Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelete

a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról

Hatályos: 2021. 11. 27- 2022. 09. 30

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelete

a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról

2021.11.27.

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdés, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában, ugyanezen § (3) bekezdésében, 45. § (1) és (3) bekezdéseiben, 48. § (4) bekezdésében, 58/B. § (2) bekezdésében és 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet célja

1. § E rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében meghatározza - a magasabb szintű jogszabályok figyelembevételével - Sátoraljaújhely városban, a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátások helyi formáit, igénybevételük szabályait, valamint az ellátásokra való jogosultság feltételeit, érvényesítésének garanciáit, folyósításuk és ellenőrzésük szabályait.

2. A rendelet hatálya

2. § E rendelet hatálya kiterjed Sátoraljaújhely város illetékességi területén élő a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 3. § (1)-(3) bekezdésében foglalt személyekre és hajléktalanokra.

3. Értelmező rendelkezések

3. § (1) E rendelet alkalmazásában:

a) elemi kár: kizárólag életvitelszerűen lakott lakóépületet érintő tűz, jégeső, árvíz, belvíz, fagy, hó-, jég- és széltörés, vihar, villámcsapás, földrengés okozta elemi csapás,

b) közeli hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja,

c) tartósan beteg: akinek részére krónikus betegségére tekintettel legalább 2 féle rendszeres gyógyszer szedése lett előírva és előreláthatólag 3 hónapnál hosszabb időtartamban tartós gondozást igényel, vagy emelt családi pótlékban részesül és előreláthatólag 3 hónapnál hosszabb időtartamban tartós gondozást igényel,

d) súlyosan fogyatékos az, aki a Szoctv. 41. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelel,

e) a lakás fenntartásához kapcsolódó rendszeres kiadások: a villanyáram-, a víz- és csatornahasználati díj, a gázfogyasztás-, a távhő-szolgáltatás-, a szemétszállítás díja, a lakbér és a közös költség.

(2) A jövedelem, vagyon, család, egyedül élő, egyedülálló, különélő és háztartás fogalmakra az Szoctv. 4. § (1) bekezdésében meghatározottak az irányadók.

4. Az ellátások formái

4. § (1) A Képviselő-testület szociális rászorultság esetén e rendeletben meghatározott feltételek szerint a jogosult számára az alábbi pénzbeli ellátásokat állapít meg:

a) települési támogatás

b) rendkívüli települési támogatás

c) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjtámogatás.

(2) A Képviselő-testület szociális rászorultság esetén e rendeletben meghatározott feltételek szerint a jogosult számára az alábbi természetbeni ellátásokat állapít meg:

a) települési támogatás

b) rendkívüli települési támogatás

c) köztemetés.

5. Hatásköri szabályok

5. § (1) A Képviselő-testület hatáskörébe tartozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj elbírálása, felülvizsgálata, visszavonása, megtérítésére való kötelezése.

(2) A települési támogatás, rendkívüli települési támogatás megállapítása, megszüntetése, felülvizsgálata, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás visszatérítésére való kötelezés továbbá a megtérítés és a kamat összegének a méltányosságból való elengedése, csökkentése, illetve részletekben történő visszafizettetése a Képviselő-testület Szociális és Egészségügyi Bizottságának hatáskörébe tartozik.

(3) A polgármester hatáskörébe tartozik a köztemetés elrendelése, megtérítésre való kötelezés és a megtérítési kötelezettség alóli mentesítés.

II. Fejezet

AZ EGYES PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK

6. Települési támogatás gyógyszersegély igénybevételére

6. § (1) Rendszeres gyógyszersegélyre jogosult az a személy, akinek esetében a háziorvos által igazolt havi rendszeres gyógyszerköltsége eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 20%-át és

a) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 250%-át,

b) egyedül élő és havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 300%-át,

c) nyugdíjszerű ellátásban részesülő tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos személy esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át,

d) 70. életévét betöltötte és családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, egyedül élő esetében 400 %-át.

(2) A gyógyszersegély havi összege a háziorvos által igazolt havi rendszeres gyógyszerköltség 40 %-a.

(3) Nem részesülhet gyógyszersegélyben az a kérelmező, aki közgyógyigazolvánnyal rendelkezik.

7. Települési támogatás lakásfenntartásra

7. § (1) A Képviselő-testület Szociális és Egészségügyi Bizottsága települési támogatást állapít meg a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás fenntartásához kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez annak a kérelmezőnek, akinek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő esetében 300 %-át, valamint az egyedül élő és nyugdíjas vagy tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos személy esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át, és

a) a lakásfenntartás havi költsége a háztartás összjövedelmének 15%-át meghaladja, továbbá

b) a háztartás tagjai egyike sem rendelkezik vagyonnal, továbbá

c) a kérelem benyújtását megelőző 3 hónapon keresztül a lakás fenntartásához kapcsolódó rendszeres kiadásait befizette.

(2) A lakásfenntartásra nyújtott települési támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert minimális lakásnagyság, de legfeljebb a kérelmező által lakott lakás nagysága és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata.

(3) A lakásfenntartás egy négyzetméterre jutó elismert havi költsége

a) összkomfortos és komfortos lakás esetében 450,-Ft/nm,

b) félkomfortos lakás esetében 300,-Ft/nm,

c) komfort nélküli és szükséglakás esetében 200,-Ft/nm.

(4) Sátoraljaújhely városban az elismert minimális lakásnagyság mértéke:

a) egy személyes háztartás esetén: 35 m2

b) két személyes háztartás esetén: 45 m2

c) három személyes háztartás esetén: 55 m2

d) négy személyes háztarás esetén: 60 m2

e) négy személynél több fős háztartás esetén a d.) pontban megjelölt lakásnagyság és minden további személy után 5-5 m2.

(5) A lakásfenntartásra nyújtott települési támogatás havi összege a lakásfenntartás elismert havi költségének 20 %-a, de minimum 1.000.- Ft.

8. § (1) A lakásfenntartási támogatást természetbeni szociális ellátás formájában a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását legnagyobb mértékben veszélyezteti.

(2) A támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

(3) Nem jogosult támogatásra az a kérelmező, aki szívességi lakáshasználóként vagy albérlőként lakik a lakásban, de erről hivatalos bérleti szerződéssel nem rendelkezik, valamint a közüzemi számlák nem a nevére szólnak.

8. Települési támogatás díjhátralék kiegyenlítésére

9. § (1) A Képviselő-testület Szociális és Egészségügyi Bizottsága települési támogatás állapít meg lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó, legalább 6 hónapot meghaladó, 30.000 Ft-ot elérő díjhátralékot felhalmozó kérelmezőnek, akinek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő esetében 200%-át, valamint egyedül élő és nyugdíjas vagy tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos személy esetében 300%-át, amennyiben a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona, továbbá

a) a kérelem benyújtását megelőzően legalább két éve megszakítás nélkül életvitelszerűen, állandó jelleggel a díjhátralékkal érintett lakásban lakik,

b) vállalja a bevont díjhátralék 50%-os önrészének befizetését és

c) a közüzemi díjak a támogatás odaítélésétől kezdődően történő folyamatos és határidőben történő megfizetését, továbbá

d) a Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény Családsegítő Szolgálatával (a továbbiakban: Családsegítő Szolgálat) való együttműködést.

(2) Az (1) bekezdés vonatkozásában lakhatási kiadásnak a 3. § (1) bekezdés e) pontjában felsorolt kiadások minősülnek.

(3) A kérelmezőnek a díjhátralék kiegyenlítésére bevonható tartozás összege nem haladhatja meg a tényleges hátraléka összegét, de legfeljebb 100.000,-Ft-ot.

10. § Nem részesülhet támogatásban az, aki

a) lakása egészét vagy egy részét bérbe, albérletbe adja, használatra átengedte, nem lakás céljára használja vagy egyéb módon hasznosítja,

b) lakására tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződést kötött,

c) önkényesen elfoglalt lakásban lakik,

d) az általa használt lakásra érvényes bérleti szerződéssel nem rendelkezik.

9. Települési támogatás a karácsonyi többletkiadások fedezésére

11. § (1) Az önkormányzat a karácsonyi többletkiadások fedezésének biztosítására, valamint a jogosultak közérzetének javítására hivatalból egyszeri pénzbeli támogatást állapít meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatásra jogosult, aki

a) igazoltan az öregségi nyugdíjminimum tízszeresét meg nem haladó összegű havi nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesül,

b) a 70. életévét betöltötte,

c) Sátoraljaújhely Város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkezik.

(3) A települési támogatás évi egyszeri összege 3.500.- Ft.

(4) A karácsonyi többletkiadások fedezésének biztosítására nyújtott támogatást a tárgyév december 24. napjáig étkezési utalvány formájában kell jogosultak részére eljuttatni.

(5) Az, aki a (2) bekezdésben szereplő jogosultsági feltételeknek megfelel, de részére a támogatás nem kerül hivatalból megállapításra, jogosult a támogatásra, ha kérelmet nyújt be tárgyév december 31. napjáig. A határidő elmulasztása jogvesztő.

10. Települési támogatás az Arany János Tehetséggondozó Programba felvételt nyert tanulók számára

12. § (1) A Képviselő-testület Szociális és Egészségügyi Bizottsága települési támogatást állapít meg az Arany János Tehetséggondozó Programba felvételt nyert Sátoraljaújhelyben életvitelszerűen lakó és ott lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező tanuló számára, akinek e rendelet szabályai szerint szociális rászorultsága megállapítható.

(2) Az Arany János Tehetséggondozó Programba felvételt nyert tanuló részére nyújtott települési támogatásra jogosultság szempontjából szociálisan rászorulónak kell tekinteni azt a kérelmezőt,

a) akinél az egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át,

b) akit egyedülálló szülő, vagy más törvényes képviselő gondoz, vagy ha a programban résztvevő tanulóval egy háztartásban igazoltan tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személy él és az egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének, 300 %-át.

(3) A támogatás havi összege 5.000,-Ft.

(4) A támogatás időtartama a programban való részvétel ideje, maximum 5 tanév, tanévenként 10 hónap, szeptembertől júniusig.

(5) A támogatásban részt vevő tanuló szociális rászorultságát évente egyszer, a tanév megkezdéséig felül kell vizsgálni.

(6) A támogatás visszavonásra kerül, a visszavonásról hozott határozat meghozatalát követő hónaptól, amennyiben

a) a programban résztvevő szociális rászorultsága már nem áll fenn,

b) a programban résztvevő Sátoraljaújhely önkormányzat illetékességi területén kívül létesít lakóhelyet.

11. Rendkívüli települési támogatás

13. § (1) A Képviselő-testület Szociális és Egészségügyi Bizottsága rendkívüli települési támogatást a Szoctv. 45. § (3) és (4) bekezdéseiben előírt esetekben ad.

(2) A Szoctv. 45. § (4) bekezdéseiben foglaltakon túl nem várt többletkiadásnak minősül különösen

a) alapfokú, középfokú, illetve felsőfokú oktatási intézményben tanuló gyermek beiskolázása,

b) közgyógyellátásra nem jogosult gyermek akut megbetegedéséből adódó gyógyszereinek kiváltása,

c) amennyiben a kérelmező családjában minimum két tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos személy él,

d) tüzelő beszerzése, illetve a fűtési költségekhez kapcsolódó kiadás, amennyiben a kérelmező ilyen jogcímen lakásfenntartásra biztosított települési támogatásban nem részesül,

e) elemi kár,

f) akinek a sérelmére bűncselekményt, vagy szabálysértést (különösen rablás, lopás, betörés) követtek el, és ezáltal anyagi kár éri,

g) amennyiben a rendszeres pénzellátásra nem jogosult személynek a különleges jogrend okán munkahelye 2021. február 1. napját követően önhibáján kívül megszűnik, vagy munkaideje csökken, és ez az állapot a kérelem benyújtását követően is fennáll.

14. § (1) A rendkívüli települési támogatás minimális mértéke alkalmanként minimum 4.000.- Ft, maximális mértéke a (2)–(6) bekezdésben foglaltak kivételével 15.000.- Ft.

(2) Elemi kár esetén a támogatás maximális mértéke alkalmanként 100.000.- Ft összegig terjedhet.

(3) Temetési költségek viseléséhez nyújtott támogatás összege alkalmanként 35.000 Ft.

(4) Beiskolázáshoz nyújtott rendkívüli települési támogatás összege gyermekenként az alapfokú oktatás-nevelési intézményben tanuló gyermek esetében 6.000.- Ft, középfokú oktatási-nevelési intézményben tanuló esetében 10.000.- Ft, nappali tagozaton felsőfokú oktatási intézmény hallgatója részére 15.000.- Ft.

(5) A 13. § (2) bekezdés g) pont szerinti esetben a támogatás összege alkalmanként 10.000, -Ft

(6) A tüzelőtámogatáshoz nyújtott rendkívüli települési támogatás összege

a) egy-két fős háztartás esetén 15.000.- Ft,

b) három vagy annál több főből álló háztartás esetén, amennyiben legalább két lakószoba áll rendelkezésre, 20.000.- Ft.

15. § (1) A Képviselő-testület Szociális és Egészségügyi Bizottsága rendkívüli települési támogatást állapít meg a (2) bekezdésben foglalt kivételtől eltekintve annak a kérelmezőnek,

a) akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át,

b) egyedül élő esetében az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, valamint

c) az egyedül élő és nyugdíjas vagy tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos személy esetében az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át.

(2) A Képviselő-testület Szociális és Egészségügyi Bizottsága rendkívüli települési támogatást állapít meg továbbá a (3) bekezdésben meghatározott feltételek teljesülése esetén

a) alapfokú, középfokú, vagy felsőfokú oktatási intézményben tanuló gyermeke beiskolázására, vagy

b) elemi kárt szenvedett,

c) akinek a sérelmére bűncselekményt, vagy szabálysértést (különösen rablás, lopás, betörés) követtek el és ezáltal anyagi kár érte, amelynek következtében létfenntartást veszélyeztető élethelyzetbe került,

(3) A Képviselő-testület Szociális és Egészségügyi Bizottsága rendkívüli települési támogatást a (2) bekezdésben megállapított esetekben annak a kérelmezőnek állapít meg,

a) akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át,

b) egyedül élő esetében az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 280 %-át,

c) egyedülálló szülő, tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos személy esetében, vagy akinek a családjában tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos személy él az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át.

(4) Beiskolázásra nyújtott rendkívüli települési támogatás nem állapítható meg, ha

a) a kérelmező rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, vagy

b) a gyermek tankötelezettség teljesítésének elmulasztása miatt gyermekvédelmi hatósági intézkedés alatt áll.

16. § (1) Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulására igényelt rendkívüli települési támogatásra jogosult az eltemettető, ha a temetés költségei nem haladják meg a helyben elismert legolcsóbb temetés 130 %-át és az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg

a) családjában az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át,

b) egyedül élő személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át,

c) egyedül élő és nyugdíjas vagy tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos személy esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át.

(2) Nem állapítható meg temetési költségek finanszírozása érdekében rendkívüli települési támogatás,

a) amennyiben az elhalt személy életbiztosítással rendelkezett,

b) annak a személynek, aki a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény alapján temetési hozzájárulásban részesült,

c) amennyiben az elhunyt eltemetéséről az önkormányzat köztemetés formájában gondoskodott.

12. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj

17. § (1) A Képviselő-testület „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében ösztöndíjat állapít meg annak a pályázatát határidőben benyújtó és a benyújtás időpontjában Sátoraljaújhelyben életvitelszerűen lakó és ott lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező pályázónak, aki megfelel a „Bursa Hungarica”Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerre vonatkozó Általános Szerződési Feltételekben meghatározott előírásoknak és e rendelet szabályai szerint szociális rászorultsága fennáll.

(2) Az ösztöndíjra való jogosultság megállapítása szempontjából szociálisan rászorulónak kell tekinteni azt a pályázót,

a) akinél az egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át,

b) akit egyedülálló szülő, vagy más törvényes képviselő gondoz, vagy ha a pályázóval egy háztartásában igazoltan tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személy él, 400 %-át.

(3) Előnyben részesül a fenti feltételeknek megfelelő azon pályázó:

a) akinél a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-át,

b) árva, vagy félárva,

c) akinek szülei elváltak, vagy különváltan élnek,

d) akinek családjában munkanélküli van,

e) aki tartós beteg, vagy fogyatékossággal élő, illetve családjában tartósan beteg, vagy rokkant személy van,

f) aki gyermeket nevel,

g) akinek családjában lévő eltartottak száma három, vagy annál több.

18. § (1) Az ösztöndíj időtartamát és az egyéb feltételeket a mindenkori pályázati felhívás tartalmazza, melyet a Képviselő-testület hagy jóvá.

(2) A felsőoktatási intézménybe jelentkezők szociális rászorultságát a Képviselő-testület évente egyszer köteles felülvizsgálni.

(3) Az önkormányzat által folyósított ösztöndíj havi összege a pályázó általános szociális helyzetétől függően 1.000-4.000,-Ft összegig terjedhet. Az ösztöndíjtámogatás összegének megállapításánál a 17. § (3) bekezdésben foglalt feltételeket kell figyelembe venni.

(4) Az önkormányzat által megítélt ösztöndíj visszavonásra kerül, a visszavonásról hozott határozat meghozatalát követő tanulmányi félévtől, ha

a) a “B” típusú ösztöndíjas szociális rászorultsága már nem áll fenn, illetve a szociális rászorultság évenkénti felülvizsgálatánál nem működik együtt az önkormányzattal,

b) a támogatásban részesített “A” vagy “B” típusú pályázó elköltözik Sátoraljaújhely önkormányzat illetékességi területéről.

(5) Az ösztöndíj elnyerésére beadott pályázatok elbírálása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A Képviselő-testület döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.

19. § (1) A pályázónak a saját és vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről szóló igazoláson túl a szociális rászorultság igazolására csatolni kell:

a) amennyiben a szülők elváltak, jogerős bírósági ítélet másolatát,

b) több eltartott esetén iskola-, óvodalátogatási igazolásokat,

c) amennyiben a pályázó árva, félárva halotti anyakönyvi kivonat másolatát, árvaellátást megállapító határozatot,

d) amennyiben gyermeket nevel, születési anyakönyvi kivonatot,

e) állami gondozott, gyámolt esetén gyámhivatal határozatát, bíróság ítéletét,

f) igazolást tartós betegségről, határozatot rokkantság, fogyatékosság megállapításáról,

g) munkanélküliség esetén a Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya igazolását,

h) vállalkozó esetén Nemzeti Adó és Vámhivatal igazolást előző évi jövedelméről.

(2) Az a pályázó, aki családban nevelkedett és a pályázat benyújtását megelőző egy éven belül lakcímet és családi státuszt változtatott, köteles csatolni a szülők jövedelméről szóló igazolásokat abban az esetben is, ha nyilatkozatuk szerint külön háztartásban élnek. A szociális rászorultság megállapítása a becsatolt igazolások figyelembe vételével történik.

13. Köztemetés

20. § (1) A köztemetés elrendelésének feltételeit a Szoctv. 48. §-a tartalmazza.

(2) A polgármester kérelemre, a köztemetés költségének megtérítési kötelezettsége alól a Szoctv. 48. § (3) bekezdés b) pontja fennállása esetén, amennyiben az eltemettetésre kötelezett személy vagyonnal nem rendelkezik

a) a teljes összeg visszafizetésére részletfizetést engedélyezhet, vagy az 50 %-át elengedheti, ha az eltemettetésre kötelezett személy

aa) egyedül élő és havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, vagy

ab) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át,

b) 50%-át elengedheti és a fennmaradó 50% megfizetésére részletfizetést engedélyezhet, ha az eltemettetésre kötelezett személy

ba) egyedül élő és havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, vagy

bb) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét.

III. Fejezet

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ EGYÉB FELTÉTELEK

14. Lakókörnyezet rendezettségére vonatkozó szabályok

21. § (1) A települési támogatást – kivéve a rendkívüli települési támogatást - kérelmező személy a rendeletben foglaltakon felül a jogosultság egyéb feltételeként köteles házának, kertjének, társasházi, lakótelepi lakásának és ingatlana környezetének rendben tartására az alábbiak szerint:

a) a lakáshoz tartozó udvar, kert rendben tartása, különös tekintettel az esetlegesen ott található szemét és lom eltávolítására,

b) az ingatlanhoz tartozó kert gyom és parlagfű mentesítése,

c) az ingatlan valamint a hozzá tartozó kert, udvar rágcsálóktól, kártevőktől való mentesítése,

(2) A kérelmező köteles az (1) bekezdésben felsorolt állapotot a jogosultság megállapítását követően is fenntartani.

15. Lakókörnyezet rendezettségére vonatkozó szabályok ellenőrzése és jogkövetkezménye

22. § (1) A jogosultság feltételeként a lakókörnyezet rendezettségére vonatkozó szabályok betartását a Képviselő-testület a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal bevonásával ellenőrzi.

(2) Abban az esetben, amennyiben a helyszíni ellenőrzéskor a 21. § (1) bekezdésében foglaltak teljesítése vonatkozásában hiányosság állapítható meg, a jegyző legalább 5 napos határidő tűzésével a felszólítja a kérelmezőt vagy a jogosultat a hiányosság megszüntetésére.

(3) Amennyiben a kérelmező vagy a jogosult a feltételeknek felszólítás ellenére sem tesz eleget, a kérelmet el kell utasítani, vagy a megállapított támogatást meg kell szüntetni

IV. Fejezet

ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

16. Támogatási kérelmek benyújtásának szabályai

23. § (1) Az e rendeletben szabályozott szociális ellátások iránti kérelmet év közben folyamatosan Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatalhoz lehet benyújtani.

(2) Temetési költségekre tekintettel rendkívüli települési támogatás iránti kérelem kizárólag a temetést követő 2 hónapon belül nyújtható be.

(3) Beiskolázásra tekintettel igényelt rendkívüli települési támogatás iránti kérelem a tárgyévben egy alkalommal, szeptember 30. napjáig nyújtható be.

(4) A kérelmező kérelmét ezen rendeletben meghatározott feltételek hiteles igazolására alkalmas bizonylatokkal köteles ellátni. Amennyiben a kérelmező a kérelmet, illetve annak mellékleteit a hiánypótlásra történő felszólítás ellenére sem egészíti ki, illetve nem csatolja, az eljárást meg kell szüntetni.

(5) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles a közös háztartásban élők vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozni, illetve azokat igazolni. A havi rendszeres jövedelmet hivatalos igazolásokkal kell igazolni.

(6) A havi rendszerességgel biztosított települési támogatás iránt benyújtott kérelemhez minden esetben csatolni kell a kérelmező és családja jövedelmére vonatkozó igazolásokat, valamint a vagyoni adatokról szóló nyilatkozatot.

24. § A jövedelem igazolására szolgáló iratok különösen

a) a rendszeres pénzellátás esetén a pénzellátás folyósításának igazolószelvénye - nyugdíjszerű ellátás esetében az összesítő -, illetve megállapító határozata, feltéve, hogy azt más szerv állapította meg és folyósítja,

b) a foglalkoztatottaknál a kérelem benyújtását megelőző hónapról szóló munkáltató által kiállított hivatalos nettó kereseti kimutatás,

c) az egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok tagjai esetében az állami adóhatóság igazolása és a kérelmező nyilatkozata,

d) a tartósan beteg, illetve fogyatékos gyermek egészségi állapotára vonatkozó igazolás,

e) a középfokú, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló esetében az oktatási intézmény adott félévi igazolása a tanulói, vagy hallgatói jogviszony fennállásáról,

f) álláskereső esetén az álláskeresési ellátásról, vagy a regisztrálás tényéről, a Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya által kiadott igazolás, határozat.

25. § (1) Annak igazolására, hogy

a) a szülő gyermekét egyedül neveli, bontóperi vagy gyermekelhelyezésről szóló jogerős bírósági ítélet, gyermektartásdíj c) pont szerinti igazolása,

b) a kérelmező háztartásában gyámhatóság által ideiglenesen elhelyezett, vagy gyámrendelés alapján eltartott gyermek él, a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezése és a gyámrendelés tárgyában hozott jogerős bírósági és gyámhatósági határozat,

c) gyermektartásdíjban részesül, a gyermektartásdíjat megállapító jogerős bírósági ítélet, bíróság által jóváhagyott egyezség, vagy ez irányú bírósági eljárás megindításáról szóló okirat, vagy amennyiben - a tartásdíj fizetésére kötelezett nem fizet - végrehajtásról, illetve állam általi megelőlegezésről szóló igazolás,

d) a lakásban való tartózkodás milyen jogcímen történik hiteles tulajdoni lap, bérleti szerződés másolata,

e) a kérelmező által lakott lakás mely évben épült, hiteles tulajdoni lap, vagy építéshatósági szakvélemény csatolása szükséges.

(2) Gyógyszersegély igénybevételére benyújtott települési támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a háziorvos igazolását a kérelmező havi rendszeres gyógyszerköltségéről.

(3) Havi rendszerességgel szedett gyógyszernek minősülnek a terápiás jelleggel valamint szakorvosi javaslatra rendelt gyógyszerek, különösen a krónikus betegségre tekintettel felírt gyógyszerek.

(4) Az akut megbetegedésre rendelt gyógyszerek, továbbá étrendkiegészítő készítmények és vitaminok a rendszeres gyógyszerköltség tekintetében nem vehetőek figyelembe.

(5) Munkaviszony megszűnése, vagy munkaidő csökkenése esetén munkáltatói igazolást, szerződésmódosítást, vagy a Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának igazolásait kell csatolni.

17. Szociális ellátások megállapításával, kifizetésével kapcsolatos szabályok

26. § (1) A Képviselő-testület a szociális ellátásra való jogosultság elbírálása során a Szoctv. 10. §-ában foglaltakat figyelembe véve jár el.

(2) A Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal valamint a Családsegítő Szolgálat az igénylő személy vagyoni, szociális, egészségügyi, lakás, vagy egyéb körülményeinek tisztázására helyszíni szemlét tarthat, az ügyre vonatkozó lényeges nyilatkozatokat és a megállapításokat környezettanulmányban rögzíti.

(3) Az eljárás során felhasználható más hatóság, család- és gyermekvédelemmel foglalkozó más szerv, vagy személy által készített környezettanulmány is, feltéve, hogy elkészítése óta egy hónap még nem telt el.

27. § (1) Havi rendszerességgel nyújtott települési támogatásra való jogosultságot a (2) bekezdésben foglaltak kivételével a kérelem benyújtásának napját követő hónap első napjától 12 hónapra kell megállapítani.

(2) A díjhátralék kiegyenlítésre biztosított települési támogatás időtartama legfeljebb 12 hónap.

(3) A rendelet alkalmazása során, az öregségi nyugdíj legkisebb összege változásának időpontjával változnak a szociális juttatások összegei is. Ilyen esetben a támogatások összegének változásáról nem kell külön határozatot hozni.

28. § (1) A rendkívüli települési támogatást a határozat jogerőre emelkedését követő 5 napon belül kell folyósítani.

(2) A települési támogatás folyósítása postai úton, banki átutalással, kivételes esetben házi pénztári kifizetéssel történik.

(3) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjtámogatás önkormányzati részének utalása és az ösztöndíj folyósítása az Általános Szerződési Feltételekben foglaltak szerint történik.

18. Ellenőrzés, felülvizsgálat

29. § (1) A hatáskör gyakorlója jogosult a megállapított segély/támogatás feltételeinek és felhasználásának ellenőrzésére.

(2) Amennyiben a segélyben/támogatásban részesülő a Szoctv.-ben és jelen rendeletben meghatározott feltételekkel nem rendelkezik, vagy azok megsértésével nyújtott szociális ellátást vesz igénybe, az Szoctv. 17. §-ban foglalt jogkövetkezmények terhelik.

19. Lakásfenntartásra biztosított települési támogatás különös eljárási feltételei

30. § (1) A lakásfenntartásra nyújtott települési támogatásra benyújtott kérelemhez csatolni kell

a) a háztartás tagjai jövedelmének hitelt érdemlő igazolását,

b) a lakás nagyságának hitelt érdemlő igazolását valamint

c) a támogatott szolgáltatást szolgáltatási vagy közszolgáltatási szerződés alapján szerződőként igénybe vevő fogyasztónak és a fogyasztási helynek a szolgáltató általi azonosítás megállapítására, igazolására szolgáló irat másolatát,

d) a kérelem benyújtását megelőző 3 hónapon keresztül a rendelet 8 § (1) bekezdésében felsorolt lakás fenntartásához kapcsolódó rendszeres kiadásokról befizetett számlák másolatát.

(2) A Polgármesteri Hivatal Szervezési, Szociális és Hatósági Osztálya a szolgáltatási, egyetemes szolgáltatási vagy közszolgáltatási szerződés alapján, természetbeni szociális ellátás formájában, havi rendszerességgel nyújtott települési támogatásra való jogosultság megállapítása esetén a szolgáltató részére - a jogosultság megállapítását követő hónaptól kezdődően minden hónap 5. napjáig - elektronikus úton adatszolgáltatást teljesít az adatszolgáltatás hónapjában folyósításra került támogatásokról.

(3) A szolgáltató a támogatást első ízben a (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatásnak a szolgáltatóhoz történő beérkezését és feldolgozását követő első számlában érvényesíti.

(4) Amennyiben a támogatás havi összege az adott havi számla végösszegét meghaladja, a jóváírást követően fennmaradó különbözeti összeg a következő számlában kerül érvényesítésre. Amennyiben a különbözeti összeg a következő számlában teljes mértékben nem jóváírható, azt a további számlá(k)ban a teljes jóváírásig érvényesíteni kell.

20. Díjhátralék kiegyenlítésre biztosított települési támogatás különös eljárási feltételei

31. § (1) A díjhátralék kiegyenlítésére biztosított települési támogatás iránti kérelemhez a 23–25. §-ban foglaltakon kívül csatolni kell

a) a lakás használatával kapcsolatos jogviszony, valamint annak nagyságát igazoló dokumentum tulajdoni lap, adásvételi szerződés, bérleti szerződés, alaprajz másolatát,

b) közüzemi számlákat a lakásfenntartás havi kiadásairól,

c) a közös háztartásban élő személyek lakcím-kártyájának másolatát.

(2) A Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézője az eljárás során:

a) helyszíni környezettanulmányban felveszi az alapvető adatokat a lakásban élő személyek életkörülményeiről, a lakás jellemzőiről,

b) számba veszi a fizetési hátralékok teljes körét, felhalmozódásának idejét típusonként,

c) megvizsgálja a kérelmező háztartásának gazdálkodását, fizetési kapacitását,

d) az a)–c) pontban foglaltak alapján javaslatot tesz a települési támogatásra benyújtott kérelem elbírálására , a díjhátralék-kiegyenlítés időtartamára.

32. § (1) A képviselő-testület Szociális- és Egészségügyi Bizottsága határozattal dönt a díjhátralék kiegyenlítésre biztosított települési támogatásban részesítésről és annak időtartamáról.

(2) A határozatnak tartalmaznia kell az (1) bekezdésben foglaltakon túl különösen:

a) a települési támogatással kezelt hátralék összegét,

b) a támogatás összegét, havi összegét, a folyósítás módját,

c) kötelezést a Családsegítő Szolgálattal való együttműködésre, melyről a kérelmező a határozat jogerőre emelkedésétől számított 5 munkanapon belül megállapodást csatol a Polgármesteri Hivatal felé,

d) kötelezést arra, hogy a határozat jogerőre emelkedését követő 5 munkanapon belül az adós igazolja a Polgármesteri Hivatal felé a részletfizetési megállapodás megkötését a hátralékot kezelő szolgáltató szervvel,

e) tájékoztatást a mulasztások jogkövetkezményeiről.

(3) Amennyiben a hátralékot felhalmozó kérelmező a határozat jogerőre emelkedéséről küldött értesítés kézhez vételét követő 5 munkanapon belül a (2) bekezdésben meghatározott kötelezettségeinek, a települési támogatás megállapításáról szóló határozat visszavonásra kerül.

(4) A Családsegítő Szolgálat munkatársa figyelemmel kíséri a megállapodásban foglaltak betartását. Amennyiben a támogatásban részesülő nem teljesíti a megállapodásban foglaltakat, ezen tényt 3 munkanapon belül jelzi a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal felé.

(5) Egyösszegű támogatás esetén az díjhátralék kiegyenlítésre biztosított támogatás abban az esetben folyósítható, ha az adós eleget tesz az díjhátralék és a díjhátralék kiegyenlítésre biztosított támogatás különbözete befizetésének és ezt a határozat jogerőre emelkedéséről szóló értesítés kézhezvételét követő 5 munkanapon belül igazolja a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal felé.

(6) Amennyiben az adós nem tesz eleget az (5) bekezdésben foglalt kötelezettségének az díjhátralék kiegyenlítésre biztosított támogatás megállapításáról szóló határozat visszavonásra kerül.

33. § (1) A díjhátralék kiegyenlítésre biztosított települési támogatás tovább nem folyósítható, és a kifizetett összeget vissza kell téríteni, ha a jogosult

a) a települési támogatás időtartama alatt a Családsegítő Szolgálat által biztosított tanácsadást nem veszi igénybe, vagy

b) az általa vállalt hátraléktörlesztés önrészének kéthavi részletét nem teljesíti, vagy

c) a települési támogatás igénybevételének időtartama alatt a lakásfenntartási kiadásokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségének két hónapig nem tesz eleget.

(2) Települési támogatás díjhátralék kiegyenlítésére (1) bekezdésben foglaltak szerinti megszüntetésétől számított 48 hónapon belül ismételten nem állapít meg.

(3) Ugyanazon személy vagy háztartásának tagja a díjhátralék kiegyenlítés jogcímén biztosított települési támogatás lezárásától - ide nem értve az (1) bekezdés szerinti megszüntetést - számított 24 hónapon belül nem részesülhet díjhátralék kiegyenlítésre biztosított települési támogatásban.

34. § A díjhátralék-kiegyenlítésére biztosított települési támogatást közvetlenül a hátralékkövetelés jogosultjának kell átutalással folyósítani

a) egyösszegű támogatás esetén, a megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 5 munkanapon belül, amennyiben a támogatásban részesülő igazolja az önrész befizetését,

b) amennyiben a támogatás havi részletekben kerül biztosításra, úgy havonta utólag az önrész befizetését követő hónap 5. napjáig.

V. Fejezet

SZOCIÁLIS KEREKASZTAL

35. § (1) A képviselő-testület a szociálpolitikai döntések szakmai véleményezése, értékelése, elemzése céljából Szociálpolitikai Kerekasztalt hoz létre.

(2) A Szociálpolitikai Kerekasztal évente egy ülést tart.

(3) A Szociálpolitikai Kerekasztal tagjai:

a) a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke,

b) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat jegyzője

c) a Szervezési, Szociális és Hatósági Osztály vezetője

d) a Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény képviselője,

e) a Családsegítő Szolgálat képviselője,

f) a Szent Anna Szeretetotthon képviselője,

g) Mozgáskorlátozottak Egyesülete Sátoraljaújhelyi Csoportja képviselője,

h) Zemplénért Civil Szervezetek Szövetsége képviselője,

i) a Máltai Szeretetszolgálat Helyi Csoportjának képviselője.

(4) A Szociálpolitikai Kerekasztalt a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke vezeti.

VI. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

36. §1

37. § Ez a rendelet 2021. november 26-án lép hatályba.

1

A 36. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.