Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Hatályos: 2021. 12. 01

Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

2021.12.01.

Ják Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában, illetve a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásokról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a következőket rendeli el:

Az önkormányzat közművelődési alapszolgáltatásainak meghatározása

1. § (1) Az Önkormányzat közművelődési alapszolgáltatásai:

a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása,

b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,

c) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,

d) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása.

(2) Az önkormányzat az 1. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott alapszolgáltatást a következő feladatok ellátásával biztosítja:

a) az önkormányzat lehetőséget és helyszínt biztosít művelődési és alkotó célú helyi civil közösségek, gyűjtőkörök, szakkörök, kulturális célú közös tevékenységek, összejövetelek számára,

b) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez az önkormányzat biztosítja a közművelődési tevékenység gyakorlásához a célnak megfelelő, esztétikus környezetet, a rendelkezésre álló infrastruktúra használatát,

(3) Az önkormányzat az 1. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott alapszolgáltatás biztosítása keretében a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítésére az önkormányzat együttműködik a helyi civil közösségekkel, rendezvényeikhez, programjaikhoz, foglalkozásaikhoz helyszínt biztosít,

(4) Az önkormányzat az 1. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott alapszolgáltatást a következő feladatok ellátásával biztosítja:

a) az önkormányzat támogatja a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárását, megismertetését, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása keretében helytörténeti, településismertető kiállítások, hagyományőrző- és falunapi rendezvények, találkozók, műsorok szervezését, a helyi értéktár bizottság működését és a helyi értéktári elemek feltárását, megőrzését és működtetését,

b) az önkormányzat a nemzeti ünnepeket a helyi közösség bevonásával és részvételével rendezi meg, azokhoz közösségi teret biztosít,

c) községi rendezvények – március 15., gyermeknap, falunap, augusztus 20. államalapítás ünnepe, október 23-i megemlékezés, idősek napja, adventi esték, jáki művésztelep és a hozzá kapcsolódó kiállítás– működtetése, ill. megszervezése,

d) az önkormányzat támogatja az egyetemes, európai, helyi, nemzeti, kultúra értékeinek megismertetését, a világi, az egyházi, és helyi ünnepek kultúrájának gondozását, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítését, a kulturális turizmus tudatosságának ösztönzését,

e) a kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése keretében az önkormányzat kapcsolatot épít, kulturális együttműködést folytat más település közművelődési intézményeivel, szervezeteivel.

(5) Az önkormányzat az 1. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott alapszolgáltatást a következő feladatok ellátásával biztosítja:

a) az önkormányzat kiállítási lehetőséget biztosít művészeti alkotások számára, közösségi színteret bocsát rendelkezésre zenei rendezvényekhez, biztosítja a feltételeket a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez, támogatja a helyi amatőr művészeti csoportokat,

b) az önkormányzat támogatja a helyi gyermekekből álló iskolai művészeti csoportok fellépését rendezvényeken,

c) az önkormányzat támogatja a helyi színjátszók tevékenységét, próbáikhoz, előadásaikhoz a helyszínt és a rendelkezésre álló színpadi infrastruktúrát biztosítja.

A közművelődési feladatok ellátásának szervezeti keretei

2. § (1) Az Önkormányzat a 1. § (2) bekezdésében felsorolt feladatokat saját fenntartású közösségi színtér működtetésével és közművelődési szakember foglalkoztatásával látja el.

(2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben foglaltakon kívül a helyi közművelődés támogatását

a) költségvetési keretei között kulturális rendezvények, szervezetek támogatásával, és

b) a pályázati lehetőségek kihasználásával biztosítja.

(3) Az önkormányzat a helyi közművelődési tevékenységéhez közösségi színtérként a 9798 Ják, Szabadság tér 2. (kultúrház) szám alatti épületet biztosítja, külső helyszínként a 9798 Ják, Széchenyi u. 2/A. szám alatti rendezvénypajtát működteti.

(4) A közösségi színtér a hét legalább három napján, legalább 4 órában nyitva tart, melyből egy nap szabadnapra vagy munkaszüneti napra esik, továbbá a hét egy napján a nyitvatartás magába foglalja a 16.00- 19.00 óra közötti időszakot.

3. § (1) Az önkormányzat a közművelődési feladatainak ellátásában együttműködik:

a) a helyben működő civil szervezetekkel,

b) a lakossággal,

c) az egyházakkal,

d) a Nemzeti Művelődési Intézettel.

(2) Az önkormányzat évente egy alkalommal fórumot szervez a művelődő közösségek vezetőinek részvételével.

Az önkormányzat közművelődési feladatainak finanszírozása

4. § (1) Az Önkormányzat a közművelődési feladatok ellátásához biztosítja a tárgyi és személyi feltételeket, melyek évenkénti konkrét összegét az éves költségvetési rendeletben határozza meg.

(2) Saját forrást biztosít a központi támogatások elnyerésére benyújtott pályázatokhoz.

(3) A normatív állami hozzájárulást az önkormányzat a közművelődési feladatok ellátására fordítja.

(4) Az Önkormányzat külön költségvetési forrást biztosít a mindenkori költségvetés keretein és lehetőségein belül az 1. § (2) bekezdés c) pontja szerinti rendezvények megszervezéséhez.

Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.