Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete

a „Szigliget Díszpolgára” cím, valamint a „Szigliget Községért Emlékérem” adományozásáról

Hatályos: 2021. 11. 28

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete

a „Szigliget Díszpolgára” cím, valamint a „Szigliget Községért Emlékérem” adományozásáról

2021.11.28.

Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésében foglalt jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 3. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A „Szigliget Díszpolgára” cím

1. § (1) Szigliget Község Önkormányzata a település első írásos említésének 900. évfordulójának alkalmából megalapítja a „Szigliget Díszpolgára“ címet (a továbbiakban: Díszpolgári cím). A díszpolgári cím egy erkölcsi elismerés, mely a település lakosságának a tiszteletét és megbecsülését fejezi ki.

(2) Díszpolgári cím adományozható annak a magyar, vagy külföldi állampolgárnak, aki a helyi közösség szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett, tevékenységével hozzájárult Szigliget fejlődéséhez, vagy gazdasági gyarapodásához, kulturális és művészeti értékeinek megőrzéséhez. Díszpolgári cím adományozható továbbá annak a személynek, aki a társadalmi, kulturális és szociális ágazatban kiemelkedően hasznosat tett, mellyel Szigliget közösségének érdekeit szolgálta. Magatartásával, életművével hozzájárult a település jó hírnevéhez, köztiszteletben álló személyisége a közösség számára példaértékű.

(3) Díszpolgári cím évente legfeljebb 2 adományozható.

(4) A díszpolgári cím elhunyt személynek – posztumusz - is adományozható.

A „Szigliget Községért Emlékérem” cím

2. § (1) Szigliget Község Önkormányzata a helyi közösség szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett személyek, közösségek, szervezetek méltó elismerésére „Szigliget Községért Emlékérmet” (a továbbiakban: Emlékérem) alapít. Az Emlékérem erkölcsi elismerés, mely a település lakosságának a tiszteletét és megbecsülését fejezi ki.

(2) Emlékérem adományozható annak a személynek, közösségnek, szervezetnek, aki vagy amely a község fejlesztésében, gazdasági gyarapodásában, kulturális, művészeti értékeinek megőrzésében, a társadalmi, szociális, kulturális élet bármely ágazatában kiemelkedően hasznos munkát végezett, és ennek révén hozzájárult a település értékeinek gyarapításához.

(3) Emlékérem évente legfeljebb 3 adományozható.

(4) Emlékérem elhunyt személynek – posztumusz – is adományozható.

A díszpolgári címmel és emlékéremmel járó jogosultságok

3. § A „Szigliget Díszpolgára” cím, illetve a „Szigliget Községért Emlékérem” jogosultját névre szóló meghívás illeti meg a település ünnepi, hivatalos rendezvényeire.

A díszpolgári cím és emlékérem odaítélésének szabályai

4. § (1) A díszpolgári cím és az emlékérem adományozására írásban tehet javaslatot:

a) a polgármester,

b) a képviselő testület tagja,

c) legalább 10, Szigliget községben lakóhellyel rendelkező személy,

d) a községben működő társadalmi-, és egyházi szervezet, egyesület.

(2) A javaslatot a 2021. évben a díszpolgári címre december 5-ig, a további években a díszpolgári címre és emlékéremre szeptember 30-ig kell eljuttatni a Polgármester részére a következő tartalommal:

a) a kitüntetésre javasolt személy neve, elérhetősége,

b) a javaslat indoklása, szakmai, erkölcsi elismerés alapjául szolgáló érdemek,

c) a javaslatot benyújtó személy/szervezet neve, elérhetősége, sajátkezű vagy a meghatalmazott aláírása.

(3) A javaslattétel lehetőségéről a helyben szokásos módon, - mint Önkormányzat honlap, újság, hirdetőtábla - tájékoztatni kell a javaslattételre jogosultakat.

(4) A javaslattételre nem jogosult személyektől vagy szervezetektől érkező javaslatokat az adományozó nem veszi figyelembe.

(5) A kitüntetési javaslatot a polgármester készíti elő, és terjeszti a Képviselő-testület elé.

(6) A polgármester, helyi önkormányzati képviselő, a Képviselő-testület bizottságának tagja a tisztségének időtartama alatt nem részesülhet kitüntetésben.

(7) A díszpolgári cím, valamint az emlékérem adományozásáról - a beérkezett javaslatok alapján - a javaslat benyújtási határidejét követő első testületi ülésen a Képviselő-testület zárt ülés keretében, titkos szavazással, minősített többséggel dönt.

(8) A díszpolgári cím, valamint az emlékérem odaítélését követően a Polgármester személyesen tájékoztatja az érintettet.

A „Szigliget Díszpolgára” cím tárgyi megjelenése

5. § (1) A díszpolgári címmel külön erre a célra készített díszoklevél és tárgyjutalom jár.

(2) A díszoklevélnek tartalmaznia kell:

a) Szigliget község címerét,

b) az elismerésben részesülő nevét,

c) a „Szigliget Díszpolgára” cím adományozás tényét, az adományozás évét, az adományozás rövid indokát

d) a Képviselő-testület határozatának számát, és indokát a következő szöveg szerint: „Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete a ..../20... számú határozata alapján „Szigliget Díszpolgára” címet adományoz »név« részére, - rövid indokolással.

e) az Önkormányzat díszpecsétjét,

f) a polgármester aláírását.

(3) A tárgyjutalom egy bronzból készült emlékérem, mely Szigliget címerét ábrázolja, melyen a következő szöveg szerepel: „Szigliget Díszpolgára”. Az emlékérem hátoldala tartalmazza a kitüntetett nevét és az adományozás évét. Az emlékérem díszdobozban kerül átadásra.

A „Szigliget Községért Emlékérem” cím tárgyi megjelenése

6. § (1) A „Szigliget Községért Emlékérem” címmel külön erre a célra készített díszoklevél és tárgyjutalom jár.

(2) A díszoklevélnek tartalmazni kell:

a) Szigliget község címerét,

b) az elismerésben részesülő nevét,

c) a „Szigliget Községért Emlékérem” adományozásának tényét, az adományozás évét, az adományozás rövid indokát

d) a Képviselő-testület határozat számát, a következő szöveg szerint: „Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a …./20..(..) határozata alapján „Szigliget Községért Emlékérmet” adományoz »név« részére, - rövid indokolással,

e) a polgármester aláírását, valamint az Önkormányzat díszpecsétjét.

(3) A tárgyjutalom egy bronzból készült emlékérem, melynek felső 2/3 részén a szigligeti vár sziluettje és az Öregfalu - Várhegy - látható. A Várhegy ábrázolását jegenyesor zárja le, alatta Szigliget felirattal. Az érem hátoldalán véséssel kell feltüntetni az adományozás évét és az elismerésben részesített nevét.

A díszpolgári cím és emlékérem átadása

7. § (1) A „Szigliget Díszpolgára” valamint a „Szigliget Községért Emlékérem” cím a kitüntetett személynek a település valamely kiemelt ünnepi rendezvényén kerül átadásra, mely időpontról a Képviselő-testület a kitüntetések döntésével egyidejűleg határoz.

(2) Az átadásra a település polgármestere, akadályoztatása esetén az alpolgármester jogosult.

(3) A posztumusz címmel megállapított kitüntetést a kitüntetett személy közeli hozzátartozójának kell átadni.

(4) A kitüntetések adományozásával kapcsolatos előkészítő, szervező tevékenységet a Képviselő-testület hivatala látja el.

(5) A kitüntetett nevét, esetleges portréját, rövid életrajzát, az adományozás indokát és évét díszes kivitelű albumban kell megörökíteni és nyilvántartani, melyről a polgármester gondoskodik.

8. § A „Szigliget Díszpolgára” cím valamint a „Szigliget község Emlékérem” cím költségeinek fedezetét az Önkormányzat éves költségvetésében biztosítani kell.

A „Szigliget Díszpolgára” cím, valamint a „Szigliget Községért Emlékérem” cím visszavonásának szabályai

9. § (1) A kitüntetési címek visszavonhatók, ha bebizonyosodik, hogy a kitüntetett a cím viselésére méltatlanná vált.

(2) Érdemtelen az elismerésre különösen az, akit a bíróság a közügyek gyakorlásától eltiltott. Ebben az esetben a címet vissza kell vonni.

(3) A kitüntetés visszavonására vonatkozó előterjesztést a polgármester készíti elő, és terjeszti a Képviselő-testület elé. A cím visszavonásáról a Képviselő-testület titkos szavazással és minősített többséggel dönt.

10. §1

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A 10. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.