Sóstófalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2020. (XII.21.) önkormányzati rendelete

A kiadások készpénzben történő teljesítésének rendjéről

Hatályos: 2020. 12. 21

Sóstófalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2020. (XII.21.) önkormányzati rendelete

A kiadások készpénzben történő teljesítésének rendjéről

2020.12.21.

Sóstófalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének feladat és hatáskörében Sóstófalva község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el.

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Sóstófalva község Önkormányzatra, Hernádkaki Közös Hivatalra, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.

A készpénzfizetésre vonatkozó szabályok

2. § (1) Az 1. § hatálya alá tartozó szervezeteknek a kiadások teljesítésekor előnyben kell részesíteni a banki átutalással történő fizetési módot

(2) Az 1. § hatálya alá tartozó szervezetek készpénzes kifizetéseik teljesítése érdekében készpénzt vehetnek fel a bankszámlájukról a házipénztári forgalom lebonyolítása érdekében. A házipénztárból lehetőség van készpénzelőleg felvételére.

(3) A készpénzelőleg felvételére, az azzal való elszámolásra vonatkozó részletszabályokat az 1. §-ban felsorolt szervezetek házipénztári és pénzkezelési szabályzata tartalmazza

3. § Kiadások a következő esetekben teljesíthetők készpénzben:

a) a személyi jellegű kiadások körében:

aa) közfoglalkoztatással kapcsolatos személyi juttatások, hóközi munkabér kifizetések,

ab) illetményelőleg, fizetési előleg,

ac) foglalkoztatottak részére fizetett költségtérítések (ruházati, közlekedési, egyéb költségtérítések),

ad) foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai,

ae) megbízási díjak, tiszteletdíjak, reprezentációs kiadások,

b) a dologi kiadások körében:

ba) készletbeszerzés 100.000.- Ft-ig (szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok),

bb) kiküldetések,

bc) egyéb dologi kiadások (pl. járművek vizsgáztatási díja, útdíjak, kártérítés),

bd) ellátottak pénzbeli juttatásai (pl. jogszabályban meghatározott szociális és gyermekvédelmi pénzbeli ellátások, köztemetés) esetén teljesíthetik.

Záró rendelkezések

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti A kiadások készpénzben történő teljesítésének rendjéről szóló 14/2014. (IX.08.) önkormányzati rendelet.