Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (III.25.) önkormányzati rendelete

a mezei őrszolgálatról

Hatályos: 2021. 03. 26

Békés Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

7/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelete

A mezei őrszolgálatrólBékés Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 19. §-ában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és és a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 16. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. § (1) A képviselő-testület Békés város közigazgatási területéhez tartozó, a (2) bekezdésben meghatározott termőföldek – ide nem értve az erdőt, a halastavat, a védett természeti területet és értéket - őrzéséről mezei őrszolgálat létesítésével gondoskodik.

(2) E rendelet hatálya az 1. számú mellékletben foglalt térképvázlaton megjelölt területekre terjed ki.


2. § (1) A mezei őrszolgálat megalakítási, fenntartási és működési költségeinek fedezetére a képviselő-testület mezőőri járulékot (a továbbiakban: járulék) állapít meg.

(2) Mezőőri járulék fizetésére kötelezett az a földhasználó, ha ez ismeretlen, az a tulajdonos, akinek a használatában, illetve tulajdonában áll a termőföld a járulékfizetési év január hó 1. napján.


3. § (1) A járulék éves mértéke az 1. számú mellékletben meghatározott területek tekintetében


Ingatlan (kert) nagysága

(m2-ben)

Járulék mértéke

(Ft/év)

I.

0-1500

1650

II.

1501-3000

2850

III.

3000 felett

3450


(2) Mentes az (1) bekezdésben meghatározott járulék fizetése alól az, akinek az adott ingatlan vonatkozásában kommunális adó fizetési kötelezettsége áll fenn.

(3) A járulékfizetési kötelezettség szempontjából valamennyi e rendelet 1. § (2) bekezdés alatt megjelölt területet, a földhasználó használatában lévő termőföldet össze kell számítani.

(4) A mezőőri járulék kivetésével kapcsolatos ügyekben a képviselő testület átruházott hatáskörében a polgármester jár el.


4. § (1) A járulék megállapítása bevallás alapján történik.

(2) A járulék fizetésére kötelezett a kötelezettséget érintő bármely változást annak bekövetkeztétől számított 15 napon belül köteles bejelenteni.


5. § A járulék fizetésére kötelezettnek a járulékot félévenként, két egyenlő részletben az adóévhez igazodóan március 15-ig, illetve szeptember 15-ig kell megfizetnie.6. § (1) Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a mezei őrszolgálatról szóló 5/2007. (II. 23.) számú rendelete.


B é k é s, 2021. március 17.


           Kálmán Tibor s.k.                                             Tárnok Lászlóné s.k.

             polgármester                                                             jegyző


A rendelet kihirdetésre került: 2021. március 25. napján.


Tárnok Lászlóné s.k.

jegyző