Sóstófalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2020(IX.4..)önkormányzati rendelete

SÓSTÓFALVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2020(IX.04)ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁS FELTÉTELEIRŐL

Hatályos: 2020. 09. 04 - 2020. 10. 08

Sóstófalva önkormányzat Képviselő-testülete az eredeti jogalkotói hatáskörében a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, valamint a a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. §-a szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Szociális célú tűzifa támogatás természetbeni ellátásként adható annak a személynek vagy családnak (továbbiakban: kérelmező) akinek hasznosítható vagyona nincs, és háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg

a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át (114.000 Ft-ot)

b) egyedül élő esetében az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 500%-a (142.500 Ft-ot)

és a lakásának fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja.


(2) A támogatás iránti kérelmet az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon lehet benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a vagyonnyilatkozatot, és a kérelemben foglaltak igazolására szolgáló dokumentumokat, különösen a jövedelemigazolásokat. E rendelet alapján benyújtásra kerülő kérelmek esetén alkalmazni kell az Szt. jövedelemszámításra vonatkozó szabályait.  


(3) Szociális célú tűzifa támogatás ugyanazon lakóingatlanban élő személyek közül csak egy jogosultnak, a kérelmezőnek állapítható meg.


(4) Sóstófalvai lakóhellyel és tartózkodási hellyel is rendelkező személy csak egy kérelemben – ahol életvitelszerűen él – vehető figyelembe a háztartás tagjaként, amelyet az önkormányzat ellenőrizhet.


(5) A támogatási igények elbírálása során előnyt élvez:

a) szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult,

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (továbbiakban: Gyvt.) szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család,

c) a Gyvt-ben szabályozott rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket nevelő család, fiatal felnőtt.

(6) A kérelem elbírálásakor családonként csak egy jogosultságot lehet figyelembe venni.


 (7) Sóstófalvai lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel is rendelkező személy csak egy kérelemhez –ahol életvitelszerűen él- vehető figyelembe a háztartás tagjaként, amelyet az önkormányzat ellenőrizhet, amennyiben nem egyezik a bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hely az életvitelszerűen lakott lakás címével nem jogosult a kérelmező támogatásra.

2. §


(1) A szociális tűzifa támogatás iránti kérelem 2020. október 1. napjától – 2020. november 15. napjáig nyújtható be. A határidő jogvesztő.

(2) A szociális célú tűzifa támogatás iránti kérelem elbírálásában a polgármester dönt.

(3) Térítésmentesen az 1. §-ban írt feltételek egyidejű fennállása esetén a kérelmező legfeljebb 5 (erdei) mszociális célú tűzifára jogosult.

(4) A szociális célú tűzifa támogatás kiszállításakor, annak átvételét a jogosult aláírásával átvételi elismervényen köteles igazolni.

3. §

A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és 2021. március 31. napján hatályát veszti.