Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2020. (X.1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 12/2020. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 10. 02 - 2020. 10. 01

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

24/2020. (X. 1.)

önkormányzati rendelete

az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 12/2020. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról[1]


Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) bekezdésében, a 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2015. (II. 14.) önkormányzati rendelet 24. § (2) bekezdés b) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró képviselő-testületi bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. § Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 12/2020. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 19. § (2) pontja az alábbiak szerint módosul:

„(2) Kizárólag szociális alapon, a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ ajánlásának figyelembevételével, pályázati eljárás lefolytatás nélkül adhatók bérbe a rendelet 5. számú mellékletében felsorolt lakások.”


2. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


Békés, 2020. szeptember 30.


              Kálmán Tibor s.k.                                                                      Tárnok Lászlóné s.k.

                polgármester                                                                                     jegyző


A rendelet kihirdetésre került: 2020. október 1. napján.


Tárnok Lászlóné s.k.

         jegyző


[1]

Elfogadta Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. szeptember 30-i ülésén.