinti, külön gyűjtött, szennyeződésmentes csomagolási hulladék helyezhető el. Ezek a hulladékok a vegyesen gyűjtött települési szilárd hulladékhoz nem keverhetők.

(3) Az elkülönített hulladék gyűjtésre szolgáló hulladékgyűjtő szigetekre az edényzet felirataitól eltérő hulladék nem helyezhető el.

(4) A gyűjtőedényeket a közszolgáltató üríti szükség szerinti gyakorisággal.

9. Adatvédelem, adatkezelés

13. § (1) A közszolgáltató e rendelet alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére köteles ingatlanhasználókról nyilvántartást vezet az azonosításhoz szükséges adatok feltüntetésével. Az adatkezelés célja: a közszolgáltatással összefüggően az ingatlanhasználó személyének megállapításához, a közszolgáltatási díj beszedéséhez szükséges és arra alkalmas adatbázis létrehozása és működtetése.

(2) Az Önkormányzat az igénybevételre kötelezettek személyes adatait az igénybevételre kizárólag a közszolgáltatási díj megfizetése érdekében, a további adatokat pedig kizárólag a díjhátralék rendezésével összefüggő eljárás céljából történő felhasználásra adhatja át a közszolgáltatónak, és az adatokat a közszolgáltató kizárólag ezen célokra használhatja fel. Továbbá a Közszolgáltató az ingatlanhasználó személyes adatait az ingatlanhasználó adatszolgáltatása alapján ismerheti meg. A személyes adatok kezelése során a Közszolgáltató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni.

(3) A Közszolgáltató megteremti és fenntartja az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit, gondoskodik az adatok biztonságáról, meghatározza azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat-és titokvédelemi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

(4) A Közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat az ingatlanhasználó azonosítására, jogszabályban előírt ellenőrzések végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, számlázásra, postázásra, közüzemi díj hátralék behajtására használhatja fel.

(5) A Közszolgáltató nem jogosult az általa kezelt közszolgáltatással összefüggő személyes adat nyilvánosságra hozatalára.

(6) Nyékládháza Város Önkormányzata a közszolgáltatással kapcsolatos díjmentesség megállapításának, nyilvántartásának, valamint a díjmentesség érvényesítésének érdekében a Közszolgáltató részére történő továbbítása körében jogosult a Ht. 38. (3) bekezdésében meghatározott személyes adatok, valamint a mentesség megállapításához szükséges adatok kezelésére mindaddig, amíg az ingatlanhasználó az 1. § (2) bekezdésében meghatározott területen ingatlanhasználónak minősül.

(7) A Közszolgáltató a 14. §-ban foglaltak szerinti adatkezelésre azon időszak alatt jogosult, amíg az ingatlanhasználóval jogviszonyban áll.

10. Záró rendelkezések

14. § (1) E rendelet 2015. május 1. napjával lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 7/2004. (VI.30.) önkormányzati rendelete.

1. melléklet10

1.melléklet
1

Módosította az 18/2017.(XII.20.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2018. január 01. napjától.

2

Módosította az 18/2017.(XII.20.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2018. január 01. napjától.

3

Módosította az18./2017.(XII.20.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2018. január 01. napjától.

4

Módosította az 1/2016.(I.22.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos: 2016. január hó 22. napjától.

5

Hatályon kívül helyezte a 10/2015.(X.30.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2015. október hó 30.napjától.

6

Módosította az 18/2017.(XI.12.) önkormányzati rendelet 4.§-a. Hatályos: 2018. január hó 01. napjától.

7

A 7/A. §-t a Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.

8

Módosította az 18/2017.(XI.12.) önkormányzati rendelet 5.§-a. Hatályos: 2018. január hó 01. napjától.

9

Módosította az 4/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos: 2016. február hó 12. napjától.

10

Az 1. mellékletet a Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.